Autor
Kategorie:
Nezařazené

Projekt strom života pomáhá zeleni

Nadace, která letos oslaví patnáct let své existence, podpořila formou nadačních příspěvků ve výši 170 miliónů korun už na 1900 projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců. Společně s pěti sesterskými nadacemi působí v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku v asociaci s názvem Environmental Partnership for Sustainable Development.

Symbolický název Strom života převzal program Nadace Partnerství, podporující projekty trvale udržitelného rozvoje v České republice. Činnost nadace přibližuje koordinátor programu Strom života Michal Veselý: „Nadace má několik programů, v nichž každý reprezentuje určité enviromentální téma. Například program Greenways se zaměřuje na formy šetrné turistiky a regionální rozvoj, dopravní program rozvíjí téma zklidňování dopravy ve městech a bezpečných cest do škol. A co dělá program Strom života? Prostřednictvím výsadeb stromů motivujeme širokou veřejnost aktivně se zapojit do péče o krajinu a veřejná prostranství. Svých cílů dosahujeme udělováním grantů, asistencí s přípravou a realizací projektů.“

Účelně vynaložené prostředky

Nejdůležitějším nástrojem pro naplňování programu Strom života jsou grantové podprogramy, které slouží k efektivní podpoře projektů. Ty vycházejí z místní iniciativy a reagují na místní potřeby. Široké spektrum žadatelů tak dostává příležitost převést své myšlenky a plány v konkrétní činy.
V letošním roce rozdělí program formou nadačních příspěvků přes čtyři miliony korun. „Většina peněz je určena na výsadby stromů v obcích i ve volné krajině, podporujeme však i složitější projekty zabývající se například interpretací místního dědictví nebo zachováním biodiverzity,“ říká grantová manažerka Mirka Drobílková a pokračuje: „Prostředky jsou určeny nejširšímu okruhu žadatelů, přičemž výše jednorázové podpory může dosáhnout až 200 tisíc korun. Velký důraz při posuzování žádostí je kladen na zapojení veřejnosti do plánování projektu i samotných výsadeb. To znamená, že ani jeden z projektů není realizován čistě dodavatelsky, ale jsou do něj zapojeni i místní obyvatelé, členové zájmových organizací, žáci místních škol a podobně.“
U větších projektů zaměřených na obnovu nebo založení nových veřejných prostranství, parků či sídlištních prostor podporuje nadace kromě samotné realizace také proces plánování s veřejností. „Ve dvou setkáních vedených odborným konzultantem mají lidé možnost hledat společnou cestu k vytvoření projektu naplňujícího jejich představy a potřeby,“ přibližuje jednu z metod tzv. komunitního plánování Mirka Drobílková.
Významnou devizou grantového programu Strom života v očích žadatelů je rychlost přidělování prostředků a především administrativní jednoduchost. Pro významnou část z nich se finanční prostředky Nadace Partnerství stávají první úspěšnou zkušeností se získáváním grantů pro svoji činnost. „Získávají tak nejen finanční podporu, ale i cenné zkušenosti, sebevědomí, chuť a odvahu pokračovat,“ soudí Mirka Drobílková.

Podpora od firem i jednotlivců
Organizaci individuálního dárcovství popisuje Michal Veselý „Naši myšlenku sázet stromy podporuje i řada našich partnerů, ať už jsou to firmy či jednotlivci. Ne každý se může aktivně podílet na ochraně přírody a výsadbě stromů. Každý, komu není lhostejný osud naší krajiny, však může pomoci. Veřejnost má možnost podporovat výsadbu stromů pomocí veřejné sbírky Stromu života. Na účet 606 794 001/2400 u e-Banky může každý dárce prostřednictvím internetu kontrolovat, zda jeho platba přišla v pořádku a jak jsou jeho peníze dále využity.“
Průměrná částka na pokrytí nákladů vypěstování jedné sazenice a následnou péči o strom do věku, kdy již bude samostatný, se pohybuje kolem tří set korun. „Naši dárci si za tuto částku mohou strom tzv. adoptovat, dostávají od nás upomínkový certifikát, mohou se výsadby osobně účastnit a připevnit na něj cedulku se svým jménem,“ vypočítává Veselý. Adopce stromu se tak může stát zajímavým dárkem pro různé příležitosti. Nejjednodušší způsob, jak podpořit Strom života, je zaslání dárcovské SMS. Podrobnosti lze najít na webových stránkách www.stromzivota.cz. S dárcovskými SMS má Nadace Partnerství bohaté zkušenosti. Díky nim vybrala přes jedenáct milionů korun na pomoc Tatrám poškozených ničivou vichřicí v roce 2004. Významná je také spolupráce s firmami. Generálním partnerem programu Strom života Nadace Partnerství je společnost Skanska, která jej v tomto roce podpoří částkou přes šest milionů korun.

Podpora projektů veřejné zeleně

Na první pohled mohou být města pro stromy a zeleň prostředím zcela nevhodným. Proti stromům v ulicích mluví řada argumentů, např. vzniká nevhodný stín nebo dochází ke znečišťování veřejných prostor listím a plody. Stromy ve městech navíc vyžadují poměrně nákladnou péči. Existuje tedy objektivní důvod, proč veřejnou zeleň podporovat? „Stromy při fotosyntéze odebírají ze vzduchu oxid uhličitý a vracejí zpět kyslík. Napomáhají zpomalovat globální oteplování, zachycují prach, mikroorganismy a snižují hluk, navíc svými kořeny zpevňují půdu,“ vyvrací tyto argumenty Veselý a dodává: „Existuje řada studií dokládajících vliv veřejné zeleně na psychický stav člověka. Environmentální psychologové prokázali důležitou úlohou městské vegetace na chování člověka, jeho pocit pohody, výkonnosti a stabilitu duševního zdraví. Vědci prokázali, že v těchto smyslech je význam zeleně ve městech zásadní.“

Obnova návsi v Zámostí

Projekt s názvem Obnova návsi v Zámostí řešil nešťastné výsadby jehličnatých parkových stromů z 80. let. Vnášely do vesničky v Českém ráji s původní architekturou cizí parkovou podobu. Cílem bylo navrátit návsi původní atmosféru a rovněž vytvořit prostředí vhodné k odpočinku a setkávání občanů. Do přípravy a realizace projektu byli zapojeni i místní obyvatelé.
Žadatelem o nadační příspěvek se stalo ZO ČSOP Křižánky (Základní organizace českého svazu ochránců přírody), která ke spolupráci přizvala Obec Zámostí, Správu CHKO Český ráj, Středisko ekologické výchovy Český ráj a jičínskou základní školu.
Prvním krokem k realizaci projektu Obnova návsi v Zámostí bylo podání žádosti o nadační příspěvek v programu Strom života. Její nezbytnou součástí bylo potvrzení o spolupráci s partnery, souhlas vlastníka pozemku s realizací a také popis řešeného problému. Poté, co bylo poradním sborem programu Strom života Nadace Partnerství rozhodnuto o podpoře projektu, se konala první a posléze druhá pracovní schůzka realizátorů, na které byly naplánovány další kroky. K oslovení obyvatel Zámostí byly vytvořeny pozvánky a doručeny všem obyvatelům. V rámci společného plánování, které proběhlo sedmého května a 24. června se formovala představa o budoucí úpravě návsi. Proběhla diskuse, co je náves, k čemu sloužila a sloužit měla. Všichni zúčastnění měli k dispozici plánek místa, do nějž mohli svou představu zakreslit. Kromě ponuré podoby návsi se řešil i neuspokojivý stav jírovců kolem sochy sv. Jana Nepomuckého a padající větve ze vzrostlého dubu. Ten sice neroste na pozemku návsi, ale vzhledem ke své mohutnosti je dominantou a zároveň nejcennější dřevinou celého prostoru.
Začátkem léta pak vznikla projektová dokumentace a podzim již patřil realizaci. Byly skáceny smrky, túje a některé keře. Místo nich byly vysazeny nové lípy. Kolem Nepomuckého sochy rostou opět jírovce, nikoli maďaly, ale červené, odolnější vůči klíněnce jírovcové. Přestavby se dočkala i autobusová zastávka. Jako pomyslnou třešničkou na dortu byl vyhlášen monumentální dub letní za památný strom.
Mezi 113 projektů rozdělil grantový program Strom života za rok 2006 ve svých pěti grantových podprogramech více jak čtyři miliony korun. Vzniklo tak devět veřejných prostranství, bylo obnoveno 15 cenných přírodních lokalit, upraveno deset kilometrů cyklistických stezek a vysázeno 8500 stromů. Tuto příznivou bilanci chce Strom života pro letošek opět zlepšit a jako cíl si dává vysazení nejméně deseti tisíc stromů.

Anketa Strom roku

Strom života, kromě rozdělování grantů, pořádá i řadu společenských akcí a soutěží s cílem přitáhnout k zájmu o životní prostředí širokou veřejnost. Nejznámější z aktivit je celostátní anketa Strom roku, kterou Nadace Partnerství pořádá již pět let. Klára Slámová, která má anketu na starost říká: „Je v první řadě zábavná hra. Velkou roli zde hraje regionální rivalita. K navrhovatelům finálových stromů se v jejich vesnici či městě přidává většinou početný fun club. Tamní občané, škola, zájmové spolky a podobně pak společně sbírají hlasy a bojují za vítězství svého favorita.“ O tom, že tato hra lidi baví svědčí i fakt, že se v loňském roce do hlasování zapojilo přes 51 tisíc lidí.

Stromy posuzoval i Dan Bárta

„Svůj oblíbený strom může přihlásit každý. Přicházejí k nám návrhy od jednotlivců, různých sdružení, škol, obcí i návrhy stromů, které se umístily v regionálních kolech ankety,“ vysvětluje Klára Slámová. Ze všech došlých návrhů vybere odborná porota 12 finalistů, kteří postupují do celostátního finále. Vloni zasedal v porotě kromě jiných i zpěvák Dan Bárta.
V anketě Strom roku lze hlasovat zpoplatněnými hlasovacími archy a formou DMS. Výtěžek z hlasování jde do již zmíněné veřejné sbírky Strom života. „Každý, kdo hlasuje tak podporuje nejen svého favorita, ale také dobrou věc což je sázení stromů,“ míní Klára Slámová a dodává: „V loňském roce nám touto formou do sbírky přibylo neuvěřitelných 200 tisíc korun. Doufáme, že podobně úspěšní budeme i letos.“

Nehlasujete, nepijete

Přestože je anketa Strom roku věnována stromům, velkou roli v ní hrají i lidé. Dříve totiž strom člověka provázel od kolébky až do hrobu, a to nejen symbolicky. I když prý v době Karla IV. si lidé cenili dřevo natolik, že pohřbívání v dřevěných rakvích bylo zakázáno. Strom byl posvátným symbolem i předmětem uctívání.
Po vybrání všech dvanáct finálových stromů musí koordinátorka ankety stromy nafotografovat na plakáty a letáky „Musím se přiznat, že je to moje nejoblíbenější práce a vzpomínky z cest mi pak dodávají energii. Seznámí se tak s navrhovateli, se kterými zůstávám v kontaktu až do samotného vyhlášení vítěze,“ popisuje Klára Slámová práci s patrony finálových stromů a dodává: „Starostka Slaníka Ing. Tůmová například vtáhla svou vesnici do ankety natolik, že kdo neposlal lípě ze Slaníka hlas, nedostal v hospodě ani pivo.“

Strom roku 2006
Stromem roku 2006 se ziskem téměř dvanácti tisíc hlasů se stala Lípa na hradě Sádek u Třebíče. Titul převzali 19. října na Koncertě pro stromy Dana Bárty patroni – místní vinaři a žáci základní školy, která na hradě sídlí. „Snad žádná škola není na tak úžasném magickém místě jako tato. Starý hrad má spoustu tajemství, údajně tam i straší,“ říká o sídle současného Stromu roku Klára Slámová a dodává: „Jsem ráda, že anketu vyhrála právě tato lípa, neboť velmi nutně potřebuje odborný zásah.“ Dendrologické ošetření je již tradiční odměnou pro vítězný strom, provádí je vždy na jaře zahradnická firma Eden.
Šestý ročník populární ankety vyhlásí Nadace Partnerství první jarní den, tedy 21. března. Od tohoto dne až do konce května budou přijímány návrhy na Strom roku 2007. V červnu porota vybere tucet finalistů, kteří budou od 1. srpna do 11. října bojovat o přízeň veřejnosti.

Město stromů

Výčet aktivit programu Strom života je úctyhodný a Michal Veselý k tomu dodává: „Kromě mediálních partnerů spolupracujeme též organizátory sportovní akce. Prague International Marathon nám pomáhá propagovat myšlenku zdravé a pěkné krajiny mezi desítkami tisíc svých účastníků a návštěvníků. V roce 2006 jsme zahájili nový projekt Město stromů. Cílem je podnítit zájem místních obyvatel všech věkových skupin o ochranu životního prostředí a zvláště u dětí vytvořit pozitivní vztah k přírodě symbolizované stromy. Městem stromů 2006 až 2007 se stala Kroměříž.“

Společně s Aktivem Greenkeeperů (volné sdružení greenkeeperů) nastartoval Strom života projekt Golf pro stromy, který by měl přispět k pozitivní koexistenci golfových hřišť a krajiny tak, aby v širším kontextu mohlo golfové hřiště sloužit jako největší zelené prostranství v urbanizovaných městech.V tomto projektu připravuje Strom života společně s Ministerstvem životního prostředí a poradenskou firmou Envi Consult manuál pro zřizování golfových hřišť s ohledem na krajinu a životní prostředí.
Strom života pořádá nebo se podílí také na celé řadě kulturních a společenských akcí, kde propaguje myšlenky trvale udržitelného rozvoje a šetrného chování vůči přírodě (Barevný Den Země, EkoDen, Mezi ploty, hudební festival České hrady, výstava Tajemství a mystika stromů, Mistrovství ČR ve stromolezení, výstava Strom roku ve fotografiích, výsadba Aleje národů a další).

Připojte se

Pokud vás program Strom života zaujal a rádi byste jej podpořili nebo naopak zažádali v jednom z grantových podprogramů, či máte chuť přihlásit svůj oblíbený strom do klání o titul Strom roku 2007, podívejte se na stránky www.nadacepartnerstvi.cz. Najdete zde nejen odpovědi na své otázky, ale také spoustu tipů a zajímavostí z oblasti ochrany přírody.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *