Autor
Kategorie:
Nezařazené

Příklady táhnou …

V minulém i v současném plánovacím období Evropské unie najdeme finanční příležitosti v operačních programech nejen pro zahradnické podnikatele, ale i pro zahradnické školy. V Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů byl přijat projekt VOŠ a Střední zahradnické školy Mělník, který prohlubuje a podstatně zlepšuje výuku arboristiky a mohl by být dobrým příkladem pro další uchazeče.

V čem projekt spočívá?
Základním cílem projektu „Zkvalitnění vzdělávání v arboristice na VOŠ a SZaŠ Mělník“ je zlepšením výuky arboristiky, tj. komplexní péče o dřeviny v urbanizované a volné krajině, zajistit absolventům konkurenceschopnost na trhu práce. Okrasné zahradnictví je perspektivním oborem v diverzifikaci činností zemědělců. Tak jak se v okrasném zahradnictví každoročně zvyšuje prodej dřevin a květin, stoupají i nároky na pracovní síly, na vyšší vzdělanost absolventů a zvyšuje se potřeba celoživotního vzdělávání v zahradnictví. Zkvalitnění výuky arboristiky spočívá v těchto směrech:
• inovací a tvorbou nových studijních materiálů připravujeme studenty na tržní prostředí;
• založením nových demonstračních ploch jsou vytvořeny podmínky pro prezentaci exteriérových rostlin;
• multimediální formy výuky jsou dnes předpokladem moderních pedagogů;
• a v neposlední řadě vytvořením Studijního a informačního centra jak pro studenty, tak i pro odbornou veřejnost.
Všechny čtyři aktivity se vzájemně prolínají a vytvářejí komplexní zlepšení vzdělávání významného směru arboristiky v okrasném zahradnictví. Strom v krajině a v sídlech je základním prvkem v sadovnické tvorbě.
Definovat termín cílové skupiny je vždy zásadním předpokladem pro úspěšnost projektu. V tomto konkrétním případě jsou cílové skupiny čtyři – žáci SZaŠ a studenti VOŠ, absolventi všech typů škol zaměřených v praxi na arboristiku, zájemci o další vzdělávání realizované na SŠ a VOŠ (především účastníci kurzu Komplexní péče o dřeviny) a v neposlední řadě také pedagogičtí, poradenští a další odborní pracovníci včetně managementu školských zařízení.

Široká nabídka i spolupráce
VOŠ a SZaŠ Mělník v současné době nabízí tyto formy zahradnického studia: vyšší odborné tříleté denní a dálkové studium pro maturanty „Zahradní a krajinná tvorba“ ukončené absolutoriem; dále čtyřleté denní studium s maturitou pro žáky ze ZŠ a starší uchazeče. Nedílným doplňkem výuky jsou pro absolventy a další zájemce různé kurzy, semináře a školení. Z významných aktivit školy je nutné připomenout již 16. ročník jednoletého dálkového kurzu „Komplexní péče o dřeviny“, který slouží ke zkvalitnění přípravy odborníků v arboristice a je určen pro pracovníky státní správy a obecních úřadů, zástupce odborů životního prostředí a rovněž firmám zabývajícím se problematikou dřevin a zeleně.
Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze v roce 120. výročí založení školy byla dokončena práce na podkladech pro akreditaci dvou zcela nových bakalářských oborů, a sice Zahradní a krajinářská tvorba a Podnikání v zahradnictví. Všemi směry zahradnického školství na Mělníce se prolíná péče o uplatnění absolventů na trhu práce, získání konkurenceschopných znalostí na evropském srovnání a v neposlední řadě i o získání inovací v oboru v průběhu celoživotního vzdělávání. Škola navázala spolupráci s partnery v zahraničí, například s H. S. W. Wädenswill ve Švýcarsku, dále Fachschule für Gartenbau v Langelois (Rakousko), V. T. I. Poperinge (Belgie) nebo Fachschule für Gartenbau und Technik Dresden.

Kvalita vzdělání je žádoucí
Okrasné zahradnictví se vyznačuje v posledních letech stabilním rozvojem ploch, produkce i obchodu. V ČR dochází k mírnému nárůstu pěstebních ploch a objemu školkařské produkce, (především kontejnerované), zvyšuje se i produkce domácích (autochtonních) dřevin určených pro obnovu a údržbu krajiny a dochází k rozšiřování sortimentu pěstovaných druhů dřevin, keřů a trvalek. Nabídka produktů se rozšiřuje o různé tvary a skupiny výpěstků jako jsou alejové stromy, pyramidální tvary, kmenné tvary atd. Tuzemská produkce okrasných rostlin a dřevin dosahuje v posledních letech dle šetření Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví celkové hodnoty přibližně 0,7 mld. Kč. Pro okrasné školkařství je charakteristický mírný meziroční růst produkce, shodný trend má také spotřeba živých okrasných rostlin v ČR, která dosáhla v roce 2004 téměř 1,6 mld. Kč ve spotřebitelských cenách. Česká produkce pokrývá spotřebu živých okrasných rostlin více než ze 65 % a zbývajících 35 % okrasné produkce představuje rezervu, kterou lze nahradit kvalitní tuzemskou produkcí. Okrasné rostliny a dřeviny byly v ČR v poslední době pěstovány celkem na přibližně 925 ha, z toho na zhruba na 200 ha kontejneroven. Právě rostoucí plochy kontejneroven dokazují zvyšující se intenzitu školkařské produkce, která je společně se stále zlepšující se kvalitou, hlavním znakem českého školkařství posledních let.
S nárůstem zájmu o okrasné produkty souvisí otázky zaměstnanosti v zahradnictví. VOŠZa a SZaŠ Mělník provádí každoročně šetření mezi frekventanty kurzu Komplexní péče o dřeviny a zjistila trvalý zájem o vyšší informovanost v arboristice. Zkvalitněním výuky arboristiky lze zapůsobit na snížení nezaměstnanosti uplatněním uvolněných pracovních sil v péči a údržbě o zeleň. Předložený projekt řeší i otázky otevření školy pro vzdělanost starostů a představitelů větších sídel v péči a údržbě zeleně, jakož i akutní nedostatky ve vzdělávání v oboru arboristika. Před zahájením zpracování projektu bylo provedeno šetření se zaměstnavateli absolventů. Z předchozího šetření vyplynul zájem o zkvalitnění výuky založením sbírkové plochy, zlepšení multimediálních studijních materiálů a zajištění vyšší informovanosti zahradnické veřejnosti o nových výsledcích výzkumu.

Jak projekt odůvodnit?
V každém projektu je nutné uvést zdůvodnění potřebnosti projektu, propojení vašich záměrů s politikou zaměstnanosti ČR nebo se státní politikou v rezortu životního prostředí. V tomto konkrétním případě byly důvody následující:
Projekt týkající se zkvalitnění arboristiky v zahradnickém školství je v souladu s globálním cílem OP RLZ zvláště v udržení zaměstnanosti v zahradnictví založené na flexibilní pracovní síle, vyškolené pro konkurenceschopný podnik na evropském trhu práce. Navržený projekt navazuje přímo na specifické cíle priority 3 „Rozvoj celoživotního učení“, zvláště v oblasti zvyšování nabídky vzdělávání z hlediska potřeb znalostní společnosti. Projekt je koncipován i v souladu s rozšiřováním účasti všech subjektu v procesu vzdělávání při vyšším uplatnění zeleně a v sídlech v rámci ČR.
Na úrovni VOŠZa a SZaŠ jsou trvale sledovány aktivity absolventů a zahradnické školství na Mělníce poskytuje poradenství při uplatnění v praxi. Odbornou veřejností je oceňován zejména program kurzu „Komplexní péče o dřeviny“. Absolventi kurzu jsou podnikatelé, úředníci odboru životního prostředí a zaměstnanci zahradnických firem z celé ČR. Projekt navazuje na Prioritu 3 v OP Rozvoj lidských zdrojů zvláště v podpore terciárního vzdělávání, zejména zkvalitňování studijních programu, jejich modularizaci.
Vazba projektu na příslušné opatření programu by měla být vždy více konkretizována. Opět co se týče tohoto konkrétního případu, jeho zaměření je v souladu jak se základními evropskými dokumenty, tak i národními programy a strategiemi, které se týkají zaměstnanosti a zvláště udržení zaměstnanosti v sektoru okrasného zahradnictví v ČR. Z evropských dokumentů jde zejména o Rozhodnutí Rady ze dne 12. 7. 2005 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států. V projektu rozvíjíme cíle uvedené v Rozhodnutí týkající se plné zaměstnanosti a kvality pracovních míst. Zdůrazňuje se přilákat více lidí do zaměstnání a udržet je v něm, zvýšit adaptabilitu pracovníků a podniku; zvýšit investice do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a kvalifikace. Zvláště na udržení zaměstnanosti a získání dalších pracovních míst v okrasném zahradnictví reaguje projekt svými základními čtyřmi aktivitami.
Také v Doporučení Rady ze dne 22. července 2003 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských státu (2003/578/ES) reagujeme na odstavec (14) tj. na provádění provázaných a komplexních strategií celoživotního vzdělávání, které je nezbytné pro zajištění plné zaměstnanosti, vyšší kvality a produktivity práce a vyšší sociální soudržnosti. Zasedání Evropské rady v Lisabonu vyzvalo k výraznému zvyšování investic do lidských zdrojů. V Národním lisabonském programu na období 2005 až 2008 se uvádí, že na konci června 2005 bylo na úřadech práce registrováno 28 623 mladistvých a absolventů všech typu škol. Za hlavní příčinu lze považovat nedostatečné praktické dovednosti, nízkou kvalifikaci, nedostatečné jazykové vybavení a neochotu vykonávat určité povolání. Na uvedené záporné vlastnosti absolventů reagujeme projektem zkvalitněním vzdělávání v arboristice, a to jak pro mladé absolventy, ale i pro starší zájemce o výuku v kurzech pořádaných VOŠZa a SZaŠ Mělník. Multimediální výuka a rozšíření aktivit ve Studijním a informačním centru osloví i cílovou skupinu široké veřejnosti a lokální iniciativy. Rovněž máme zájem uskutečněním projektu přispět k vyšším informačním znalostem u skupiny osob, kde se tyto nároky na informační znalosti hůře prosazují. Absolventi škol zahradnického zaměření, zvláště ti starší se dokonale orientují v biologických zákonitostech, ale v informačních technologiích jsou jejich znalosti nedostatečné. Z národních dokumentů jsou plánované aktivity v souladu zvláště s Národním programem rozvoje vzdělávání v ČR. V projektu reagujeme na plošný systém celoživotního vzdělávání v arboristice a snažíme se o zlepšení flexibility trhu práce tak, jak je doporučeno v Národním akčním plánu zaměstnanosti na léta 2004 až 2006 v prioritě č. 4 Podpora rozvoje lidského kapitálu a celoživotního vzdělávání. Jedním z výsledku projektu je zaměstnatelnost pracovních sil v okrasném zahradnictvím výrazným zlepšením znalostí na evropské úrovni.

Základní aktivity a přínos projektu
Mezi základní aktivity projektu byla zařazena především inovace a tvorba studijních materiálů s tématikou s vloženým CD a také založení nových demonstračních ploch s exteriérovými rostlinami. Pro zkvalitnění výuky v arboristice je zapotřebí nejen inovace studijních materiálů včetně multimediálních, ale je zapotřebí i demonstrace dřevin v průběhu vegetační doby na vzorovém stanovišti demonstrační plochy. Sbírka dřevin bude založena na ploše více než jednoho hektaru v k. ú. Mělník. Ve sbírkové zahradě bude umístěno celkem 580 taxonů jednotlivých rostlin převážně listnatých dřevin, trvalek a travin.
Přínosy pro cílové skupiny byly v projektu uvedeny v tomto rozsahu: Pro zlepšení zaměstnanosti v okrasném zahradnictví a využití rezervy, které obor na trhu práce poskytuje, byly zapojeny cílové skupiny tímto způsobem:
• Absolventy všech typů škol se zahradnickým zaměřením a s orientací na zlepšení životního prostředí ve venkovském prostoru a v sídlech jsme informovali o prohloubení vzdělávání v arboristice, v komplexní péči o dřeviny. Pro zájemce ze všech regionů ČR byly připraveny studijní materiály, multimediální pomůcky a je k dispozici moderně vybavené Studijní a informační centrum se špičkovou evropskou a světovou literaturou.
• Zájemcům o další vzdělávání na VOŠZa a SZaŠ Mělník je umožněno zlepšení výuky vysoce fundovanými lektory a nejlepšími specialisty v oboru. Je plánována účast zahraničních lektorů.
• Zkvalitněním vzdělávání v arboristice přispějeme ke zlepšení konkurenceschopnosti studentů a účastníků kurzu a školení na trhu práce a tím i ke zvýšení zaměstnanosti v okrasném zahradnictví nejen v sídlech, ale i ve venkovském prostoru. Plánujeme i zvýšení mobility absolventů na otevřeném evropském trhu práce.
• Projekt je zaměřen na všechny formy vzdělávání, nejen na mladé potenciálně nezaměstnané absolventy v oboru, ale i na skupinu zájemců o další vzdělávání a zde zvláště aktivity projektu mají význam pro zlepšení znalostí s použitím výpočetní techniky, zlepšení znalostí na evropské úrovni. Starší zahradníci, absolventi SZaŠ většinou nemají dostatečné znalosti informačních technologií, neovládají elementární informační komunikace jako je elektronická pošta, práce s přenosem informací, vyhledávání literatury na internetu atd. Pro cílovou skupinu zájemců o další vzdělávání realizované na SŠ nebo VOŠ jsou určeny všechny čtyři aktivity projektu.

Udržitelnost projektu
Udržitelnost projektu je dána pokračováním aktivit po skončení podpory z Evropského sociálního fondu. Všechny čtyři základní aktivity projektu budou pokračovat ve výuce na VOŠZa a SZaŠ na Mělníce i po skončení financování z OP RLZ.
První aktivita týkající se inovace a tvorby studijních materiálů bude pokračovat i po skončení projektu dalším vydáním. Druhá aktivita se týká demonstrační plochy exteriérových rostlin založené z prostředků OP RLZ a po skončení projektu bude nutné financovat péči o demonstrační sbírkovou dendrologickou zahradu. Práce budou plně využity při zkvalitnění praxí, čímž budou plně zapojeny do výuky i po skončení projektu. Zahrada bude objektem exkurzí při seminářích a školeních absolventů VOŠZa a SZaŠ a dalších zájemců o vzdělávací aktivity při otevření zahradnického školství v Mělníce odborné veřejnosti v problematice zlepšování životního prostředí. Péče o demonstrační zahradu bude po ukončení projektu financována z prostředku Školního statku.
Třetí aktivita se týká zkvalitnění multimediální výuky v arboristice. Po skončení projektu výpočetní technika, zakoupený software a nová audiovizuální technika bude plně využívána jak při výuce arboristiky, tak i při školeních a seminářích při celoživotním vzdělávání.
Ve čtvrté aktivitě v rámci projektu rozšíříme Studijní a informační centrum, které bude k dispozici studentům školy, účastníkům školení „Komplexní péče o dřeviny“ a dalším zájemcům o nové informace z okruhu projekce, zakládání zeleně a péči o ni. Po skončení projektu budou všechny tyto činnosti udrženy a partnerství se všemi spolupracujícími organizacemi zachováno.

Závěrem bych ráda připomenula neúspěšným žadatelům o dotace ze strukturálních fondů: „Nenechte se odradit a žádejte v dalším kole!“ Váš projekt pravděpodobně nebyl špatný, jen bylo v daném kole podáno příliš mnoho žádostí. Špatný a neúspěšný projekt je takový, který byl přijat, uskutečněn a příjemce dotace nesplnil indikátory projektu a po letech po revizi vrací dotaci. V EU je řada takových žadatelů, Česká republika nebude výjimkou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *