Restrukturalizace sadů nutností

Téměř pět set účastníků, z toho dvacet ze zahraničí – to je bilance letošních Ovocnářských dnů, které se ve dnech 16. a 17. ledna uskutečnily v kulturním centru Aldis v Hradci Králové. Toto každoroční setkávání ovocnářů, školkařů ovocných dřevin, obchodníků, zástupců státní správy, univerzit, výzkumných ústavů, nevládních sdružení i firem poskytujících služby pro ovocnářství má více než třicetiletou tradici a největší ovocnářskou akcí v České republice.

Struktura programu Ovocnářských dnů se za dobu jejich existence vykrystalizovala do víceméně stabilní podoby, kdy první den je věnován především ekonomicko politickým otázkám za účasti představitelů vlády, vědeckých pracovníků a osobností profesních organizací. Hodnotí se aktuální situace a výsledky dosažené v uplynulém období a předkládají se řešení stávajících problémů, kterých je stále ještě více než dost. První den je tradičně zakončen společenským večerem, na kterém mají účastníci možnost neformálně se zabavit a prodiskutovat také své poznatky a zkušenosti. Druhý den je také již tradičně věnován především vzdělávání a i ten letošní nabídl celou řadu zajímavých odborných přednášek, jako Výživa – důležitý faktor pro vysoký výnos a dobrou realizaci produkce, PRP – netradiční systém výživy ovoce, Vyhodnocení výskytu bakteriální spály na jádrovinách v ČR, Strupovitist jabloně – problémy v ochraně, Využití metody dezorientace proti obaleči švestkovému v roce 2006, Zkušenosti s ochranou proti meře hrušňové, Odrůdy slivoní vhodné ke zpracování či Hodnocení podnoží jabloní.

Situace v ovocnářství
První den zahájil ředitel Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích Ing. Václav Ludvík a seznámil přítomné s programem a tématy Ovocnářských dnů. Dále ve stručnosti představil činnost ústavu, který oslavil 55 let svého trvání. V současné době je zde řešeno několik výzkumných projektů Ministerstva zemědělství a také rozsáhlý výzkumný záměr Ministerstva školství, který komplexně řeší problematiku jádrovin. Významná je spolupráce se zahraničními partnery a to zejména na projektu Eureka, kde byly výsledky za loňský rok hodnoceny mezi deseti nejlepšími v rámci EU. V letě ústav uspořádal mezinárodní konferenci k problematice slivoní – Eufrin, které se zúčastnili vědečtí pracovníci ze 14 států světa. Organizují se zde i exkurse, kterých se v loňském roce zúčastnilo 130 odborníků ze sedmi zemí světa. Rovněž pracovníci ústavu se účastní různých kongresů a seminářů v zahraničí. Dále se ústav zabývá šlechtěním odrůd. V roce 2006 byly zapsány čtyři odrůdy jabloní, tři odrůdy třešní, jedna odrůda hrušně a jedna podnož hrušně.
Předseda Ovocnářské unie ČR Jaroslav Muška informoval o činnosti za poslední rok a také zhodnotil rok 2006 z hlediska produkce ovoce. Ta byla sice průměrná, avšak podprůměrný byl podíl konzumního ovoce, zejména jablek. Varoval také před stále se zvyšujícími dovozy jablek do ČR i před tím, že naše země se stává tranzitní stanicí pro ovoce z okolních států, zejména z Polska, směřující do Ruska. To dokazují i velké reexporty a vývoz ovoce, který vyplývá z prezentované statistiky. Dále Jaroslav Muška zvýraznil význam integrované produkce a systém její podpory. Řekl, že ovocnáři jsou z rozhodnutí Ministerstva zemědělství zklamaní, protože se agroenvironmentální opatření v rámci Evropského fondu rozvoje venkova (EAFRD) o rok odkládají. Pro nové zájemce o integrovanou a ekologickou produkci to bude znamenat roční odložení jejich záměru a pro stávající pěstitele to, že nové podmínky i zvýšení příspěvků na tuto činnost se o rok odkládá. Podle jaroslava Mušky zaostáváme za ostatními státy v průměrném výnosu. ten například v jabloňových sadech představuje nyní 17,6 tuny z hektaru, cože je dáno tím, že v České republice je stále vysoké procento přestárlých výsadeb. V závěru předseda OU ČR apeloval na větší sdružování pěstitelů do odbytových organizací. Těch je sice u nás početně srovnatelně s průměrem EU, stále je však poloviční ve srovnání s objemem ovoce, které je nyní prodáváno přes obchodní řetězce.
Náměstek ministra zemědělství Stanislav Kozák začal své vystoupení srovnáním odbytových družstev v EU a u nás a řekl, že je především rozdíl ve struktuře. Zatímco člen odbytového družstva u nás má i 40 ha, v jiných zemích má tolik celé družstvo. V ČR je zatím odbytových družstev málo, v zahraničí je jich hodně ale menších. V organizovanosti u nás jsou ještě značné rezervy. Dále se Stanislav Kozák věnoval kontrolám řetězců. V loňském roce bylo zkontrolováno tři tisíce šarží, z toho šest set jich bylo závadných, avšak většinou byla chyba na straně prodejců. Velmi důležitá je restrukturalizace sadů a vloni byly na ni vyčleněny 103 miliony korun. Snahou ministerstva je i nadále v dotační politice pokračovat a podle slov náměstka Kozáka se podařilo sehnat dostatek prostředků na dorovnání dotačních titulů.
Velmi přínosné bylo pro pěstitele vystoupení Ing. Jaroslava Humpála z Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky v Praze, ve kterém se věnoval dotacím v ovocnářství. Vysvětlil základní principy fungování Evropského fondu rozvoje venkova a objasnil problematiku systému platby na farmu. O problematice podpory integrované produkce ovoce hovořila Ing. Anna Vejvodová z ministerstva zemědělství. Informovala o chystaných změnách v rámci podmínek podpor i o stavu odložení opatření v rámci EAFRD. Žádosti o zařazení se budou podávat na podzim letošního roku pro období počínající rokem 2008. Pro ty, kteří jsou již v závazcích integrované produkce z let 2005 a 2006 se chystá novela vládního nařízení 242/2004 Sb., která bude upravovat některá pravidla pro letošní rok. Na toto vystoupení navázala Ing. Martina Navrátilová ze Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) a podrobně pohovořila o zkušenostech z kontrol integrované produkce za poslední dva roky. Zdůraznila systém kontroly a nejčastější nedostatky.

Nové poznatky do praxe
Velmi významných aspektem ovocnářských dnů je vzdělávání. Každoročně si jejich účastníci odnášejí domů množství cenných poznatků, které pak zúročí ve své práci. Tak například letos si z úst experta z Belgie vyslechli informace k problematice nových chorob hrušní. Ředitelka Odboru trvalých kultur ÚKZÚZ Ing. Eliška Ševelová představila internetový portál Farmář, kde je možné komunikovat při podávání žádostí o dotace, mít přehled pozemků v LPIS i vstupovat do registru sadů konkrétního uživatele. K certifikátům kvality, konkrétně k normě EUREPGAP, vystoupili zástupci rakouské certifikační společnosti Lacon. Vysvětlili základní požadavky této normy, kterou požadují některé obchodní řetězce po svých dodavatelích ovoce a zeleniny. Ovocnářských dnů se pravidelně zúčastňují i firmy, působící v této sféře a představují zde jak své produkty, tak poskytují cenné rady. Přímo na místě tak mohou zájemci prodiskutovat svůj problém a odnést si uspokojivé řešení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *