Recyklace a kompostování bioodpadů

V polovině prosince proběhlo ve Žďáru nad Sázavou první ze série školení, věnovaných problematice recyklace bioodpadů kompostováním, realizované s podporou programu Sapard (opatření 3.1. - zlepšování profesního vzdělávání). V průběhu dalších měsíců - od ledna do začátku května 2004 - je naplánováno ještě více, než 20 školení se třemi tématy: Bioodpad a systém třídění, svozu, recyklace a využití kompostu, Životní prostředí a bioodpad a Recyklace organické hmoty v zemědělství.

Série byla ve Žďáru nad Sázavou zahájena prvním tématem. Jednotlivé přednášky byly věnovány problematice bioodpadů v Česku a v EU, systémům třídění a recyklace bioodpadů jejich kompostování, možnostem využití čistírenských kalů v tomto systému a technice pro kompostování.
Specifickým problémem je možnost využívání kalů z čistíren odpadních vod. Legislativně zatím není tato problematika důsledně ani jednoznačně řešena a současné regule umožňují několik možných výkladů a způsobů nakládání s těmito materiály. Problematika čistírenských kalů se týká i možných rizik s jejich uváděním do životního prostředí, například v podobě kompostů, protože mohou obsahovat rezidua všeho, čím je populace – byť s dobrým úmyslem – „promořena“: jsou to mimo jiné například rezidua hormonálních preparátů nebo antibiotik. Na to ve svém vystoupení upozornila MUDr. Magdalena Zimová, CSc., ze Státního zdravotního ústavu. Čistírenských kalů bude však v příštích letech přibývat v souvislostí se závazkem České republiky zajistit ve všech obcích s více než 2000 obyvateli čištění odpadních vod. Je škoda, že první školení utrpělo malou účastí posluchačů. Pořadateli – Zemědělské a ekologické regionální agentuře z Náměště nad Oslavou, se podařilo zajistit opravdové odborníky na probíranou problematiku. Poměr lektorů a účastníků z praxe se však, mluvou sportovní, blížil plichtě, tedy poměru jedna ku jedné. Podepsal se na tom pravděpodobně nepříliš šťastně volený termín prvního školení v pátek, dva týdny před Vánocemi. Horší by bylo, kdyby o tuto tématiku neměli zemědělci zájem. Přitom právě služby v oboru recyklace a následného využití bioodpadů by mohly být právě pro zemědělce, ve spolupráci s obcemi, zajímavou podnikatelskou aktivitou, spojující řešení reálné problematiky měst a obcí právě s možnostmi a potřebami zemědělců.
Další školení budou následovat v průběhu ledna až dubna roku 2004 ve všech tematických okruzích. Celá série vyvrcholí dvěma třídenními cykly (16. – 18. 3. a 6. – 8. 4. 2004 v Náměšti nad Oslavou), kde budou mít jejich účastníci možnost získat certifikát odborníka na kompostování bioodpadu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *