Osivo zelenin a legislativa v ČR

Kvalita osiv zelenin v České republice podléhá zákonu č. 219/2003 Sb. o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Ve sbírce zákonů vyšla nová prováděcí vyhláška č. 231/2007 Sb. ze dne 17. srpna 2007, kterou se mění vyhláška č. 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Změny se týkají přílohy č. 8, která určuje požadavky na množitelské porosty a osivo zelenin. Změny se uskutečnily podle nové směrnice Komise 2006/124/ES ze dne 5. prosince 2006.

Jsou zde stanoveny podmínky pro zajištění kvality osiva zelenin pro spotřebitele. Kontrolu dodržování požadavků legislativy provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Změny v příloze
Novelou vyhlášky č. 384/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, došlo ke změně v přehledu druhů. V prvé řadě byly upřesněny latinské názvy některých druhů. Například artyčok (Cynara cardunculus L.), rajče (Lycopersicon esculentum Mill.), reveň (Rheum rhabarbarum L.) či zelí pekingské (Brassica rapa L.). Jiné latinské názvy byly zkráceny a to převážně u brukvovitých zelenin (kadeřávek, kapusta hlávková a růžičková, květák, vodnice a zelí).
Také české názvy byly rozděleny podle typů a některé druhy přibyly. Například celer se dělí na bulvový a řapíkatý. Nově je zařazený do seznamu druhů česnek (Allium sativum L.), eskariol (Cichorium endivia L.), echalion (Allium cepa L. – skupina Cepa), chilli (Capsicum annuum L.), šalotka (Allium cepa L. – skupina Aggregatum), kukuřice cukrová a kukuřice pukancová (Zea mays L. (partim)), dále také pažitka (Allium schoenoprasum L.).

Balení pro zahrádkáře
Osiva zelenin je možné uvádět do oběhu v malém balení, a to jako certifikovaný rozmnožovací materiál nebo standardní osivo. Osivo zeleniny, které je uváděno na trh v České republice, je obvykle zařazeno do kategorie standardní osivo. Toto osivo se vyrábí v plné odpovědnosti dodavatelů co se týká kvality. V obchodní síti se lze setkat s barevnými sáčky malého balení. Na těchto sáčcích jsou uvedeny údaje pro spotřebitele stanovené vyhláškou. Stejné požadavky jsou kladeny na označování návěsek. V nové vyhlášce bylo provedeno několik upřesňujících změn. Vždy je třeba uvádět číslo partie. V případě přezkoušení kvalitativních hodnot osiva je třeba uvést na návěsku u kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál měsíc a rok přezkoušení a to i v případě provedení pouze zkoušky klíčivosti. Na malém balení certifikovaného rozmnožovacího materiálu musí být také informace „Malé balení“. U malého balení do 500 g není nutno, v případě použití granulovaných přípravků na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné přísady, uvádět typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností. Na obalech s osivem, které prošlo uznávacím řízením ÚKZÚZ je třeba uvést označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky. Návěska musí vždy obsahovat tyto údaje: „Pravidla a normy ES“, název a adresa dodavatele (fyzická, právnická osoba), hospodářský rok uzavření nebo posledního zkoušení klíčivosti, také může být uveden konec hospodářského roku, dále název druhu a odrůdy, kategorie. Důležité údaje jsou také hmotnost nebo počet semen v jednom balení, měsíc a rok spotřeby.
Požadavky na označení malého balení nebo na návěsku se vztahují také na odrůdové směsi zelenin. Musí být uvedeno označení „směs odrůd“, názvy a procentické hmotnostní podíly jednotlivých odrůd.
Pokud by dodavatel uváděl do oběhu GMO osiva, označí obaly nebo návěsky touto informací: „geneticky modifikovaný organizmus“.
Předepsaná je také nejvyšší hmotnost malého balení osiva zelenin od 0,1 do 5 kg.

Balení pro profesionály
Větší balení osiv zeleniny, které se do obchodní sítě běžně neuvádějí, jsou poskytována přímo odběratelům. Odpovědný dodavatel standardního osiva je povinen odběrateli písemně oznámit kvalitativní hodnoty osiva formou Osvědčení o kvalitě standardního osiva.

Kontrola osiva
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský provádí podle § 9 zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů, následnou kontrolu standardního osiva uváděného do oběhu registrovanými a evidovanými dodavateli. Následná kontrola standardního osiva zeleniny je zaměřena na druhovou a odrůdovou pravost, odrůdovou čistotu a vedení předepsaných záznamů. Osivo musí vyhovovat vyhlášce č. 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Kontrola kvality standardního osiva je prováděna v laboratoři ÚKZÚZ. Prověřuje se klíčivost a čistota osiva nejen u vzorků osiv kontrolovaných, ale také vzorků osiv, které musí dodavatel, vyrábějící standardní osivo, uchovávat dva roky. Odrůdová pravost a čistota jsou kontrolovány ve vegetačních zkouškách prováděných ÚKZÚZ. Vegetační zkoušky jednoznačně odhalí případné nedostatky, protože prověřované rostliny jsou porovnávány se standardou odrůdy. Je to osivo, které poskytne dodavatel odrůdy při registraci odrůdy.
Kontrola vedení záznamů je prováděna za účelem dohledatelnosti původu partie osiva. Záznamy obsahují informace o původu, hmotnosti nebo počtu kusů osiva použitého k výrobě, o stavu množitelského porostu k výrobě osiva, o hmotnosti nebo počtu kusů vyrobeného osiva a o osobě, jíž bylo předáno, dále o hmotnosti nebo počtu kusů osiva použitého ve vlastním podniku a také záznamy o vlastnostech vyrobeného osiva.
Další kontrola kvality je prováděna přímo v obchodní síti. Pracovníci ÚKZÚZ prověřují, zda malé balení obsahuje všechny předepsané náležitosti a odebírají vzorky osiv pro následnou kontrolu v laboratoři. Případné nedostatky jsou řešeny ve správním řízení.
Vedle standardního osiva zeleniny mohou dodavatelé vyrábět osivo zeleniny v kategoriích – rozmnožovací materiál předstupňů (označení SE 1, SE 2), základní rozmnožovací materiál (E) a certifikovaný rozmnožovací materiál (C). Tyto kategorie podléhají uznávacímu řízení. Hodnocení množitelských porostů a osiva se provádí podle vyhlášky č. 384/2006 Sb., ve které jsou uvedeny požadavky na předplodiny, počet a termíny přehlídek, minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů a kvalitativní parametry osiva. Tato část vyhlášky nedoznala žádné změny. Zajímavá je skutečnost, že česnek, který se tradičně v naší zemi pěstuje ze stroužků, má nově předepsané hodnoty také pro osivo. Je to vlhkost, klíčivost, čistota, příměs jiných rostlinných druhů a hmotnost zkušebního vzorku v gramech.

K uznávacímu řízení mohou být také přihlašovány množitelské porosty druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě (OECD).

Ekologické zemědělství stále nabývá na významu a proto ÚKZÚZ vede registr osiv vyráběných v režimu ekologického zemědělství. Tyto informace jsou průběžně aktualizovány. Seznam je možno nalézt na www.ukzuz.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *