Pouze připravení obstojí

Stav českého zelinářství není dobrý. Sestupné tendence se projevují v poklesu pěstebních ploch i objemu produkce jednotlivých druhů. Na jedné straně jde o pokles výroby, na druhé o nárůst dovozů zeleniny. Proto byly hlavním mottem Zelinářských dnů, které se uskutečnily v Olomouci, možnosti zlepšení tohoto stavu pomocí dotačních titulů, výkonných odrůd a ochranných prostředků.

Horkým tématem bylo připojení České republiky k Evropské unii, kde se tento krok projeví zavedením značného počtu nových předpisů, které upravují činnost v zelinářství. Pro pěstitele je potřebná velmi dobrá znalost těchto předpisů, nebo alespoň těch základních. Podrobná znalost nových podmínek je základem pro orientaci v možnostech čerpání finančních prostředků z fondů EU.
Nová situace, která vznikne po vstupu do EU, vyžaduje i nový způsob administrace, které budou propojeny s činnými orgány unie. Státní zemědělský a intervenční fond je pověřen ze zákona zabezpečit tuto činnost – bude zabezpečovat nejen tok financí, ale v rámci Společné organizace trhu s ovocem a zeleninou i řadu dalších činností, spojených se zajištěním stability trhu a garantováním určité cenové hladiny, obchodu se třetími zeměmi, ale i agendu, která souvisí se vznikem a činností organizací producentů.
Jednou z hlavních otázek je otázka podpor, které plynou nebo budou v dosahu zelinářského sektoru. Dnes můžeme říci, že v rámci dotačního titulu 2.B. zaměřeného kromě jiného na šlechtěné odrůd zeleniny bylo od roku 1996 do dnešní doby vyplaceno téměř 122 mil. Kč. V rámci ozdravování polních a speciálních plodin bylo na biologickou ochranu (náhrada chemické ochrany) vynaloženo v období 1996 – 2003 skoro 15 mil. Kč. Pro speciální poradenství pro rostlinnou výrobu (pořádání výstav, seminářů apod.) bylo vydáno více než 2,6 mil. Kč. Jednu z hlavních rolí budou hrát odbytové organizace producentů zeleniny, přes které se budou vyplácet dotace z evropských fondů. V roce 1999 až 2003 byla činnost odbytových organizací podpořena částkou větší než 13,2 mil. Kč. Bez výzkumu a vývoje se nemůžeme stát rovnocennými evropskými partnery. Proto na řešení osmi projektů bylo za minulé dva roky vyplaceno téměř 15 mil. Kč. Tyto projekty pokračují i letos, spolu se třemi novými. Na jejich řešení bude uvolněno více než 10 mil. Kč.
Dále zelináři čerpali finanční prostředky z předvstupního programu Sapard v rámci podopatření 1.1.2. – Rekonstrukce skladovacích kapacit pro ovoce a zeleninu. Na rekonstrukci těchto objektů bylo vyplaceno v letech 2002 a 2003 více než 53,5 mil. Kč. Jsou připraveny další schválené projekty na období 2004 až 2006 v celkovém objemu 71 mil. Kč.
Naší snahou by mělo být dodat surovině přídatnou hodnotu, která může být ve formě zpracování zeleniny. I zde je možné čerpat z podpory zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu, která byla vyhlášena v roce 2002 a bylo již vyplaceno více než 11 mil. Kč.
Mezi další dotační tituly je možno zařadit Podpora mladých začínajících zemědělců nebo Podpora pěstiteli na úhradu nákladů spojených s pojištěním plodin. Poměrně vysoké částky jsou vynakládané v rámci podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.
Na nové, méně škodlivé technologie vůči životnímu prostředí bude možné získat prostředky po vstupu do EU z fondů v rámci Operačního programu zemědělství.
Velkým diskutovaným problémem je povolování ochranných prostředků do minoritních plodin. Většina zahraničních výrobců nemá zájem si přípravky u nás registrovat (malý objem prodeje, vysoké registrační poplatky). Ale již dnes existuje určitá možnost, jak prostředek získat nebo ho nahradit jiným se stejným účinkem. Sem patří rozšířené použití přípravků na určité plodiny s využitím do minoritních plodin. SRS tak může na základě žádosti rozhodnout o použití přípravku, který není zatím v ČR registrován.
Vedle mnoha negativ, která se projevují v našem zelinářství však můžeme konstatovat, že se podařilo například zahájit nultý ročník Integrované produkce zeleniny, kde pěstitelé budou pěstovat zeleninu ve zvláštním režimu podle pravidel schválených MZe ČR s dodací do 3000 Kč na jeden hektar. Do nultého ročníku se přihlásilo 34 pěstitelů s celkovou plochou 2424 ha.
Vzhledem k posunu v odběratelské sféře čerstvé zeleniny ve prospěch supermarketů, může se dodavatelem stát pouze ten, kdo je schopen dodávat zeleninu v určitém množství, kvalitě, odpovídajícím obalu, ale i podle časového harmonogramu a také v dohodnuté ceně. Proto i zde je nezbytné vytvořit odbytová družstva, která by pomáhala v kompletaci dodávek. Nehledě na to, že pouze odbytová družstva dosáhnou na podpory Evropské unie.
Dnes stěží odhadneme, kam se naše zelinářství dostane po 1. 5. 2004, ale již víme, že pouze připravení obstojí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *