Odhad sklizně jablek a hrušek k 1.9.2002

Resortní výběrové statistické šetření odhadu sklizně ovoce k 1.9. bylo pro rok 2002 zařazeno Českým statistickým úřadem do „Programu statistických zjišťování“. Zpravodajskými jednotkami jsou ekonomické subjekty v ovocnářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se produkcí ovoce (OKEČ 01.1. a 01.3.).

Předmětem zjišťování je odhad sklizně produkce ovoce z intenzivních ovocných sadů (u jablek a hrušek v členění dle jednotlivých odrůd), dále pak plocha a jako nepovinný údaj výnos. Intenzivním ovocným sadem se rozumí sad s převážně tržní produkcí ovoce o výměře nad 0,25 ha. Údaje jsou zjišťovány u pěstitelů jablek a hrušek.
Pro stanovení základního souboru respondentů – pěstitelů jablek a hrušek byl použit registr pěstitelů ovoce z intenzivních plodných ovocných sadů a sadů ve výsadbě vedený Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským Brno. V ČR je v současné době evidováno 8914 ha plodných jabloní a 228 ha plodných hrušní. Základní soubor 590 pěstitelů jablek a hrušek byl rozdělen do několika strat dle velikosti ploch sadů jabloní Z takto rozděleného základního souboru byl metodou stratifikovaného náhodného výběru získán výběrový soubor 158 respondentů takto :

Z celkové plochy 9276 ha (305 ha) intenzivních sadů plodných i neplodných jabloní (hrušní) bylo tak do výběrového souboru zahrnuto 7580 ha jabloní a 298 ha hrušní.
Na základě získaných údajů byl proveden statistický dopočet s následným kvalifikovaným odhadem. Do zpracování nebyly zařazeny údaje týkající se mladých výsadeb. Z důvodu malého počtu respondentů jsou údaje za jihočeský a západočeský region uváděny společně. Pro územní členění produkce je rozhodující adresa sídla hospodařícího subjektu.
Kvalifikovaný odhad byl proveden za odborné spolupráce zástupců Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Ovocnářské unie ČR.
Odhad sklizně jablek a hrušek je zpracován v členění dle regionů a také v členění dle jednotlivých odrůd.

V České republice je Ústředním a kontrolním ústavem zemědělským evidována plocha 8914 ha plodných intenzivních ovocných sadů jabloní a 228 ha plodných intenzivních ovocných sadů hrušní.
Jablka
Z výsledků odhadu sklizně k 1.9.2002 lze předpokládat letošní sklizeň jablek v ČR ve výši 148 720 tun, což je oproti sklizni roku 2001 o 7708 tun více (5,47 %). Průměrný hektarový výnos pak vzrostl z 15,41 t/ha na 16,68 t/ha, což je nárůst o 7,13%.
Se spolehlivostí 95% lze tvrdit, že pěstitelé předpokládají celkovou sklizeň jablek v ČR k 1.9.2002 v rozmezí 147 623 t a 149 817 t, což odpovídá průměrnému hektarovému výnosu mezi 16,56 t/ha a 16,81 t/ha.
Mezi nejvíce zastoupené odrůdy jablek pěstované v ČR patří Idared, Golden Delicious a Sparťan společně s Mac Intosh.
Odhad sklizně jablek k 1.9.2002 v členění dle odrůd byl rovněž porovnán s výsledky sklizně roku 2001. Největší růst výnosů oproti sklizni roku 2001 je očekáván u jablek skupiny Coxovy, letních odrůd, podzimních odrůd a Melrose. Naproti tomu se očekává pokles výnosů u jablek Zvonkové a skupiny Red Delicious.
Oproti odhadované sklizni k 15.6.2002 (137 355 tun) lze předpokládat na základě předložených výsledků zvýšení odhadované sklizně jablek o 11 365 tun (8,27 %) na celkových 148 720 tun.
Odhad sklizně jablek k 1.9.2002 v členění dle odrůd byl rovněž porovnán s výsledky odhadu sklizně k 15.6.2002. Největší nárůst sklizně je očekáván u odrůd letních, ostatních zimních a Melrose. Pokles se očekává pouze u dvou odrůd, a to u odrůd skupiny Red Delicious a Gloster.
Hrušky
Na základě výsledků odhadu sklizně k 1.9.2002 lze předpokládat sklizeň hrušek v ČR 2317 tun, což je oproti sklizni roku 2001 o 776 tun více (50,37 %).
Se spolehlivostí 95% lze tvrdit, že pěstitelé předpokládají celkovou sklizeň hrušek v ČR k 1.9.2002 v rozmezí 2126 t a 2508 t, což odpovídá průměrnému hektarovému výnosu mezi 9,32 t/ha a 11,00 t/ha.
Mezi nejvýznamnější odrůdy pěstované v ČR patří Lucasova, Konference, Boscova lahvice a Clappova.
Odhad sklizně hrušek k 1.9.2002 byl rovněž porovnán s výsledky odhadu sklizně k 15.6.2002. Oproti odhadu k 15.6. je očekávána sklizeň o 13,19 % vyšší

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *