Připravovaný zákon a okrasné rostliny

Blížící se vstup do Evropské unie sebou přináší řadu změn v naší legislativě. Jedním z mnoha zákonů, kterých se dotkne zapracovávání evropské legislativy, je i připravovaný Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin.

Dosavadní právní úprava, tedy zákon 1996/92 Sb. ve znění pozdějších zákonů, v podstatě zcela opomíjela uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu (dále RM) okrasných rostlin. Chystané změny, které se dotknou producentů okrasných rostlin v České republice, vycházejí z legislativy Evropské unie, a to konkrétně především ze Směrnice Rady EU 98/56/EC o obchodu s rozmnožovacím materiálem okrasných rostlin. Dále pak ze směrnice 1999/68/ES o požadavcích pro odrůdové seznamy okrasných rostlin, které vedou dodavatelé (podle směrnice 98/56/EC), a ze směrnice 1999/66/EC o požadavcích na štítky či jinou dokumentaci vystavovanou dodavatelem.
Změny týkající se registrace činnosti a povinnosti ohlašování a vedení záznamů
Dodavatel, který vyrábí nebo dováží RM druhů za účelem uvedení do oběhu, bude muset být pro tuto činnost registrován u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále ÚKZÚZ). U dodavatelů RM okrasných druhů se povinnost registrace bude vztahovat i na dodavatele, kteří pouze uvádějí do oběhu, a to jiným než konečným spotřebitelům. Registraci nebude podléhat dodavatel, který dodává RM okrasných druhů výlučně konečnému spotřebiteli. Dodavatelé, kteří nebudou podléhat registraci, musí ale ÚKZÚZ oznámit zahájení činnosti alespoň jeden měsíc písemně předem.
Ke konci roku 2002 bylo u ÚKZÚZ registrováno 184 firem, jejichž produkce je alespoň zčásti orientována na sortiment okrasných rostlin. Registrační poplatek by se měl, podle nového zákona, snížit z dosavadních 10 000 Kč na 100 Kč.
RM okrasných druhů bude možno uznávat a označovat názvem odrůdy, pouze půjde-li o odrůdu:
– registrovanou,
– právně chráněnou (podle zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin),
– zapsanou v seznamu vedeném dodavatelem a u dodavatele je uložen její popis.

U RM okrasných rostlin bude možno deklarovat zdravotní třídu, a to jako VT (virus tested) nebo VF (virus free).
Za jakost a vlastnosti RM okrasných druhů bude odpovídat dodavatel, který je povinen písemně deklarovat skupinu rostlin, druh, případně odrůdu, označení dodavatele, počet nebo hmotnost podle druhu a charakteru rozmnožovacího materiálu a další vlastnosti stanovené vyhláškou. Dodavatel opatří RM uváděný do oběhu návěskou, štítkem nebo jiným dokumentem. V případě prodeje rozmnožovacího materiálu konečnému spotřebiteli se mohou náležitosti označení omezit pouze na příslušnou informaci o zboží. Náležitosti návěsky či obdobného dokumentu bude specifikovat vyhláška zákona.
Dodavatel, který vyrábí RM okrasných druhů, bude dále povinen popsat a kontrolovat kritické body ve výrobním procesu, které ovlivňují kvalitu materiálu, a o výsledcích kontroly vést záznamy; zajistit čistotu a pravost rozmnožovacího materiálu; vést popisy obecně známých nebo popsaných odrůd jím uváděných do oběhu; vést záznamy o nákupu a prodeji rozmnožovacího materiálu; uchovávat veškeré záznamy po dobu 5 let.
RM okrasných druhů uváděný do oběhu musí samozřejmě být dále druhově pravý a čistý a je-li označen názvem odrůdy, také odrůdově pravý a odrůdově čistý; být prostý škodlivých organismů, nesmí mít zjevné příznaky napadení těmito organismy, nebo vykazovat nedostatky, které snižují způsobilost jeho použití; být prostý vad, které by mohly snížit jeho kvalitu; vykazovat dostatečnou klíčivost, jde-li o osivo; vykazovat dostatečnou životaschopnost a velikost odpovídající jeho použití jako RM.
Rozmnožovací materiál okrasných druhů, dle současného návrhu, bude možno uvádět dle tohoto zákona uvádět do oběhu až od dne vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Tyto připravované změny, respektive jejich následné dodržování, budou podléhat kontrole ze strany ÚKZÚZ.
Řada těchto změn přinese bezpochyby určité komplikace ve školkařské a květinářské výrobě a bude potřeba si na mnohé nové věci zvyknout. S blížícím se přistoupením k Evropské unii si je ale třeba uvědomit, že na školkařskou produkci budou obecně kladeny větší nároky, především co se týká evidence, sledování výroby a zdravotního stavu rostlinného materiálu. Ve sjednocující se Evropě, která je v oblasti zemědělství typická spíše přebytky, převisem nabídky a regulací produkce řady komodit, mohou uspět zejména ti, kteří dokáží nabídnout prvotřídní kvalitu a pružně reagovat na potřeby trhu. Důležitou věcí bude rovněž rozvoj činnosti odbytových družstev, které dokáží lépe zajistit prodej školkařských výpěstků než jednotliví pěstitelé. Připravovaný Zákon by mohl a měl, mimo jiné, přispět k tomu aby čeští producenti potvrdili, že svými výpěstky mohou směle konkurovat na otevřeném evropském trhu, a ovlivní samozřejmě i konkurenci a fungování trhu s okrasnými rostlinami v České republice.
Závěrem je ještě nutné poznamenat, že výše uvedené informace lze brát pouze jako orientační a informativní. Zákon je v současné době ve schvalovacím procesu a nelze vyloučit nějaké další změny či úpravy. Právně závazný text vyjde ve Sbírce zákonů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *