Průhonické F1 odrůdy pelargónií páskatých (Pelargonium zonale)

České šlechtění pelargónií páskatých bylo oficiálně zahájeno ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích v roce 1980 (dnes Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví).

Cílem práce bylo vytvoření několika sérií kvalitních F1 odrůd, které by splňo-valy všechny moderní estetické, výkonnostní i pěstitelské požadavky včetně
odolnosti vůči nepříznivým vlivům počasí a vůči chorobám. U sérií se předpokládalo vyšlechtění odrůd v celé škále obvyklé u této kultury. Jako hlavní rozlišovací kriterium bylo stanoveno výrazné odlišné vybarvení listů.
Pro splnění vytčeného cíle byla použita metoda hybridního šlechtění, která patří u generativně množených druhů mezi nejefektivnější šlechtitelské metody.
F1 odrůdy jsou zpravidla velmi kvalitní a výkonné. Ze zahradnického hlediska je u nich zvláště oceňovaná jejich fenotypová jednotnost a vyrovnanost v době roz-květu. Mívají i více květů a delší dobu kvetení. Navíc výhodou pro jejich majitele (či zemi původu) je i to, že F1 odrůdy jsou vzhledem ke své hybridní podstatě relativně chráněny před zcizením. Kvalitní odrůdové osivo může u F1 hybridů produkovat jedině výrobce, který má k dispozici originální rodičovské komponenty. Z volného opylení F1 odrůd se získává pouze F2 osivo, které má výrazně nižší kvalitu, projevující se sní-ženou výkonností a štěpením ve všech důležitých znacích.
Jako výchozí materiál pro naše šlechtění byla použita řada cílevědomě prokříže-ných diploidních odrůd, které by mohly být zdrojem pro získání požadovaných znaků. Významným krokem vpřed bylo získání mutace se zeleným listem s tmavě hnědým úzkým lemem listu a její přikřížení do rozpracovaných linií.
Rodičovské komponenty se šlechtí jako linie v průměru asi 4 – 7 let opakovným samosprášením. U pelargónií je nutné paralelně šlechtit linie s pylovou sterilitou, které budou v budoucnu sloužit jako mateřské komponenty nepotřebující kastraci květů a linie s dobrým fertilním pylem, které by se mohli uplatnit jako otcovské komponenty. Po došlechtění dostatečného množství geneticky vyrovnaných linií bylo možné zahájit kombinační křížení a testování výkonnosti a uniformity. U získaných potomstev jsou hodnoceny nejen estetické kvality, ale mnoho dalších důležitých znaků jako je plodnost, kvalita osiva, odolnost vůči chorobám a nepříznivým vlivům počasí a pod. Hodnocení se dělá ve skleníkových i venkovních podmínkách během celé vegetační sezóny.
Všechny průhonické odrůdy jsou zvlášť pečlivě šlechtěny na to, aby byly pěkné a vitální nejen v době prodeje, ale zejména pak na konečném stanovišti během léta a podzimu. Pro naše odrůdy je rovněž charakteristická velmi vysoká klíčivost. To zřejmě patří k důvodům proč si tyto odrůdy při různých hodnoceních získávají tak dobrá umís-tění.
PRŮHONICKÁ ZELENOLISTÁ SÉRIE (v zahraničí prodávaná jako VO-GUE SÉRIE)

Tato naše základní série má nyní již 17 odrůd v celé barevné škále obvyklé u pelargónií. Novošlechtění tohoto typu bylo proto omezeno pouze na došlechtění nej-kvalitnějšího rozpracovaného materiálu.
Odrůdy zařazené do této série mají zelené listy s více či méně výraznou kresbou na listech. Barvy květů jsou zářivé, květenství jsou velká a bohatá, kvetení je velmi
intenzivní od jara až do zámrzu. Při dobrém způsobu pěstování nemají pauzu v kvetení. Všechny odrůdy jsou rané, mají kompaktní růst, pěkné olistění, dobrý zdravotní stav a odolnost k nepříznivým vlivům počasí. Svými vlastnostmi jsou zcela srovnatelné s nejkvalitnějšími zahraničními odrůdami. Při hodnocení ve Wisley (Velká Británie) 2002 dokonce získala tato série v silné mezinárodní konkurenci první místo. Dvě odrů-dy z této série (‘Gizela’ a ‘Mirka’) získaly cenu Award of Garden Merit (AGM).

PRŮHONICKÁ HNĚDOLISTÁ SÉRIE (v zahraničí prodávaná jako BLACK VEL-VET SÉRIE).

Tato série je zatím pouze rozpracovaná, předpokládá se ještě došlechtění červe-nofialové a světle růžové odrůdy s velmi tmavě hnědým listem s tenkým zeleným okrajem. Tento zcela originální typ kresby listů je českým přínosem k obohacení světo-vého sortimentu pelargónií páskatých, který si získal v zahraničí velmi příznivou ode-zvu.
V současné době má tato série tři odrůdy s velmi tmavě hnědým listem s tenkým zeleným okrajem (‘Black Velvet Rose’, ‘Black Velvet Scarlet’ a ‘Black Velvet Sal-mon’) a čtyři „provizorní“ odrůdy se středně hnědým listem (Black Velvet/Sandra v červené, světle červené, lososově růžové a světle růžové barvě). Je velmi potěšitelné, že tato série si i přes svoji nehotovost získala v mezinárodní soutěži ve Wisley 2002 třetí místo (z 11 hodnocených sérií) a dvě Awards of Garden Merit (‘Black Velvet Ro-se’ a ‘Black Velvet Scarlet’).
Kromě cen AGM dostala odrůda ‘Black Velvet Rose’ ještě nejprestižnější oce-nění All-America Selections Winner 2001/2 a odrůda ‘Black Velvet Salmon’ cenu No-vitas Olomucensis 2001.
Hnědolisté odrůdy se zvlášť dobře uplatňují v bílých pěstebních nádobách nebo při sesazení s bílými odrůdami. Efektní je též použití v různých sadovnických
kompozicích se zelenolistými, zlatolistými či stříbrnolistými kulturami.
Odrůdy mají stejně dobré vlastnosti jako zelenolisté odrůdy. Jejich růst může však být za určitých okolností méně kompaktní, proto doporučujeme intenzivnější
ošetření morforegulátorem (stejná koncentrace i počet postřiků jako se používá u
zelenolistých odrůd, ale skoro dvojnásobné množství roztoku na m2)

ZELENOLISTÁ SÉRIE ROKOKO

Tato série má v současné době pouze čtyři odrůdy (červenou, lososově růžovou, světle růžovou a červenofialovou). Pro odrůdy této série jsou charakteristické zelené, dekorativně zvlněné listy s úzkým tmavě hnědým lemem. Květenství jsou velmi krásná a bohatá, rovněž ostatní vlastnosti jsou odpovídající. Vzhledem k tomu, že jejich
celkové působení není příliš odlišné od naší základní Průhonické zelenolisté série neu-važujeme o jejich masovém zavedení. Zatím se vyrábí v malém množství jen odrůdy ’Rokoko červené’ a ’Rokoko lososově růžové’ a to pouze jako doplněk pro zájemce o co nejširší sortiment. V prodeji budou poprvé na podzim 2003.

ZLATOLISTÁ SÉRIE

Tato série má zatím došlechtěno prvních osm experimentálních odrůd, které byly zaslány potencionálním zákazníkům do zahraničí k otestování .
Zlatolisté odrůdy pelargónií jsou v některých zemích (např. v Anglii) velmi oblí-bené. U naší zahradnické klientely, která je relativně velmi konzervativní, zatím velký zájem o ně neočekáváme.

Osivo všech průhonických odrůd se v počátečním stadiu vyrábělo a vyrábí ve VÚKOZ Průhonice. Později se výroba přesunovala do ŠS Klánovice. Po zániku této stanice využíváme zejména možnost smluvního množení v zahraničí.
Osivo většiny našich zelenolistých a částečně i hnědolistých odrůd je již na na-šem trhu běžně k dostání. Potíže jsou pouze s několika novinkami, ale to by měla být jen otázka nepříliš dlouhého času.
Shrneme-li celou situaci, můžeme říci, že jsme velmi rádi, že jsme dokázali za-jistit dostatek osiva pro náš trh v uspokojivém sortimentu, i že jsme již dostali tolik pěkných zahraničních ocenění. Největší radost nám však působí to, že se i na domácím trhu setkáváme s velmi dobrou odezvou, že jsme i našim domácím producentům schop-ni poskytnou materiál, s kterým mají předpoklad docílit opravdu pěkné výsledky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *