Poznatky z biologického výzkumu Synerginu na zelenině a broskvoních

Růst rostlin je ireverzibilní změna jejich tvaru a je současně těsně spjat se změnami kvalitativními, zahrnovanými do pojmu vývoj. Z výzkumu zákonitosti růstu a vývoje rostlin vyplývá, že v těchto procesech hrají významnou roli fytohormony - růstové regulátory a jejich interakce.

Mezi tyto fyziologicky aktivní látky, které významně ovlivňují růst, vývoj rostlin, množství a kvalitu plodů patří také biostimulátor Synergin. Jmenovaný přípravek je předmětem našeho výzkumu již řadu let.
Na základě pozitivních výsledků získaných z ověřování účinků přípravku Synergin na kvantitativní a kvalitativní ukazatele cukrovky aj. polních plodin jsme v roce 2001 přistoupili k experimentálnímu sledování vlivu preparátu na výnos a jakost vybraných druhů zeleniny a broskvoní.

Popis přípravku
Synergin je synergický biostimulátor růstu rostlin, který obsahuje řadu přírodních látek. Mezi nimi klíčové místo zaujímají přírodní cytokininy, aminokyseliny, peptidy, stopové prvky a prekursory auxinů a fytohormonů organického původu získaných z potravinářských surovin. Přípravek je v tekuté formě aplikován postřikem na list obvykle v dávce 2 l/ha. Jsou možné i kombinované aplikace ve směsi s herbicidy, fungicidy, insekticidy aj. pesticidy i tekutými hnojivy.

Materiál, metodika a rozsah pokusů
Experimentální ověřování účinku Synerginu se uskutečnilo ve dvou ročnících 2001 a 2002 na dvou geograficky, ekologicky a bioklimaticky odlišných lokalitách:
1. Na pokusné stanici Katedry zahradnictví ČZU Praha v Troji
2. Na velkostatku Miloslava Štípka ve Velemyšlevsi u Žatce

Zakládání, organizace a hodnocení pokusů odpovídalo zásadám zahradnicko-zelinářského pokusnictví a bylo v souladu s platnými metodikami a normami ÚKZÚZ, EPPO a SRS.

Testované druhy zeleniny
Přípravek byl ověřován na těchto vybraných druzích listové, plodové a kořenové zeleniny:

1. okurky nakládačky
2. okurky salátové
3. salát hlávkový
4. pórek (pór pravý)
5. celer bulvový.

Plocha pokusné i kontrolní (neošetřené) parcely byla u každého druhu stejná a činila (při rozměrech – délka 10 metrů, šířka 2 metry) 20 m2. Každá varianta, tj. ošetřená i neošetřená parcela byla čtyřikrát opakována. Uspořádání každého pokusu bylo biometrické (podle EPO č. 152) a představovalo úplně znáhodněné bloky.

Aplikace přípravku Synerginu
U všech testovaných druhů zeleniny se biostimulátor aplikoval foliárně v jednotné dávce 2,0 l/ha, a to na obou pokusných lokalitách za stejných metodických podmínek. U okurek nakládaček i salátovek se aplikoval v uvedené dávce dvakrát:

1. postřik ve stádiu dvou párů pravých listů
2. postřik ve stádiu postupného zakrývání řádků.

U ostatních druhů zeleniny: hlávkový salát, celer a pórek se aplikoval pouze jedenkrát ve stádiu vytvoření listové růžice. Pro aplikaci byl použit zádový mechanický postřikovač Hardi. Postřik se prováděl za bezvětří při stálém tlaku 0,3 MPa. Spotřeba vody v přepočtu na 1 ha činila 600 l.

Sledovaní ukazatelé
V průběhu vegetace se na obou pokusných lokalitách sledoval zdravotní a fyziologický stav, vzhled a intenzita růstu rostlin. Zvlášť důsledné a podrobné hodnocení se provádělo po aplikaci ve druhé polovině vegetační doby okurek. Sledoval se počet vytvořených květů, počet a hmotnost plodů a jejich celková produkce za celé sklizňové období, které se časově vztahovalo na poslední dekádu července, celý srpen a první dekádu září.

Testování Synerginu na broskvoních
V roce 2002 jsme na pokusné stanici ČZU Praha Troja ověřovali také účinek Synerginu na broskvoních. Pro pokus byla vybrána řada 10ti růstově a tvarově vyrovnaných stromů odrůdy ’Sun Haven’, vysázených v roce 1986 při sponu výsadby 4 x 4 metry.

Sledované stromy byly podle způsobu aplikace, doby aplikace a použité dávky (koncetrace) rozděleny do 10 variant:

1. pouze kořenová zálivka 50 ml – 0,1% (KZ 50)
2. pouze kořenová zálivka 250 ml – 0,5% (KZ 250)
3. pouze kořenová zálivka 500 ml – 1% (KZ 500)
4. kontrola – neošetřeno (KO)
5. pouze foliární postřik 50 ml – 0,1% (FP 50)
6. pouze foliární postřik 250 ml – 0,5% (FP 250)
7. pouze foliární postřik 500 ml – 1% (FP 500)
8. obojí aplikace, tj. kořenová zálivka i postřik v dávce 50 ml (obojí 50)
9. obojí aplikace, tj. kořenová zálivka i postřik v dávce 250 ml (obojí 250)
10. obojí aplikace, tj. kořenová zálivka i postřik v dávce 500 ml (obojí 500).

Datum aplikace Synerginu: – kořenová zálivka: 11. 04. 2002
– foliární postřik koruny: 14. 06. 2002
Použité dávky na 1 strom (koncentrace): – 50 ml (0,1%) v 50 l vody
– 250 ml (0,5%) v 50 l vody
– 500 ml (1%) v 50 l vody

Po aplikaci Synerginu před zahájením sklizně se měřil u všech testovaných stromů obsah chlorofylu v listech. Pro měření se použil Chlorofylmetr japonské provenience Hydro n N Tester. V průběhu sklizně se sledoval v týdenních intervalech na stromech počet plodů, jejich průměrná hmotnost a celková produkce.

Výsledky pokusů a zkoušek
Veškeré výsledky experimentálního sledování uvádíme v pořadové posloupnosti podle ročníku, lokalit a testovaných rostlin v naměřených průměrných číselných hodnotách.

Před zahájením sklizně broskví byl zjištěn v listech stromů ošetřených foliárně Synerginem vyšší obsah chlorofylu. Při sledování tvaru plodů, velikosti plodů, slupky a dužniny nebyly shledány mezi testovanými variantami žádné rozdíly. Tvar plodů byl většinou oválný až kulatý o velikosti v rozmezí od 32 do 40 mm. Slupka byla tenká, jemně plstnatá, barvy jasně žluté. Dužnina byla jemně vláknitá, šťavnatá, barvy krémově žluté.
Významné rozdíly mezi variantami byly zjištěny v produkci broskví u stromů foliárně ošetřených přípravkem (postřikem do olistěné koruny), kde nárůst počtu plodů a jejich celková produkce se oproti kontrole zvýšila relativně v rozsahu od 7 do 28 %. Nárůst těchto kvantitativních ukazatelů je v pozitivní korelaci s použitou dávkou a koncentrací Synerginu.

Celkové hodnocení výsledků
Při souhrnném hodnocení výsledků dvou pokusných ročníků s ověřováním Synerginu na dvou lokalitách lze konstatovat, že je to významná podpůrná růstová látka, která pozitivně ovlivňuje metabolizmus rostlin a tvorbu jejich produktů. Z jednotlivých dílčích pokusů vyplývají konkrétně tyto poznatky:
1. Při jeho použití na okurkách působí příznivě na tvorbu květních orgánů a zvyšuje počet i celkovou produkci plodů o 19 až 33 %.
2. U okurek nakladaček pozitivně ovlivňuje optimální velikost a hmotnost plodů.
3. Při nedostatku půdní vláhy – vodním deficitu působí antistresově.
4. Zvyšuje obsah chlorofylu v listech a podporuje jejich sytě zelené zbarvení (,,green efekt´´).
5. Při foliárním ošetření hlávkového salátu lze zvýšit jeho produkci až o 30 %.
6. Při jeho použití na pórku se zvyšuje výnos o plnou pětinu.
7. Analogicky příznivě SYNERGIN ovlivňuje hmotnost a celkovou produkci celeru
8. Pozitivní výsledky byly získány při jeho použití na broskvoních, kde při foliární aplikaci – postřikem do koruny stromů, se výrazně zvýšil počet a celková produkce plodů.
9. Účinek při kořenové zálivce se u broskvoní na počet plodů a sklizňovou produkci neprojevil.
10. Výše uvedené poznatky z dvouletého experimentálního pozorování jsou v souladu s výsledky našich předcházejících polních biologických pokusů s ověřováním přípravku Synergin na cukrovce a jiných plodinách, a dokládají, že je při pěstování rostlin významným intenzifikačním faktorem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *