Organoleptické hodnocení jablek na konci skladovací sezóny 2007

Tradiční pozdně jarní hodnocení jablek se za účasti 40 zkušených degustátorů v letošním roce konalo v Holovousích 17. května. Do hodnocení jsme tentokrát vybrali rekordní počet 55 vzorků zahrnujících 46 odrůd a novošlechtění, které se nám podle předběžného posuzování jevily jako nejlepší z téměř dvojnásobného počtu, jež byly stále ještě ve stavu vhodném pro konzum.

Tato mimořádně rozsáhlá nabídka byla z části umožněna současným rozsahem našich pokusů se skladováním odrůd jádrovin v podmínkách ULO a z části díky výjimečně příznivému podzimu pro vyzrávání pozdně zimních jablek v r. 2006. Všechny vzorky byly sklizeny v pokusných výsadbách v Holovousích, kromě dvou vzorků dodaných ze stanice ÚEB ve Střížovicích a dvou vzorků sklizených ve výsadbách podniku Zemos Velké Němčice. Celkem 15 vzorků bylo skladováno v podmínkách ULO. Všechny ostatní vzorky byly skladovány v univerzálních chladicích boxech při průměrné teplotě +2oC. V některých případech bylo naší snahou vzájemně porovnat vzorky skladované v běžné chladírně se vzorky skladovanými v podmínkách ULO.

Hodnocení vzorků
Metodický postup hodnocení vzorků byl stejný jako u všech předchozích degustací v Holovousích. Každá posuzovaná charakteristika byla bodována podle devítibodových stupnic, kde hodnota devět vyjadřuje vždy nejlepší úroveň. Výjimkou při této klasifikaci je charakter chuti podle kyselosti, kde by hodnota devět měla odpovídat plodům nejsladším a naopak hodnota jedna nejkyselejším. Výsledné hodnoty posuzovaných charakteristik pro jednotlivé odrůdy a novošlechtění byly získány průměrováním bonitačních hodnot jednotlivých posuzovatelů, kteří ze statistického hlediska byli považováni za opakování. Výsledná celková bodová hodnota pro každou odrůdu byla získána součtem bodového hodnocení vůně, charakteru slupky, konzistence a šťavnatosti dužniny, vzhledu plodů a dvojnásobku počtu bodů celkového dojmu chuti. Charakter chuti je uváděn jen jako doplňující ukazatel kvality plodů a nebyl do výsledných bodových součtů zahrnut. Celkové bodové hodnoty byly rovněž vyhodnoceny statisticky analýzou rozptylu jednoduchého třídění a statistická významnost rozdílů mezi jednotlivými odrůdami byla vymezena Duncanovým testem.

Výstupy hodnocení
Sumární výsledky hodnocení jsou uvedeny v tabulce. Jednotlivé odrůdy a novošlechtění jsme seřadili v celkovém pořadí sestupně podle výsledné bodové hodnoty. Ve 3. sloupci tabulky je uvedena statistická významnost rozdílů mezi jednotlivými odrůdami v těchto bodových hodnotách. V dalších sloupcích jsou uvedeny pro jednotlivé odrůdy průměrné bodové hodnoty zbývajících posuzovaných charakteristik a pořadí, která jim ve vztahu k ostatním odrůdám odpovídá.
Z celkového pohledu bylo letošní hodnocení na rozdíl od všech předchozích velmi vyrovnané, což dokumentuje i fakt, že rozdíly v bodových hodnotách mezi 1. a 18. odrůdou v celkovém pořadí byly opravdu nepatrné. To ostatně potvrzuje i výsledek statistického testu významnosti těchto rozdílů. Většina degustujících se shodla na tom, že tentokrát bylo pro ně velmi obtížné se rozhodnout, kterou odrůdu bodově preferovat.

Hodnocení jednotlivých odrůd
Jako první v celkovém pořadí bylo vyhodnoceno novošlechtění HL 623, které bylo v Holovousích získáno křížením odrůd ´Melrose´ x ´Rubín´. Vnitřní kvalitu plodů má toto neošlechtění srovnatelnou s odrůdou ´Rubín´, avšak jejich skladovatelnost je podstatně delší. Svým atraktivním vybarvením a celkovým vzhledem plodů se vyrovná červenoplodým mutantům odrůdy ´Rubín´, což ostatně potvrzuje také první místo v této charakteristice.
Na druhém místě se v celkovém pořadí se umístnila nově registrovaná odrůda ´Meteor´, dříve označovaná jako HL 704 A, která byla vyšlechtěna křížením odrůd ´Megumi´ x ´Melrose´. Svým vzhledem a chutí dosti připomíná otcovskou odrůdu, avšak vyznačuje se intenzivnějším vybarvením slupky, lepší chutí a delší uchovatelností plodů. Plody během skladování netrpí skládkovými poruchami a chorobami. Tato odrůda však ve výsadbě vyžaduje chemickou ochranu, protože středně trpí strupovitostí i padlím.
Na třetím místě v celkovém pořadí bylo hodnoceno novošlechtění ÚEB 3424/1, které bylo vyšlechtěno ve Střížovicích křížením hybridu vyšlechtěného z ´Karmíny´ (UEB 2584) a ´Bohemie´. Toto neošlechtění se umístilo na prvním místě podle dojmu celkové chuti a mělo celkově velmi dobrou vnitřní kvalitu plodů. Je nositelem rezistence vůči strupovitosti založeném na genu Vf.
Jako další v celkovém pořadí následovaly odrůdy ´King Jonagold´ a ´Rubín´. ´King Jonagold´ vynikal především svým vzhledem plodů daným jejich atraktivním jasně červeným vybarvením slupky a nadprůměrnou velikostí. Hodnocený vzorek Rubínu byl skladován v podmínkách ULO. Plody této odrůdy skladované v běžné chladírně v dobrém stavu vydržely pouze do února. Později byly již zcela zničeny skládkovými chorobami, především hořkou kruhovou hnilobou plodů.
Na rozdíl od předchozích degustací se tentokrát velmi dobře umístilo také neošlechtění HL 221 získané křížením odrůd ´Starkrimson Delicious´x ´Zvonkové´. Charakterizuje se ostřejší příjemně navinulou chutí plodů a jejich pěkným vzhledem. Obě tyto vlastnosti byly bezpochyby pozitivně ovlivněny příznivými podmínkami pro vyzrávání plodů v loňském roce.
Na sedmém místě celkového pořadí byla hodnocena nová resistentní odrůda ´Sirius´ ze stanice ÚEB ve Střížovicích. Jedná se o žlutoplodou odrůdu typu ´Golden Delicious´, která má navíc plody lépe uchovatelné. Podle dojmu celkové chuti se tato odrůda umístila na druhém místě, přičemž její chuť byla celkově charakterizována jako sladší. Měla rovněž velmi dobrou konzistenci dužniny.
Dále následoval vzorek odrůdy ´Melrose´ skladovaný v podmínkách ULO. Plody této odrůdy reprezentované červenoplodým mutantem ´Beaumont´ skladované v běžné chladírně byly tentokráte již ve stavu mírného přezrávání, což se projevilo měkčí konzistencí a menší šťavnatostí dužniny.

Hodnocení novinek
Z novinek na této degustaci ještě zaujalo rezistentní neošlechtění HL 1336 (´Selena´ x ´Freedom´), které se vyznačovalo zajímavou sladší chutí a pěkným vzhledem plodů. Také neošlechtění HL 17 ( ´Zvonkové´ x ´Šampion´), stejně jako na většině předchozích degustací, i zde vynikalo velmi dobrou celkovou chutí plodů.
Ze známějších odrůd se potvrdila velmi dobrá kvalita a skladovatelnost u odrůd ´Angold´, ´Rucla´ (HL 251), ´Topaz´ a ´Goldstar´. Naopak z odrůd, které byly letos hůře hodnoceny, je nutno uvést především ´Galu´ a ´Rubinstep´. Tyto raněji zrající odrůdy byly sklízeny v Holovousích již v druhé polovině září a jejich vyzrávání bylo proto negativně ovlivněno méně příznivým počasím v srpnu a začátkem září, což se u nich projevilo nižšími hodnotami refrakce.

Vliv způsobu skladování na výsledky
Pokud jde o vliv skladování v podmínkách ULO na výsledky degustace v roce 2007, můžeme konstatovat, že použití této technologie skladování mělo jednoznačně pozitivní vliv u odrůd ´Rubín´, ´Melrose´, ´Rucla´ a ´Idared´. Indiferentní vliv obou způsobů skladování je zřejmý u odrůd ´Meteor´, ´Jarka´ a u neošlechtění HL 17. Naopak u odrůdy Zuzana byl lépe hodnocen vzorek skladovaný v běžné chladírně. Je zřejmé, že u této odrůdy by plody skladované v ULO mohly být dobře hodnoceny až někdy v letních měsících. V případě odrůd ´Golden Delicious´, ´Resista´, ´Selena´ a ´Šampion´ skladování v ULO významně prodloužilo jejich skladovatelnost, avšak vzorky nebyly v takové kvalitě, aby v degustaci výrazněji vynikly.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *