Přehled platných právních předpisů ES zařazovaných do Společné organizace trhu se zpracovaným ovocem a zeleninou k 1.5.2003

Skupina platných právních předpisů, zařazovaných do Společné organizace trhu se zpracovaným ovocem a zeleninou, zahrnovala k 1.5.2003 58 právních předpisů a 46 novel těchto předpisů. Z 58 platných právních předpisů bylo 7 nařízení Rady, 46 nařízení Komise, 2 směrnice Rady, 2 rozhodnutí Komise a 1 doporučení Komise. Tento přehled platných právních předpisů ES vychází z upraveného anglického textu Eur-Lex.

31975R2123
Nařízení (EHS) č. 2123/75 Komise ze dne 25. července 1975, které zřizuje dohled Společenství nad dovozem určitého zpracovaného ovoce a zeleniny původem ze zemí, ve kterých je obchod řízený státem.
OJ L 216, 14.8.1975, s.5.

31983R1603
Nařízení Rady (EHS) č. 1603/83 ze dne 14. června 1983, které stanoví speciální opatření pro disponování s rozinkami a sušenými fíky ze sklizně roku 1981, které jsou v držení skladových agentur.
OJ L 159, 17.6.1983, s.5.
Novela:
31985R1979 (OJ L 186, 19.7.1985, s.5).

31985R2077
Nařízení Komise (EHS) č. 2077/85 ze dne 25. července 1985, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k systému podpory produkce za konzervovaný ananas.
OJ L 196, 26.7.1985, s.28.
Novely:
31986R0344 (OJ L 041, 18.2.1986, s.15),
31991R1559 (OJ L 144, 8.6.1991, s.40),
31991R2033 (OJ L 186, 12.7.1991, s.32),
32000R1631 (OJ L 187, 26.7.2000, s.25).

31986R1764
Nařízení Komise (EHS) č. 1764/86 ze dne 27. května 1986 o minimálních požadavcích na jakost výrobků z rajčat přicházejících v úvahu pro podporu produkce.
OJ L 153, 7.6.1986, s.1.
Novely:
31989R2318 (OJ L 220, 29.7.1989, s.49),
31998R1593 (OJ L 208, 24.7.1998, s.17),
32001R0996 (OJ L 139, 23.5.2001, s.9).

31989H0012
89/12/EHS: Doporučení Komise ze dne 21. prosince 1988 o přijetí normy jakosti pro konzervované houby.
OJ L 007, 10.1.1989, s.33.

31989D0198
89/198/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 3. března 1989, které zamítá schválení druhého dodatku k dodatku dánského programu vztahujícího se na zpracování ovoce a zeleniny, v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 355/77. (Právně platný je pouze dánský text).
OJ L 073, 17.3.1989, s.54.

31989R2053
Nařízení Komise (EHS) č. 2053/89 ze dne 10. července 1989, které stanoví podrobná pravidla k uplatňování systému minimálních dovozních cen na určité zpracované třešně a višně.
OJ L 195, 11.7.1989, s.11.
Novely:
31992R3821 (OJ L 387, 31.12.1992, s.24),
31994R2713 (OJ L 288, 9.11.1994, s.7).

31989R2054
Nařízení Komise (EHS) č. 2054/89 ze dne 10. července 1989, které stanoví podrobná pravidla k uplatňování systému minimálních dovozních cen na rozinky.
OJ L 195, 11.7.1989, s.14.
Novely:
31992R3821 (OJ L 387, 31.12.1992, s.24),
31994R2714 (OJ L 288, 9.11.1994, s.9).

31989R2319
Nařízení Komise (EHS) č. 2319/89 ze dne 28. července 1989 o minimálních požadavcích na jakost hrušek Williamsova čáslavka a Rocha v sirupu a v přírodní ovocné šťávě, přicházejících v úvahu pro program podpory produkce.
OJ L 220, 29.7.1989, s.51.
Novela:
32001R0996 (OJ L 139, 23.5.2001, s.9).

31989R2320
Nařízení Komise (EHS) č. 2320/89 ze dne 28. července 1989 o minimálních požadavcích na jakost broskví v sirupu a broskví v přírodní ovocné šťávě pro uplatnění programu podpory produkce.
OJ L 220, 29.7.1989, s.54.
Novela:
32001R0996 (OJ L 139, 23.5.2001, s.9).

31992R2252
Nařízení Komise (EHS) č. 2252/92 ze dne 30. července 1992, které stanoví podrobná prováděcí pravidla speciálního programu pro maliny určené pro zpracování.
OJ L 219, 4.8.1992, s.19.
Novely:
31993R0839 (OJ L 088, 8.4.1993, s.18),
31993R1248 (OJ L 127, 25.5.1993, s.8).

31993L0077
Směrnice Rady 93/77/EHS ze dne 21. září 1993 týkající se ovocných šťáv a určitých podobných výrobků.
OJ L 244, 30.9.1993, s.23.
Novela:
194N

31993R0558
Nařízení Komise (EHS) č. 558/93 ze dne 10. března 1993 o refraktometrické metodě stanovení rozpustné sušiny ve výrobcích ze zpracovaného ovoce a zeleniny, které ruší nařízení (EHS) č. 543/86 a mění přílohu I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87.
OJ L 058, 11.3.1993, s.50.

31994R0399
Nařízení Rady (ES) č. 399/94 ze dne 21. února 1994 týkající se specifických opatření pro rozinky.
OJ L 054, 25.2.1994, s.3.
Novela:
32000R2826 (OJ L 328, 23.12.2000, s.2).
Prováděcí předpis:
31994R1905 (OJ L 194, 29.7.1994, s.21).

31994R1905
Nařízení Komise (ES) č. 1905/94 ze dne 27. července 1994 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 399/94 týkajících se specifických opatření pro rozinky.
OJ L 194, 29.7.1994, s.21.
Novely:
31994R3103 (OJ L 328, 20.12.1994, s.19),
32002R0094 (OJ L 017, 19.1.2002, s.20).

31995R1429
Nařízení Komise (ES) č. 1429/95 ze dne 23. června 1995 o prováděcích pravidlech pro vývozní náhrady za výrobky ze zpracovaného ovoce a zeleniny jiné než ty, které jsou poskytovány na přidané cukry.
OJ L 141, 24, 6. 1995, s.28.
Novely:
31996R0341 (OJ L 048, 27.2.1996, s.8),
31997R1007 (OJ L 145, 5.6.1997, s.16),
32001R1962 (OJ L 268, 9.10.2001, s.19),
32002R1176 (OJ L 170, 29.6.2002, s.69).

31995R1591
Nařízení Komise (ES) č. 1591/95 ze dne 30. června 1995, které stanoví podrobná pravidla pro uplatňování vývozních náhrad za glukózu a glukózový sirup, použitých v určitých výrobcích ze zpracovaného ovoce a zeleniny.
OJ L 150, 1.7.1995, s.91.
Novela:
31995R2625 (OJ L 269, 11.11.1995, s.3).

31995R2315
Nařízení Komise (ES) č. 2315/95 ze dne 29. září 1995, které stanoví podrobná prováděcí pravidla pro uplatňování vývozních náhrad za určité cukry, zahrnuté ve společné organizaci trhu s cukrem a použité v určitých výrobcích ze zpracovaného ovoce a zeleniny.
OJ L 233, 30.9.1995, s.70.

31995R2382
Nařízení Komise (ES) č. 2382/95 ze dne 11. října 1995, které stanoví podrobná prováděcí pravidla pro ovoce a zeleninu a pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny k opatřením uvedeným v Dohodách o volném obchodu mezi Společenstvím na jedné straně a Estonskem, Lotyšskem a Litvou na straně druhé.
OJ L 244, 12.10.1995, s.40.
Novela:
31996R1926 (OJ L 254, 8.10.1996, s.1).

31996R1926
Nařízení Rady (ES) č. 1926/96 ze dne 7. října 1996, které zřizuje určité koncese ve formě celních kvót Společenství pro určité zemědělské produkty a upravuje, jako autonomní a přechodná opatření, určité zemědělské koncese uvedené v Dohodách o volném obchodu a k obchodu se vztahujících záležitostí s Estonskem, Lotyšskem a Litvou, se zřetelem na Dohodu o zemědělství, uzavřenou v průběhu Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání.
OJ L 254, 8.10.1996, s.1.

31996R2201
Nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu se zpracovaným ovocem a zeleninou.
OJ L 297, 21.11.1996, s.29.
Novely:
31997R2199 (OJ L 303, 6.11.1997, s.1),
31999R2701 (OJ L 327, 21.12.1999, s.5),
32000R2699 (OJ L 311, 12.12.2000, s.9),
32001R1239 (OJ L 171, 26.6.2001, s.1),
32002R0453 (OJ L 072, 14.3.2002, s.9).
Prováděcí předpisy:
31997R0956 (OJ L 139, 30.5.1997, s.10),
31999R0464 (OJ L 056, 4.3.1999, s.8),
31999R1573 (OJ L 187, 20.7.1999, s.27),
31999R1621 (OJ L 192, 24.7.1999, s.21),
31999R1622 (OJ L 192, 24.7.1999, s.33),
31999R1666 (OJ L 197, 29.7.1999, s.32),
32001R0449 (OJ L 064, 6.3.2001, s.16).

31996R2202
Nařízení Rady (ES) č. 2202/96 ze dne 28. října 1996, zřizující podpůrný program Společenství pro producenty určitého citrusového ovoce.
OJ L 297, 21.11.1996, s.49.
Novely:
31999R0858 (OJ L 108, 27.4.1999, s.8),
32000R2699 (OJ L 311, 12.12.2000, s.9),
32001R1931 (OJ L 262, 2.10.2001, s.4).

31997D0795
97/795/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. listopadu 1997, které přijímá žádost Italské republiky k termínu placení záloh podpor průmyslovým zpracovatelům rajčat. (Právně platný je pouze italský text).
OJ L 323, 26.11.1997, s.37).

31997R0956
Nařízení Komise (ES) č. 956/97 ze dne 29. května 1997, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 týkající se specifických opatření pro zpracovaný chřest.
OJ L 139, 30.5.1997, s.10.
Novely:
31998R1563 (OJ L 203, 21.7.1998, s.5),
31999R0703 (OJ L 089, 1.4.1999, s.28).

31997R0988
Nařízení Komise (ES) č. 988/97 ze dne 30. května 1997 zavádějící přechodná opatření týkající se podrobných prováděcích pravidel k nařízení Rady (ES) č. 2202/96 týkající se citronů dodávaných pro zpracování v průběhu části hospodářského roku 1997/98.
OJ L 141, 31.5.1997, s.69.

31997R1024
Nařízení Komise (ES) č. 1024/97 ze dne 6. června 1997, které stanoví podporu pro skladování nezpracovaných rozinek a sušených fíků z hospodářského roku 1996/97.
OJ L 150, 7.6.1997, s.18.

31998R1481
Nařízení Komise (ES) č. 1481/98 ze dne 10. července 1998, které stanoví podporu pro skladování nezpracovaných rozinek a sušených fíků z hospodářského roku 1997/98.
OJ L 195, 11.7.1998, s.13.

31998R1511
Nařízení Komise (ES) č. 1511/98 ze dne 15. července 1998, které stanoví dodatečnou podporu pro rajčatové koncentráty a jejich deriváty pro hospodářský rok 1997/98.
OJ L 200, 16.7.1998, s.16.

31998R1730
Nařízení Komise (ES) č. 1730/98 ze dne 4. srpna 1998 o prodeji nezpracovaných sušených fiků ze sklizně roku 1997, v držení řeckých skladových agentur, za předem stanovenou cenu destilovnám a krmivářskému průmyslu.
OJ L 217, 5.8.1998, s.5.

31998R2258
Nařízení Komise (ES) č. 2258/98 ze dne 20. října 1998. které stanoví speciální opatření měnící nařízení (EHS) č. 3719/88 týkající se výrobků zpracovaných z ovoce a zeleniny.
OJ L 283, 21.10.1998, s.10.

31999R0464
Nařízení Komise (ES) č. 464/1999 ze dne 3. března 1999, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 týkající se podpůrných opatření pro švestky.
OJ L 056, 4.3.1999, s.8.

31999R1164
Nařízení Komise (ES) č. 1164/1999 ze dne 2. června 1999, které stanoví podporu pro skladování nezpracovaných rozinek a sušených fíků pro hospodářský rok 1998/1999.
OJ L 140, 3.6.1999, s.22.

31999R1368
Nařízení Komise (ES) č. 1368/1999 ze dne 25. června 1999, které stanoví podporu pro rajčatové koncentráty a jejich deriváty pro hospodářský rok 1998/99.
OJ L 162, 26.6.1999, s.33.

31999R1573
Nařízení Komise (ES) č. 1573/1999 ze dne 19. července 1999, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 týkající se charakteristik sušených fíků způsobilých pro podporu v rámci programu podpory produkce.
OJ L 187, 20.7.1999, s.27.

31999R1621
Nařízení Komise (ES) č. 1621/1999 ze dne 22. července 1999, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 týkající se pěstování vinné révy pro výrobu určitých druhů rozinek.
OJ L 192, 24.7.1999, s.21.
Novely:
31999R2256 (OJ L 275, 26.10.1999, s.13),
32001R1880 (OJ L 258, 27.9.2001, s.14).

31999R1622
Nařízení Komise (ES) č. 1622/1999 ze dne 23. července 1999, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 týkající se programu skladování nezpracovaných rozinek a nezpracovaných sušených fíků.
OJ L 192, 24.7.1999, s.33.

31999R1666
Nařízení Komise (ES) č. 1666/1999 ze dne 28. července 1999, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 týkající se minimálních tržních charakteristik určitých odrůd rozinek.
OJ L 197, 29.7.1999, s.32.

31999R2279
Nařízení Komise (ES) č. 2279/1999 ze dne 28. října 1999 o prodeji nezpracovaných sušených fíků ze sklizně roku 1998, v držení řeckých a španělských skladových agentur, za předem stanovenou cenu destilovnám a krmivářskému průmyslu.
OJ L 279, 29.10.1999, s.26.

32000R0923
Nařízení Komise (ES) č. 923/2000 ze dne 3. května 2000, které stanoví podporu skladování nezpracovaných rozinek a nezpracovaných sušených fíků pro hospodářský rok 1999/2000.
OJ L 107, 4.5.2000, s.10.

32000R1559
Nařízení Komise (ES) č. 1559/2000 ze dne 17. července 2000, které stanoví pro hospodářský rok 2000/01 odkupní cenu za nezpracované rozinky a nezpracované sušené fíky k použití skladovými agenturami.
OJ L 179, 18.7.2000, s.9.

32000R2826
Nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 ze dne 19. prosince 2000 o informačních a podpůrných akcích pro zemědělské produkty na vnitřním trhu.
OJ L 328, 23.12.2000, s.2.

32001L0112
Směrnice Rady 2001/112/ES ze dne 20. prosince 2001 týkající se ovocných šťáv a určitých podobných výrobků, určených k lidské spotřebě.
OJ L 010, 12.1.2002, s.58.

32001R0449
Nařízení Komise (ES) č. 449/2001 ze dne 2. března 2001, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 týkající se podpůrného programu pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny.
OJ L 064, 6.3.2001, s.16.
Novely:
32001R1343 (OJ L 181, 4.7.2001, s.16),
32002R1426 (OJ L 206, 3.8.2002, s.4),
32002R1792 (OJ L 272, 10.10.2002, s.9).

32001R0848
Nařízení Komise (ES) č. 848/2001 ze dne 30. dubna 2001, které stanoví podporu skladování nezpracovaných rozinek a nezpracovaných sušených fíků z hospodářského roku 2000/01.
OJ L 121, 1.5.2001, s.15.

32001R1010
Nařízení Komise (ES) č. 1010/2001 ze dne 23. května 2001 týkající se minimálních požadavků na jakost směsi ovoce v rámci programu podpory produkce.
OJ L 140, 24.5.2001, s.31.

32001R1452
Nařízení Rady (ES) č. 1452/2001 ze dne 28. června 2001 zavádějící specifická opatření pro určité zemědělské produkty pro francouzské zámořské departmenty, měnící směrnici 72/462/EHS a zrušující nařízení (EHS) č. 525/77 a (EHS) č. 3763/91.
OJ L 198, 21.7.2001, s.11.

32002R0094
Nařízení Komise (ES) č. 94/2002 ze dne 18. ledna 2002, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a podpůrných akcích pro zemědělské produkty na vnitřním trhu.
OJ L 017, 19.1.2002, s.20.
Novely:
32002R0305 (OJ L 047, 19.2.2002, s.12),
32002R0434 (OJ L 067, 9.3.2002, s.6),
32002R1186 (OJ L 173, 3.7.2002, s.4),
32002R2097 (OJ L 323, 28.11.2002, s.41),
32003R0497 (OJ L 074, 20.3.2003, s.4).

32002R0175
Nařízení Komise (ES) č. 175/2002 ze dne 30. ledna 2002, které stanoví pro rajčata ke zpracování dodatečnou podporu pro hospodářský rok 2001/02 a podporu pro hospodářský rok 2002/03, podle nařízení Rady (ES) č. 2201/96.
OJ L 030, 31.1.2002, s.37.

32002R0217
Nařízení Komise (ES) č. 217/2002 ze dne 5. února 2002, které stanoví kritéria způsobilosti surovin v rámci programu podpory produkce podle nařízení (ES) č. 2201/96.
OJ L 035, 6.2.2002, s.11.

32002R0892
Nařízení Komise (ES) č. 892/2002 ze dne 29. května 2002, které stanoví pro hospodářský rok 2002/03 objem podpory pro broskve a hrušky pro zpracování podle nařízení Rady (ES) č. 2201/96.
OJ L 140, 30.5.2002, s.9.

32002R0961
Nařízení Komise (ES) č. 961/2002 ze dne 5. června 2002, které stanoví podporu skladování nezpracovaných rozinek a nezpracovaných sušených fíků z hospodářského roku 2001/02.
OJ L 148, 6.6.2002, s.18.

32002R1176
Nařízení Komise (ES) č. 1176/2002 ze dne 28. června 2002, které stanoví podrobná pravidla pro vývozy určitého ovoce a zeleniny a výrobků zpracovaných z ovoce a zeleniny do Estonska a mění nařízení (ES) č. 1961/2001 a 1429/95.
OJ L 170, 29.6.2002, s.69.

32002R1283
Nařízení Komise (ES) č. 1283/2002 ze dne 15. července 2002, které stanoví minimální cenu, která bude placena producentům za sušené švestky a podpora produkce švestek pro hospodářský rok 2002/03.
OJ L 187, 16.7.2002, s.13.

32002R1435
Nařízení Komise (ES) č. 1435/2002 ze dne 6. srpna 2002, které stanoví pro hospodářský rok 2002/03 odkupní cenu, kterou budou vyplácet skladové agentury za nezpracované rozinky a nezpracované sušené fíky.
OJ L 211, 7.8.2002, s.3.

32002R1436
Nařízení Komise (ES) č. 1436/2002 ze dne 6. srpna 2002, které stanoví minimální cenu, která bude placena producentům za nezpracované sušené fíky a podpora produkce sušených fíků pro hospodářský rok 2002/03.
OJ L 211, 7.8.2002, s.4.

32002R1441
Nařízení Komise (ES) č. 1441/2002 ze dne 7. srpna 2002, které stanoví pro hospodářský rok 2002/03 objem podpory pro pěstování vinné révy k produkci určitých odrůd rozinek.
OJ L 212, 8.8.2002, s.4.

32002R1816
Nařízení Komise (ES) č. 1816/2002 ze dne 11. října 2002, které snižuje objem podpory produkce určitého citrusového ovoce pro hospodářský rok 2002/2003, jako důsledek překročení zpracovatelského prahu v určitých členských státech.
OJ L 276, 12.10.2002, s.16.

32003R0130
Nařízení Komise (ES) č. 130/2003 ze dne 24. ledna 2003, které stanoví podporu rajčatům pro zpracování pro hospodářský rok 2003/04, podle nařízení Rady (ES) č. 2201/96.
OJ L 022, 25.1.2003, s.15.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *