Podmienky pre dovoz, výrobu a distribúciu osív a sadív zelenín a kvetín

Legislatíva v osivárstve zelenín a kvetín Osivá a sadivá dovážať, vyvážať, vyrábať, spracúvať, baliť a uvádzať do obehu môže iba držiteľ osvedčenia odbornej spôsobilosti výrobcu osív, ktoré vydáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) v Bratislave - odbor osív a sadív v zmysle § 13 zákona NR SR č. 291/96 Z.z. o odrodách a osivách.

Pre vydanie osvedčenia musí žiadateľ splniť určené požiadavky vrátane vykonania skúšky odbornej spôsobilosti pre túto činnosť. Ten, kto nakupuje na tuzemskom trhu a uvádza do obehu len osivá v malom originálnom spotrebiteľskom balení a predáva ich konečnému spotrebiteľovi (predaj osív v maloobchodnej sieti v originálnych obaloch, škôlkárskych výpestkov adjustovaných podľa predmetného zákona), nemusí mať osvedčenie.
K zákonu 291/96 Z.z. bol vydaný vykonávací predpis – výnos MP SR z 2. februára 1998 č. 3053/1/1997 –100 nahradený výnosom č. 2366/2001-100, ktorým sa vykonáva § 22 predmetného zákona ( vyšiel vo Vestníku MP SR v čiastke 18, 28.11.2001) a výnos MP SR č. 2365/2001-100, ktorým sa vykonáva § 12 predmetného zákona.
So zákonom 291/96 Z.z. súvisí i zákon č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona 471/2001 a vyhlášky MP SR č. 41/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti. Ďalším súvisiacim právnym predpisom je zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení zákona NR SR č. 22/1996 Z.z. zo dňa 19.12.1995, ďalej vyhláška č. 345 MP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška vykonávajúca niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb.
ÚKSÚP- odbor osív a sadív vydáva každoročne Súbor metodických pokynov pre evidovaných výrobcov osív a sadív (výrobca je legislatívna skratka – zahŕňa nielen výrobcov ale i dovozcov, vývozcov, spracovateľov a všetkých, ktorí uvádzajú osivá do obehu), ktoré sú záväzné zo zákona. Tieto pokyny sú vydávané pre:
 prihlasovanie a uznávanie množiteľských porastov poľných plodín, zelenín, kvetín, liečivých rastlín, množiteľského a výsadbového materiálu ovocných drevín, jahôd, viniča hroznorodého a podpníkového
 dovozy a vývozy
 adjustáciu osív
 označovanie malého originálneho spotrebiteľského balenia
 systém vegetačných skúšok
 výrobu zemiakového sadiva
 odber vzoriek osív
 množenie podľa OECD

V zborníku Súbor metodických pokynov pre rok 2002 je zverejnený:

 cenník výkonov prác a služieb
 zoznam pracovníkov odboru a oddelení osív a sadív vrátane semenárskych inšpektorov
 evidencia držiteľov osvedčení odbornej spôsobilosti výrobcu osív
 zoznam právne chránených odrôd pre daný rok
 informácia odboru ochrany rastlín ÚKSÚP o novelizovanej legislatíve, registrácii výrobcu, dovozcu a vývozcu, ďalej zoznam inšpektorov a hraničných priechodov, na ktorých sa vykonáva fytokontrola

V problematike osív platia tri STN a STN 46 0310 – Spoločné ustanovenia pre osivo a sadivo, STN 46 0311 – Uznávanie osiva a sadiva a 46 0609 – Odber vzoriek osiva a sadiva.
V súčasnosti je pripravený na schválenie do parlamentu nový zákon o odrodách a osivách, ktorý by mal vstúpiť do platnosti 1. 1. 2003.

Výroba osív zelenín a kvetín
V súlade so zákonom 291/96 Z.z. evidovaní výrobcovia osív vyrábali, vyvážali, spracovávali, balili a uvádzali do obehu osivá v kategóriách

 základné osivo – označuje sa symbolom Z, v generáciách SE 1, SE 2, E, L, Sc
 certifikované osivo – označuje sa symbolom C v generáciách C 1 a C 2
 štandardné osivo – označuje sa symbolom S
 obchodné osivo – označuje sa symbolom O

Základné a certifikované osivá podliehajú uznávaniu kontrolným ústavom. Evidovaný
výrobca prihlasuje množiteľské porasty pre výrobu týchto kategórií osív na ÚKSÚP v určených termínoch, ktoré sú každoročne uvedené v spomínaných metodických pokynoch. Prehliadky množiteľských porastov pre výrobu takýchto osív vykonávajú pracovníci semenárskej inšpekcie ÚKSÚP. Osivá pochádzajúce z takto uznaných množiteľských porastov v kategóriách základné a certifikované, v predpísaných generáciách uznáva ÚKSÚP.
Uznávaniu kontrolným ústavom nepodliehajú štandardné a obchodné osivá, za ktorých výrobu zodpovedá evidovaný výrobca (držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti výrobcu osív).
Výrobca štandardného a obchodného osiva má oznamovaciu povinnosť na ÚKSÚP. V určených termínoch zasiela:
 zoznam prihlásených porastov (prihlášky zostávajú u výrobcu)
 osvedčenia o prehliadkach množiteľských porastov semenačiek a sadzačiek
 osvedčenia o pôvode a kvalite vyrobeného osiva
 predpísanú evidenciu o výrobe osiva
Množiteľské porasty si prehliada výrobca sám. Uznávanie prebieha podľa určených požiadaviek na množiteľské porasty zelenín a kvetín, ktoré sú uvedené v prílohe č. 10 a 12 k výnosu 2366/2001-100. Uznávanie osív vo vzorke si zabezpečuje tiež výrobca sám vo svojom laboratóriu, prípadne na základe dohody v zmluvnom laboratóriu, ktoré je spôsobilé pre túto činnosť. Požiadavky na kvalitu osív a sadív sú uvedené tiež v uvedených prílohách vykonávacieho predpisu. V roku 2000 boli všetky takéto množiteľské plochy a vyrobené osivá pod 100% superkontrolou ÚKSÚP, v roku 2001 pod 20% superkontrolou.
Do vegetačných skúšok sú povinne zaraďované okrem osív vyrobených v generácii SE 1,
SE 2, E, L.
Osivá zelenín, ktoré sú predmetom predaja v obchodnej sieti v malých originálnych obaloch, sú spravidla vyrobené v režime štandardných prípadne obchodných osív. Osivá kvetín sú vyrobené v režime obchodné osivo.
V legislatíve, ktorá vstúpi do platnosti od 1.1.2003 – nový zákon o osivách a sadivách, sa pri zeleninách a kvetinách počíta už len s výrobou štandardných osív.

Požiadavka na uvádzanie osív zelenín a kvetín do obehu – predaj osív
Osivá môže dovážať len evidovaný výrobca osív podľa § 13 zákona č. 291/96 Z.z. a registrovaný výrobca podľa § 4 vyhlášky č. 41/2002.
Predmetom maloobchodného predaja môžu byť len osivá v originálnych malospotrebiteľských obaloch. To znamená, že zákazník by sa už nemal stretnúť s predajom voľne vážených osív a sadív, vrátane cibule sadzačky a cibuľových a hľuznatých kvetín. Predaj osív a sadív v originálnych obaloch má svoje opodstatnenie. Je v súlade so zákonom 634/1992 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a jeho novely č. 310/1999 Z.z. Pri predaji voľne
vážených osív sa nedal vylúčiť vplyv tretej osoby. Od zavedenia takejto formy predaja sme nezaznamenali žiadnu reklamáciu na odrodovú pravosť a čistotu. Predávajúci musí
zabezpečiť, aby ním dodávané výrobky boli viditeľne označené všeobecne zrozumiteľnými údajmi o výrobcovi, prípadne dovozcovi a dodávateľovi, o množstve, kvalite, dátume výroby, dobe použiteľnosti a spôsobe používania, údržby, uchovávania alebo skladovania týchto výrobkov. Údaje o spôsobe používania, údržby, uchovávania a skladovania môžu byť obsiahnuté v priloženom písomnom návode. Predávajúci nesmie odstraňovať ani meniť označenie výrobkov, ani iné údaje uvedené výrobcom, dovozcom alebo dodávateľom.
Malospotrebiteľské obaly musia, podľa zákona č. 291/96 Z.z a výnosu MP SR č. 2366/2001-100, ktorým sa vykonáva § 22 predmetného zákona (§7, odst.9) a v súlade s metodickým pokynom č.5/2002, obsahovať tieto údaje:
* názov druhu – pri poľných plodinách a zeleninách v štátnom jazyku, možno ho doplniť aj latinským názvom, pri kvetinách a liečivých rastlinách, ak nemajú slovenský názov, môže sa uviesť latinský
* názov odrody – ak ide o hybridné osivo, uvádza sa aj symbol F 1 alebo H
(predmetom predaja môžu byť len tie odrody, ktoré sú uvedené v listine registrovaných odrôd pre ten-ktorý rok). Pri predaji obchodného osiva, kde sa uvádza názov odrody, musí byť jej opis deponovaný na ÚKSÚP
* kategóriu osiva alebo generáciu
*ak ide o zmesi, uvádza sa obchodný názov, označenie a percentuálne zastúpenie jednotlivých druhov a odrôd
* identifikačné číslo alebo číslo dávky
* dátum zabalenia – musí byť uvedený zrozumiteľne pre spotrebiteľa (mesiac a rok, napr.
02. 2002)
* dobu použiteľnosti, napr. 12. 2002
(osivá do papierových priedušných obalov sa balia v SR na 1 rok, osivá do nepriedušných
obalov na 2 roky – 2 vegetačné obdobia)
* hmotnosť v kg alebo g, alebo počet kusov v obale
Výrobca aj predajca sú zodpovední za dodržiavanie deklarovanej hmotnosti, alebo počtu
kusov v čase predaja konečnému spotrebiteľovi. Na obaloch cibule sadzačky (sadivo pri
skladovaní predýcháva) sa uvádza najnižšia hmotnosť pri predaji (napr. hmotnosť v čase
zabalenia 1000 g – najnižšia hmotnosť pri predaji 800 g)
* ak je osivo morené, názov použitého moridla a jeho účinnú látku

Prebaľovanie osív z originálnych, ale nie malospotrebiteľských obalov do obalov menších, môže vykonávať len držiteľ osvedčenia odbornej spôsobilosti. Za kvalitu prebaleného osiva ručí ten, kto osivo z originálneho obalu prebalil do nových obalov. Názov a adresa prebaľovateľa osiva sa musí uviesť na obale.
Každoročne sa priamo v maloobchodnej, ako aj vo veľkoobchodnej sieti kontroluje dodržiavanie platnej legislatívy prostredníctvom pracovníkov semenárskej inšpekcie ÚKSÚP. Pri kontrole sa odoberajú vzorky na laboratórny rozbor. Výsledky rozborov sú oznamované na prevádzky, kde sa uskutočnil odber a tiež výrobcovi, prípadne dovozcovi. Z každej kontroly sa vyhotoví inšpekčný záznam. Ak sa zistí porušenie zákona, porušiteľa predvolá posudzovacia komisia vo veci porušenia zákona. V takomto prípade podá ÚKSÚP na Ministerstvo pôdohospodárstva SR návrh na udelenie sankcie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *