Podpora pro výsadby a regenerace zeleně

Již od roku 2002 podporuje Ministerstvo životního prostředí výsadby a regenerace veřejné zeleně ve městech a obcích prostřednictvím Programu péče o urbanizované prostředí. Dotace bude možné čerpat i v roce letošním, a to celkem ve třech okruzích. Příjem žádostí končí k 31. březnu.

Program péče o urbanizované prostředí je o dotačním programem s poměrně nízkým rozpočtem, ze kterého lze čerpat výhradně neinvestiční prostředky. Z tohoto důvodu se dotace poskytují na přípravné fáze projektové dokumentace, tedy na tzv. studie proveditelnosti.
Témata a příjem žádostí
Pro rok 2007 je plánováno vyhlášení tří následujících témat pro podporované studie proveditelnosti.
 Regenerace nebo založení významných ploch obecní či vyhrazené zeleně. Tento dotační titul se vztahuje např. na zeleň návsí, náměstí a parků, zeleň vzdělávacích, výchovných, sociálních a nemocničních zařízení a dětských hřišť nebo například zeleň s izolační nebo ekologickou funkcí apod.,
 koncepční řešení revitalizace ploch typu brownfields (tj. opuštěných a devastovaných území v sídle) a jejich možného využití pro budoucí udržitelný rozvoj sídla, jako budoucího podklad pro územně-plánovací činnost, kde účelem je znovuvyužití opuštěných a devastovaných ploch a prevence záborů volné krajiny pro stavební rozvoj sídla,
 vytvoření systému zeleně v sídle nebo zeleného prstence kolem sídla, jako limitu suburbanizačních tlaků v příměstské krajině.
Podrobný obsah a náležitosti studie proveditelnosti jsou specifikovány ve směrnici k programu, kterou ministerstvo životního prostředí vydává vždy na začátku roku. Směrnici je také zveřejněna na internetových stránkách MŽP a je možné ji od pracovníků odboru ekologie lidských sídel a člověka na vyžádání získat poskytuje na v tištěné či elektronické podobě.
Příjem žádostí o dotaci byl zahájen vydáním směrnice k programu a jeho ukončení se pro rok 2007 plánuje na 31.března 2007. Žádosti o dotaci se přijímají na předepsaném formuláři a se všemi požadovanými přílohami prostřednictvím podatelny ministerstva, možné je doručení poštou či osobně.
Finanční prostředky ihned
Žadatelem o dotaci může být v případě regenerace nebo založení významných ploch zeleně jakákoliv fyzická či právnická osoba (vlastník pozemků nebo nájemce se souhlasem vlastníka), v případě koncepční dokumentace pro brownfields nebo systém zeleně v sídle může být žadatelem pouze obec.
Žádosti o dotaci vyřizuje odbor ekologie lidských sídel a člověka. Pracovníci odboru rovněž vstřícně a ochotně poskytují konzultace zájemcům o dotaci, a to telefonicky, e-mailem či osobně na místním šetření v dotčené lokalitě. O přidělení dotace je rozhodnuto po uzávěrce příjmu žádostí a ihned poté jsou příjemcům dotace zaslány finanční prostředky. Příjemce zajistí pořízení studie dle svých obvyklých postupů (smlouva o dílo apod.). Jako zpracovatele studie, zejména u rozsáhlejších projektů, se doporučuje vybrat architekta či inženýra s autorizací pro zahradní a krajinářskou tvorbu či urbanismus. Následně je příjemce povinen do 30. listopadu předložit ministerstvu vyúčtování přidělených finančních prostředků.
Záměr dobře promyslete
K tomu, aby žádost o dotaci byla úspěšná, je zejména potřebné mít dobře promyšlený záměr v lokalitě, které se má studie proveditelnosti týkat, a to nejen z hlediska zahradnických a architektonických úprav, ale i z hlediska dalšího vývoje lokality, jejího funkčního využití a začlenění do života v obci, městě. Takto upřesněný záměr je vhodné popsat v odůvodnění žádosti. Nespornou výhodou je alespoň přibližná představá o pokračování projektu po fázi pořízení studie proveditelnosti.
Možnosti pro realizaci záměru naplánovaného v rámci studie proveditelnosti jsou široké. Některé obce realizují výsadby z vlastních zdrojů či prostřednictvím náhradních výsadeb za povolené kácení. Dále existují možnosti v rámci národních dotačních programů Státního fondu životního prostředí, Programu péče o krajinu, programů ministerstva pro místní rozvoj, grantů krajských úřadů atd. Nově od roku 2007 se také otvírají možnosti čerpání z fondů Evropské unie, např. z Operačního programu Životní prostředí nebo Programu rozvoje venkova.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *