Předpěstování sadby v krytých prostorách

Příprava sadby je fáze pěstování, která slouží k nastartování dobrého vývoje rostlin na finálním stanovišti. Proto je třeba předpěstování věnovat značnou pozornost. V opačném případě nemůžeme docílit očekávaného efektu – především zkrácení doby kultivace.

Možnosti předpěstování rostlin
Na základě stále se rozvíjejících technologií, můžeme využívat při předpěstování mladých rostlin následující postupy:
– Minisadba
Pěstování rostlin v multiplatech nebo obdobných nádobách s omezeným množstvím pěstebního substrátu a vysokou intenzitou produkce z jednotky plochy.
Mezi hlavní pozitiva tohoto způsobu předpěstování můžeme vedle vysokého využití pěstební plochy zařadit snadnost manipulace a dokonce možnost plné automatizace pracovních operací. Na druhé straně je zde nutný předpoklad využití osiv s maximální klíčivostí (nad 95 %) a také zajištění optimálních závlahových a výživových podmínek, protože sazenice mají k dispozici pouze omezený kořenový bal. Objem jedné buňky se pohybuje v rozsahu asi 10 až 40 ml. Zcela zásadní je precizní technologie plnění, osevu a následného ošetřování, zejména uniformity závlahy.
Sadbovače můžeme využít opakovaně, čímž se značně snižují nákladové vstupy na pěstební nádoby. Je však třeba provádět fytosanitární opatření, vedoucí k omezení přenosu patogenních činitelů znečištěnými nádobami a substrátem.
– Balíčkovaná sadba
Velmi rozšířený způsob výroby sazenic, který částečně spojuje výhody sadbovačů díky relativně omezenému prostoru jednotlivé buňky, ale současně poskytuje rostlinám mnohem větší objem substrátu, jak je běžné pro růst rostlin na volném záhoně.
Velikost balíčků se nejčastěji pohybuje od 30 do 80 mm, přičemž i zde platí výhoda relativně snadné manipulovatelnosti se sadbou. Obecně je tento postup více uplatňován u zeleniny než květin, a to u rychleji rostoucích druhů.
Dříve bylo náročné připravit optimální směs substrátu zajišťující, aby se balíčky nerozpadaly (příliš lehký a písčitý) nebo naopak nebyly přespříliš pevné a tuhé (mnoho jílovitých frakcí). Na trhu však existují i předpřipravené směsi (blocking substráte), ze kterých lze balíčky lisovat.
Pro transport balíčků jsou využívány standardní plastové podložky s jednou uvolnitelnou stěnou.
– Sadba v inertních materiálech
Především pro hydroponickou produkci rostlin je nutno vycházet ze sazenic připravených za podmínek co nejprostších choroboplodných zárodků a škůdců. Z tohoto hlediska nejlépe vyhovují inertní materiály, jako je čedičová plsť, perlit, vermikulit, případně další. Sadbu předpěstujeme buď v sadbovačích nebo miskovitých nádobách, v závislosti na úpravě substrátu. Mnozí výrobci dodávají předvyplněné nádoby se substrátem.
Tento postup výroby můžeme uplatnit i pro předpěstování rostlin určených k výsadbě do půdy, protože těžíme z minimalizace vstupů patogenů a tedy při využití kvalitního a drahého osiva eliminujeme ztráty způsobené například padáním klíčních rostlin. V tomto systému musíme ale velmi dobře zvládnout problematiku výživy, což přináší rychlejší vývoj rostlin, dřívější dopěstování a lepší kvalitu oproti sazenicím z půdy.
Tento postup je finančně náročnější než předchozí technologie a využívá se u kultur s celoroční nebo obecně delší produkcí, jako jsou rajčata, paprika aj., které zvýšené náklady vrátí.
– Rašelino-celulózové zakořeňovače
Doménou školkařského materiálu, ale hlavně okrasných záhonových nebo balkónových rostlin, je příprava sadby v rašelinových a celulózových zakořeňovačích. Na trhu je k dispozici široká škála produktů v této oblasti, které mohou splnit požadavky jednotlivých kultur. Hlavní výhodou je úspora nákladů při výsadbě, snížení potřeby manipulace s kontejnery. Stále však jde o relativně drahou alternativu k sadbovačům nebo balíčkované sadbě a proto hlavní určení takto připravené sadby je pro prodej finálním spotřebitelům, kteří zvýšené nároky akceptují v ceně výrobku.
– Expandující pelety a kolečka
Specifickou záležitostí přípravy mladých rostlin je užití lisovaných buněk ze směsi rašeliny, kokosových vláken a dalších složek, které po navlhčení zvětší několikanásobně (až 7x) svůj objem a jsou připraveny pro výsevy nebo řízkování rostlin. Tato moderní technologie značně omezuje potřebu manipulace s velkými objemy substrátu. Tablety mohou být upevněny v připravených vzdálenostech na fóliích, ze kterých se časem uvolní, případně jsou jimi předvyplněny sadbovače. Zřejmě reálné uplatnění najdou při předpěstování nebo množení hrnkových květin.

Faktory ovlivňující kvalitu sadby
Teplota
Mezi základní faktory náleží bezesporu teplota vzduchu. Tento faktor má velký vliv na celkovou kvalitu sadby. Existuje celá řada prací, doporučujících specifický teplotní režim pro danou kulturu. Základní model lze charakterizovat zvýšeným teplotním požadavkem v době klíčení (zakořeňování), jenž bývá záhy po vzejití střídán výrazným poklesem teploty, například u košťálovin a mnoha letniček o 5°C, někdy i více. Tato fáze trvá do doby vytvořeních prvních pravých listů. Poté je teplota mírně zvýšena a začíná se uplatňovat důležité hledisko diurnální periody, kdy střídáme teploty ve dne a v noci. Rozdíl by měl být minimálně 3 °C. U mnoha zelenin v tomto období hrozí při teplotách okolo 4 až 7 °C nebezpečí nežádoucí jarovizace, která představuje přechod přímo do generativní fáze na úkor tvorby dostatečného počtu listů. V tomto období také musíme sledovat vývoj osvětlení, dle kterého mohou oscilovat denní teploty ve značně širokém rozmezí. Dopěstování a otužení sadby s sebou nese požadavek snížení teplot k úrovním blízkým podmínkám na finálním stanovišti.
Nesmíme také zapomínat, že vedle teploty vzduchu je záhodno sledovat teplotu půdy či substrátu a teplotu závlahové vody. Obě by měly úzce korelovat se vzdušnou teplotou nebo dokonce překračovat – především při zakořeňování řízkovanců je teplota substrátu rozhodující a může být o 2 – 4°C nad úrovní ve vzduchu.
Osvětlení
Základní úroveň osvětlení u většiny druhů sadby začíná na 3000 lx a vyšších. Druhy vysloveně náročné vyžadují jako minimum i dvojnásobek. Z pohledu rostlin více než intenzita osvětlení rozhoduje intenzita radiace, která hovoří o úrovních okolo 50 – 150 W.m-2. Pokud v některém případě pěstování rostlin lze hovořit o ekonomice přisvětlování, pak to bude platit právě u sadby.
Při přisvětlování se používají vysokotlaké výbojky, které mají relativně vysoký světelný výkon k podílu vydaného tepelného záření. Jako nejmodernější (a nejdražší) jsou doporučovány fluorescenční lampy, které vyzařují bílé a modré složky světla a infračervené tepelné záření je u nich značně redukováno.
Přirozeně pokud uvažujeme o světlu, první řešení by mělo přicházet z kontroly čistoty pláště skleníku, omezení všech stínících vrstev a reálného zvážení možností nových ranějších odrůd, které mohou požadavky na světlo snižovat díky kratší době předpěstování.
Závlaha
Základním předpokladem vhodné závlahy je využití měkké vody (do 10 °DH) s přiměřenou teplotou. Nezbytná je rovnoměrná distribuce závlahových dávek ke všem sazenicím, abychom dopěstovali uniformní produkci. Před zahájením kultivace bychom měli provést kompletní chemický rozbor, který neovlivní jen dodávané množství živin, ale také případné úpravy ve výši dávek vody.
Záležitostí mnohdy opomíjenou je obsah kyslíku v závlahové vodě. Především u sadby v čedičové plsti, zavlažované způsobem příliv – odliv, je nutné zajistit aeraci vody tak, aby obsah volného kyslíku nepoklesl pod 4 mg.l-1. To provedeme již při dodávce vody k rostlinám.
Výživa
Problematika výživy v oblasti výroby sadby je natolik rozsáhlá, že by vydala na samostatnou přílohu. Z hlavních zásad můžeme jmenovat přednostní využití hnojiv v kapalné formě nebo granulátů s téměř 100%ní rozpustností a uplatnění hnojiv obsahujících makrobiogenní a stopové prvky v komplexu. Výhodnější je forma výživy s vyšší frekvencí přihnojování a menšími koncentracemi roztoků, aby nedocházelo k rychlému zasolování substrátu v mulitplatech.
Na výslednou kvalitu sadby má vliv celá řada dalších faktorů a stejně jako platí Liebigův zákon minima ve výživě, můžeme konstatovat, že pěstitel musí zajistit rostlinám všechny další požadované podmínky v optimálních úrovních, aby je rostliny mohly využít a přinést očekávanou kvalitní produkci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *