Použití pomalu rozpustných hnojiv řady SILVAMIX® u okrasných dřevin

V produkci okrasných dřevin i při jejich výsadbě na konečné stanoviště se stále více využívají hnojiva s dlouhodobým účinkem, mezi které patří pomalu rozpustná hnojiva označovaná i termínem hnojiva s pozvolným uvolňováním překlad – zkráceně SRF (Slow Release Fertilizer).

Používání SRF má řadu výhod: snížení ztrát živin vyplavováním, možnost použití vyšších dávek hnojiv a zjednodušení systému hnojení – celková dávka potřebných živin se aplikuje jednorázově při výsadbě, přihnojování odpadá nebo se výrazně omezuje.
SRF hnojiva obsahují ve vodě málo rozpustné sloučeniny. Veškerý dusík, nebo jeho podstatná část, je ve formě kondenzátů močoviny s aldehydy. Nejrozšířenější z nich jsou kondenzáty močoviny a formaldehydu, označované jako methylen močovina, neboli Ureaform a kondenzáty močoviny a izobutylaldehydu označované jako Isodur.
V České republice jsou vyráběna pomalu rozpustná hnojiva SILVAMIX® (7 typů), SILVAGEN® a SILVAFORM® s obsahem dusíku ve formě Ureaformu a fosforu a draslíku ve formě málo rozpustného fosforečnanu hořečnatodraselného. Všechna hnojiva mají tedy i relativně vysoký obsah hořčíku. Jednotlivé typy se liší obsahem a poměrem hlavních živin a podílem vodonerozpustného dusíku. Hnojiva se dodávají ve formě tablet (5, 10, 15 g), prášku a granulátu (velikost částic 0,5 – 2 mm resp. 0,5 – 3,5 mm). Snížená rozpustnost všech živin v hnojivech je způsobena chemickými vlastnostmi účinných látek a není ovlivněna fyzikální úpravou hnojivého materiálu (tabletování, granulace). Rychlost rozpouštění živin z tablet, prášku i granulátu se prakticky neliší. Nejčastější aplikační formou u SRF hnojiv jsou tablety. Aplikace tablet je jednoduchá a je možné je umístit v těsné blízkosti kořenového systému. Pro základní hnojení pěstebních substrátů je možné použít práškovou nebo granulovanou formu. Dopředu připravené substráty je vhodné v důsledku postupného uvolňování živin skladovat pouze 3 – 4 týdny.
Uvolňování živin ovlivňuje více faktorů – vlhkost, teplota, biologická aktivita a hodnota pH půdy nebo substrátu. Na základě lyzimetrických pokusů bylo zjištěno, že z hnojiva SILVAMIX® Forte se za 16 týdnů po aplikaci uvolní pouze 23 % dodaného dusíku, 7 % fosforu a 36 % draslíku. U rostlin ve vegetačních pokusech se u dřevin v období 6 – 8 týdnů po aplikaci hnojiv SILVAMIX® pozitivně projevil vliv startovací dávky dusíku, tj. dusíku ve vodorozpustné formě. Vodonerozpustný dusík se uvolňuje postupně a růst rostlin ovlivňoval po dvě vegetační období.
Ve vegetačních pokusech ve VÚKOZ Průhonice byla hnojiva řady Silvamix použita při pěstování dřevin v kontejnerech i při hnojení výsadeb dřevin ve volné půdě.
Pěstování dřevin v kontejnerech
V jednoletých i dvouletých pokusech s pěstování rostlin Thuja occidentalis a Pyrracantha coccinea v kontejnerech v organických pěstebních substrátech byla testována hnojiva SILVAMIX®Forte a SILVAGEN®. Hnojiva byla aplikována při výsadbě ve formě tablet v dávce doporučované výrobcem, 5 g/l substrátu. Dobré výsledky byly dosaženy u substrátů se základní dávkou rozpustného hnojiva (1 g/l substrátu) a při aplikaci doplňkového přihnojováním dusíkatým hnojivem v průběhu vegetace.
V prvním roce pěstování se osvědčila 2 – 3 přihnojení v období polovina června – polovina srpna, ve druhém 3 – 4 přihnojení v období květen – polovina srpna. Pro přihnojení je vhodné kapalné hnojivo DAM (390 mg N/l) aplikované zálivkou ve formě hnojivého roztoku o koncentraci 0,2 %, dávka 75 ml na litr substrátu, nebo granulované hnojivo ledek vápenatý (15 % N) aplikované na povrch kontejneru v dávce 0,5 g/l substrátu. Jedním přihnojením se aplikuje přibližně 75 mg N/l substrátu. Při dodržení tohoto postupu je možné při jedno i dvouletém pěstování dosáhnout obdobných výsledků jako při použití systémů hnojiv s intenzivním přihnojováním. I použití hnojiv SILVAMIX®Forte a SILVAGEN® bez dodatečného přihnojování dusíkem se na růstu rostlin projevilo pozitivně, ale přírůstky rostlin nebyly tak velké. Pomalu rozpustná hnojiva nacházejí uplatnění především v podmínkách, kde nelze zabezpečit intenzivní přihnojování během vegetace např. kapkovou závlahou nebo závlahou zaplavením.
V pokusech nebyly zaznamenány výrazné rozdíly mezi hnojivy hnojiv SILVAMIX®Forte a SILVAGEN® při aplikaci jednotných dávek 5 g/l substrátu. Vyšší dávka N při aplikaci tablet SILVAGEN® se pozitivně projevila u rostlin bez doplňkového přihnojování.
Při aplikaci tablet o hmotnosti 5 g nemůže být vždy dodržena doporučovaná dávka 5 g hnojiva na l substrátu. V tomto případě je vhodnější použít dávky vyšší, osvědčily se i dávky kolem 8 g/l substrátu bez výrazného zvýšení obsahu rozpustných solí v půdním roztoku.
Výsadba dřevin na konečné stanoviště
Při pokusných výsadbách bylo získáno nejvíce zkušeností s hnojivem SILVAMIX®Forte ve formě tablet i prášku. V pokusech s mulčováním dřevní štěpkou se při jarní výsadbě dřevin (Carpinus betulus, Cornus alba, Potentilla fruticosa) osvědčila aplikace 40 g (8 pětigramových tablet) SILVAMIX®Forte do výsadbové jamky po obvodu kořenového systému tj. ve vzdálenosti cca. 20 cm od kmínku. Stejná dávka hnojiva SILVAMIX®Forte se osvědčila i v pokusech s výsadbou dřevin (Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Pinus nigra) na výsypkách. U takto hnojených sazenic byly lepší přírůstky v prvním, ale především ve druhém i třetím roce po výsadbě oproti sazenicím hnojených při výsadbě rozpustnými hnojivy.
SRF hnojiva jsou tedy ideální pro hnojení mulčovaných výsadeb stromů, keřů, případně trvalek. V prvních letech po výsadbě se může projevit stagnace růstu. vlivem zvýšeného odčerpávání přijatelného dusíku při mikrobiálním rozkladu mulče (drcená kůra, dřevní štěpka). Rozklad mulče o výšce 10 cm trvá minimálně 2 – 3 roky a v tomto období je nutné zabezpečit dostatečné množství přijatelných živin, fosforu, draslíku a především dusíku. Dřeviny potřebují pro zabezpečení intenzivního růstu za vegetaci až 70 – 120 g N/10 m2, trvalky 50 – 100 g N/10 m2. Maximální jednorázovou plošnou dávkou rozpustného NPK hnojiva (600 g/10 m2) se při výsadbě dodá cca. 60 g N/10 m2. Další přihnojení na povrch půdy je možné až čtvrtým rokem po mulčování. Pro zabezpečení dostatečné výživy v období 2 – 3 let po výsadbě je účelné použít jednorázovou aplikaci zásobního hnojiva do kořenové zóny při výsadbě. Výše uvedenou dávkou 40 g hnojiva SILVAMIX®Forte k jedné sazenici (na plochu cca. 0,5 m2) dodáme v přepočtu asi 800 g hnojiva/10 m2, tj. 140 g N/10 m2.
Tabletovaná hnojiva lze snadno aplikovat i při dohnojování mulčovaných výsadeb vpravením do otvorů v půdě cca. 20 cm hlubokých. Výrobce pro dohnojování již vysazených dřevin doporučuje rovnoměrné zapravení 4 – 24 pětigramových tablet pro průměr koruny 0,5 resp. 3 m (plocha 0,2 resp. 7 m2), tj. po přepočtu přibližně 1000 g resp. 170 g/10 m2. Při hnojení menších sazenic je dávka na jednotku plochy vyšší, obdobná jako při vegetačních pokusech. Při přihnojování vzrostlejších stromů se dávka na jednotku plochy snižuje.
Před výsadbou stromů a keřů je možné zapravit zásobní hnojiva v práškové formě do substrátu, kterým se obsypává kořenový bal. Při výsadbě vzrostlých rododendronů na Dendrologické zahradě VÚKOZ se práškové hnojivo SILVAMIX®Forte přidávalo do rašeliny v kombinaci s přípravkem TERRATOCEM® na bázi hydroabsorbčních polymerů v množství 2 + 2 kg/m3. Ke každému keři se přidalo 140 l takto obohaceného substrátu. Na výživném stavu rostlin pěstovaných v kyselém substrátu se kromě aplikace základních živin (N, P, K) pozitivně projevila i dávka hořčíku, na který je rašelina chudá. Při výsadbě vzrostlých stromů je možné do substrátu přidávaného do výsadbové jámy zapravit až 5 kg granulovaného nebo práškového zásobního hnojiva na m3.
Nejvíce praktických zkušeností při hnojení dřevin jsme ve VÚKOZ Průhonice získali s hnojivem SILVAMIX®Forte. Z hlediska poměru dusíku a draslíku (N:K2O = 1:1,8) je pro přihnojování dřevin v intravilánu zajímavé i hnojivo SILVAMIX®R v granulované nebo práškové formě. Obdobná zásobní hnojiva se v literatuře doporučují k přihnojování dřevin ve městech, kde je v půdním sorpčním komplexu vysoký obsah sodíku po zimním ošetřování silnic. Draslík po aplikaci hnojiva nahrazuje v sorpčním komplexu sodík, který je z půdy postupně vyplavován. Zlepšuje se tak strukturní stav půdních koloidů i výživný stav dřevin. Pro každoroční aplikaci se doporučují dávky 60 – 100 g na cm průměru kmene nebo 600 – 800 g/10 m2. Při hnojení 1× za 2 roky jsou doporučovány relativně vysoké dávky 120 – 150 g na cm průměru kmene, resp. 800 – 1000 g/10 m2. Ze sortimentu pomalu rozpustných hnojiv SILVAMIX®, doplněných hnojivy SILVAGEN® a SILVAFORM® je možné vybrat typ s přesným poměrem živin, který odpovídá zvolenému systému hnojení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *