Autor
Kategorie:
Nezařazené

Poľnohospodárske normy kvality

Tak ako každý rok na jeseň, aj v novembri 2006 sa zišli experti v oblasti tvorby noriem kvality pre poľnohospodárske produkty z celej Európy a niektorých ďalších mimoeurópskych krajín na zasadnutí Pracovnej skupiny pre poľnohospodárske normy kvality Európskej hospodárskej komisie OSN.

V poradí 62. zasadnutie tejto skupiny sa konalo v sídle EHK/OSN, v švajčiarskej Ženeve za účasti 15 európskych krajín, Austrálie, Maroka, Juhoafrickej republiky a USA. Okrem jednotlivých krajín sa zasadnutia zúčastnili zástupcovia Európskej komisie, OECD a FAO, ako aj reprezentant mimovládnej organizácie GS 1.
Program rokovania zahŕňal schválenie práce jednotlivých špecializovaných sekcií Pracovnej skupiny WP7 – pre čerstvé ovocie a zeleninu, suché a sušené plody, sadbové zemiaky a mäso.
V úvodnej časti rokovania informovala riaditeľka divízie obchodu EHK/OSN pani Cramová – Martosová o momentálnej situácii v oblasti transferu práce Schémy OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem kvality pre ovocie a zeleninu do náplne práce EHK/OSN. Návrh na tento transfer je výsledkom externého auditu práce EHK/OSN, ktorý sa uskutočnil v minulom roku. Sekretariát EHK/OSN pripravil na základe výsledkov diskusie zo zasadnutí špecializovaných sekcií GE 1 a GE 2 (čerstvé ovocie a zelenina, suché a sušené plody) návrh plánu prevzatia činností Schémy OECD do EHK/OSN, ktorý bol schválený na zasadnutí Výboru EHK/OSN pre obchod v júni 2006. Návrh bol po schválení nadriadeného orgánu PS, Výboru pre obchod, predložený na pripomienky OECD. Schéma OECD bude tento návrh posudzovať na svojom plenárnom zasadnutí v novembri 2006 a konečné rozhodnutie bude výsledkom rokovania Výboru pre poľnohospodárstvo OECD.
Na základe vyššie uvedených skutočností bola vytvorená komisia, ktorá bude pripravovať prechod činností a jej členmi sú zástupcovia Švédska, Slovenska, Veľkej Británie, Spojených štátov amerických a Európskej komisie.
V ďalšej časti programu zasadnutia informovali zástupcovia OECD, EK a FAO o ich činnosti v oblasti tvorby noriem pre poľnohospodárske normy kvality v období od ostatného zasadnutia Pracovnej skupiny v novembri 2005.
Výsledky svojej práce prezentovali jednotlivé špecializované sekcie vo forme návrhov nových noriem a revízií existujúcich noriem kvality.
Špecializovaná sekcia GE 1 pre čerstvé ovocie a zeleninu informnovala o výsledkoch svojho zasadnutia z mája 2006 a predložila texty normy pre skoré a konzumné zemiaky, melóny a lanýže, ktoré zasadnutie PS schválilo. Potvrdená bola aj platnosť normy kvality pre čučoriedky. Taktiež boli vypracované niektoré špecifické odporúčania zmien v textoch noriem – minimálne požiadavky pre zrelosť stolového hrozna. Predĺžená bola skúšobná doba pre nové znenie normy pre čerešne a višne, z ktorej bola vypustená časť o podmienkach pri zbere. Napriek dlhej diskusii sa nepodarilo nájsť spoločné stanovisko k návrhu minimálnych požiadaviek na zrelosť broskýň a nektariniek, najmä pomeru obsahu cukru a tvrdosti plodov. Z tohto dôvodu bol text vrátený na ďalšiu diskusiu Špecializovanej sekcie GE 1, ktorá sa zíde v máji 2007. Ako posledný bol schválený návrh na skúšobnú dobu do roku 2007 pre normu kvality pre dubáky (hřiby).
Špecializovaná sekcia GE 2 pre suché a sušené plody taktiež informovala o výsledkoch zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo v júni 2006. Schválil sa návrh predlohy noriem pre suché a sušené plody – dôležitá je najmä časť o povolených odchýlkach. Návrhy odporúčaní noriem pre nelúpané lieskovce, nelúpané mandle a jadrá pistácií zasadnutie Pracovnej skupiny WP7 taktiež schválilo bez pripomienok. Na základe žiadosti GE 2 bola zrušená práca na norme kvality pre sušenú papriku.
Aktivity Špecializovanej sekcie pre sadbové zemiaky sú orientované v poslednom období najmä na zoznam a podrobný popis chorôb sadbových zemiakov. Prezident ŠS požiadal o schválenie nového znenia normy, ktorej súčasťou je aj podrobný zoznam chorôb sadbových zemiakov, text normy a zoznam chorôb boli schválené bez pripomienok.
Stále väčšiu dôležitosť majú takzvané „capacity building“ – teda školenia a semináre o normách kvality a práci EHK/OSN v tejto oblasti, určené najmä pre rozvojové krajiny. Jedným z bodov programu boli aj informácie o rôznych medzinárodných školeniach a workshopoch. EHK/OSN sa podieľala v roku 2006 na organizácii workshopu o medzinárodných normách kvality pre čerstvé ovocie a zeleninu v Gruzínsku spolu s OECD, Európskou komisiou a Slovenskou republikou.
O 11. ročníku medzinárodného školenia Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny, ktoré organizuje Slovensko pod záštitou OECD a EHK/OSN, informovala zasadnutie delegátka Slovenska.
Plán akcií na nasledujúce obdobie svedčí o tom, že takéto šírenie nových poznatkov a informácií má veľkú odozvu. Do konca roka 2006 a v roku 2007 sa bude EHK/OSN podieľať na základe záujmu jednotlivých krajín na organizácii workshopov v Moldavsku, Taliansku, Mongolsku a Ruskej federácii.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *