Odbytová družstva v zahradnictví

Podnikání v zahradnictví má podobně jako každá prvovýroba dvě hlavní úskalí. Prvním z nich je vypěstovat kvalitní, prodejný produkt s rozumnými výrobními náklady. Druhým, neméně důležitým úkolem každého profesionálního zahradníka je výpěstek dobře prodat. Jednou z možností, jak se na trhu prosadit je spojit své síly a nabídnout zákazníkovi produkty prostřednictvím odbytového družstva. Na výhody sdružování a další informace z praxe jsme se zeptali odborníků na slovo vzatých – čtyř významných odbytových organizací u nás.

Ovoce, zelenina, školkařské výpěstky a okrasné rostliny jsou hlavními zahradnickými komoditami. Družstvům CZ Fruit, CZ–Flora, CZ Vita Plant a Litozel v současnosti patří významná místa na jejich trzích. S cílem zjistit, jak organizace v praxi fungují a jaká pozitiva přinášejí svým členům i zákazníkům jsme všem položili šest stejných otázek:
1. Jaké důvody vedly k založení odbytového družstva?
2. Můžete popsat výhody existence družstva nejen ze svého pohledu, ale i z hlediska vašich zákazníků?
3. Sledujete pravidelně požadavky trhu? Jakým způsobem je zohledňujete?
4. Je v odbytovém družstvu zaveden jednotný systém kontroly kvality?
5. Garantujete členům družstva odbyt předem dané části produkce za nasmlouvanou cenu?
6. Jak vidíte budoucnost zahradnických odbytových družstev u nás?
CZ Fruit, odbytové družstvo
Největší organizací producentů ovoce v ČR je CZ Fruit, odbytové družstvo. Na trhu působí aktivně od svého založení v roce 1998. V současnosti má 44 členů z Čech i Moravy. Patří mezi ně drobní pěstitelé, ale i největší producenti ovoce u nás. Členové družstva obhospodařují cca 4 500 ha intenzivních sadů. Ročně sklidí 45 tis. – 50 tis. tun jablek a 4 000 tun letního měkkého ovoce. Jde především o višně, třešně, rybíz, meruňky, broskve a švestky, v menší míře jahody a angrešt. U jablek disponuje družstvo velmi širokou odrůdovou skladbou od letních po zimní odrůdy. Při skladování využívá z 80% technologii ULO, která zajišťuje nejoptimálnější prostředí pro dlouhodobě naskladněná jablka. Hlavní činností CZ Fruit, odbytového družstva je zajistit prodej ovoce svých členů. Mezi obchodními partnery jsou jak zpracovatelé ovoce v tuzemsku i v zahraničí, tak odběratelé konzumní kvality, na kterou se družstvo zaměřuje. Nejde však jen o samotnou kvalitu ovoce, ale služby v celém rozsahu. Organizace zajišťuje celý řetěz činností – pěstování, skladování, třídění, balení i dopravu k odběrateli. Převážná většina ploch je v systému SISPO či integrované produkce, tzn. že ovoce je v době vegetace ošetřováno pouze nezbytnými a zdravotně i ekologicky nezávadnými chemickými látkami. Odbytové družstvo klade velký důraz na kvalitu řízení procesů skladování, přejímku a tržní úpravu zboží a v roce 2006 získalo certifikaci ISO 9001:2000.
1. Hlavním důvodem bylo zajistit odbyt ovoce členům družstva v dlouhodobém horizontu. Byla to reakce na rostoucí tlak ze strany odběratelů a na změny začínající na trhu s ovocem a zeleninou, tj. zejména na nástup obchodních řetězců. Šlo o vytvoření jednotné obchodní strategie a zajištění dostatečné protiváhy rostoucímu tlaku odběratelů. V neposlední řadě šlo i o myšlenku společných investic do rozvoje.
2. Z hlediska našich zákazníků jde především o soustředěnou nabídku a služby zastřešované jedním subjektem. Zákazník dává přednost jednoduchému řešení a komplexnosti. Potřebuje jednu kontaktní osobu, která v našem případě zastupuje dalších 44. Nespornou výhodou družstva je jeho velikost umožňující nabízet široký sortiment. Další přednost spatřujeme v dostatku kvalitních skladů a ve finančním zajištění umožňujícím rozvoj družstva.
3. Z dlouhodobých se musíme zaměřit na výraznou redukci odrůdové skladby u jablek, kterou řešíme s obnovou výsadeb. Z kategorie krátkodobých postupně nahrazujeme dřevěné velkobedny za plastové, abychom zajistili vyšší hygienický standard. Od příštího roku se zaměříme na pěstební činnost podle mezinárodní metodiky Eurepgap. Trvale se věnujeme bezpečnosti potravin a jejich dohledatelnosti.
4. Jednotný systém kontroly kvality je součástí normy ISO 9001, podle níž pracujeme. Máme funkční systém HACCP. Kontrolu kvality prověřují externí audity našich obchodních partnerů.
5. Členům družstva garantujeme odbyt veškeré jejich produkce za ceny obvyklé v daném období.
6. Pokud chce pěstitel ovoce a zeleniny v ČR dlouhodobě pokračovat ve své činnosti případně zajistit její rozvoj, potom sdružení v jakékoli funkční podobě považuji za jednu z nezbytných podmínek. V prostředí trvalé nadprodukce bude stále větším problémem odbyt. Prodej je klíčem k přežití.
CZ–Flora, odbytové družstvo
Hlavní komoditou odbytové organizace s názvem CZ–Flora jsou květiny a okrasné dřeviny, konkrétně mladé rostliny, hrnkové kvetoucí rostliny a rostliny okrasné listem, květiny balkónové a záhonové, okrasné dřeviny a z menší části také řezané květiny a zeleň a dále okrasné užitkové rostliny. Družstvo vzniklo v roce 2001 a momentálně má pět členů a jak v pěstování, tak i objemem prodeje produkce se řadí mezi největší subjekty svého typu v České republice. Zboží je dodáváno na trh pod jednotnou značkou a je expedováno prostřednictvím distribučních center a pracovišť jednotlivých členů jediným centrálním dopravcem. Mezi hlavní cíle družstva patří upevnění a rozšíření již vytvořených tržních pozic, dále rozšíření dodávek pro významná zahradnická centra a specializované velkoobchody s květinami, zvýšení a sjednocení nejen kvality produktů, ale i celkové úrovně distribuce dle stále se zvyšujících požadavků trhu.
1. Družstvo vzniklo z vlastní iniciativy významných tuzemských pěstitelů květin, neboť bylo nutno reagovat na zvyšující se koncentraci nabídky zboží reprezentovanou sítí velkých prodejen (obchodních řetězců) a zahraniční konkurencí spolu s postupným vývojem spotřebitelské poptávky a změny životního stylu, které v posledních letech způsobují trvalý nárůst prodeje květin. Trh klade stále vyšší nároky na kvalitu, prezentaci, včasnost a spolehlivost dodávek, což si vyžádalo změnu tradičních způsobů realizace prodeje v prodej společný.
2. Předností odbytové organizace CZ–Flora je především největší koncentrace produkce květin, vysoká profesní zdatnost, operativní přizpůsobení potřebám trhu, vyšší efektivnost přepravy zboží a pokrytí poptávky nejen po celé ČR.
3. K trvalému hodnocení tržní situace a sledování aktuálních požadavků trhu slouží především stále užší spolupráce s obchodními partnery v oblasti marketingu a propagace. Odbytové družstvo zajišťuje provázanost potřeb trhu plánovitě ve výrobě, a to jak optimalizaci sortimentu, tak množství a termínů, z nichž pak zpracovává soustředěnou nabídku zboží pro příslušnou prodejní sezónu.
4. Trvalý jednotný kontrolní systém kvality prodávané produkce je v CZ–Floře zaveden.
5. Organizace zajišťuje zboží od svých členů smluvně s garancí nákupní ceny aktualizované pro každou sezónu.
6. Vysoká koncentrace na trhu má pro odbytové družstvo svá rizika spočívající v možné platební neschopnosti určité části odběratelů. Přesto lze na základě našich pětiletých zkušeností konstatovat, že vznik a rozvoj specializovaných odbytových organizací se soustředěnou nabídkou a vysokou kvalitou produkce má na našem trhu své významné místo.
CZ Vita Plant, odbytové družstvo
Počátek existence odbytového družstva CZ Vita Plant spadá do roku 2002. V době svého založení s jednadvaceti členy zaujímalo družstvo objemem výroby a výší realizovaného obchodu přední místo mezi ovocnými školkaři v ČR. Nyní má organizace sedm členů zaměřených na produkci ovocných stromů, keřů a sazenic a výchozích materiálů pro jejich produkci. Nabízí hotové výpěstky i výchozí rozmnožovací materiál v širokém druhovém i odrůdovém zastoupení pro výsadby do sadů, pro zahradní prodejní centra, maloodběratele i další školkaře.
1. Jedním z hlavních důvodů byla vize zlepšení ekonomické situace a předpoklad, že společně se dokáže více a efektivněji než jednotlivě. Podle mého názoru šla s touto ideou do družstva většina, i když v průběhu let jeho existence se řešilo několik koncepcí jak dál. Nenaplněné vize pak patrně vedly k odchodu mnoha členů z družstva i přes to, že jim byla dána možnost své vlastní představy realizovat ve vedení.
2. Jednou z výhod pro zákazníky by měla být ucelenější nabídka sortimentu družstva a další služby dle jejich požadavků. Výhodou organizace samotné je lepší protiváha silným obchodním řetězcům – lepší vyjednávací pozice a zajištění distribuce, sortimentu apod. Výhodou pro velkovýsadby by měla být garantovaná výroba a kvalita. Družstvo se snaží o společné vyjednávání se státními orgány.
3. Požadavky trhu samozřejmě sledujeme a vyhodnocujeme. Snažíme se najít řešení mezi naší výrobní kapacitou, finanční a investiční schopností, rizikem apod. Rostliny, které pěstujeme, mají charakter několikaleté výroby a zohlednění požadavků trhu bývá někdy málo pružné, než by si právě samotný trh představoval. Nicméně stále pracujeme na vylepšování kvality, prezentaci, sortimentu odrůd, zapěstování, informovanosti atd.
4. Kontrola kvality je pro nás synonymem neustálého boje. Teoreticky jsme velmi dobře připraveni, máme vlastní družstevní popisy kvality, ale jejich naplňování je složité. V podstatě lze říci, že systém je kontroly zaveden a stále je co zlepšovat.
5. Garantován je skutečně odbyt pouze části produkce. Zbytek je více či méně odbytován se značným rizikem. Myslím, že v současné době máme nejlepší odbyt do zahraničí (EU), kam na zakázku vyrábíme desetitisícové partie stromků. V tuzemsku je to trochu jiné. Český zákazník obvykle shání na poslední chvíli, a protože množství a sortiment neposkládá u nás, nakoupí pravděpodobně ve finále v zahraničí (za vyšší cenu), dokonce možná u toho, pro koho my vyrábíme.
6. Při pohledu zpět, kdy jsme zakládali naše družstvo si myslím, že zahradnická družstva budou mít se svým vznikem velmi těžkou situaci. Vybudovat, prosadit a přežít stojí moc peněz a úsilí. Podstatné bude, zda náš stát nebo EU ponechá podporu vzniku těchto uskupení.
Litozel, odbytové družstvo
Odbytové družstvo Litozel bylo založeno v dubnu 2002. Jeho dnešní základnu tvoří šestnáct členů – pěstitelů zeleniny a brambor ze severních Čech. Celková výměra pěstitelských ploch zeleniny a brambor činí přibližně 1000 ha. Odbytová organizace Litozel je po soustředěném vstupu na český trh zeleniny třetí největší producent zeleniny, a to co do pěstovaného množství i objemu prodané produkce. Při porovnání celkové výměry zeleniny v ČR a družstva, činí podíl Litozelu 8,6 %. Odbytová centra družstva se nacházejí v pronajatých objektech u Litoměřic a také u jednotlivých členů družstva.
Cílem vzniku a podnikání Odbytového družstva Litozel byla především společná snaha o trvale udržitelný rozvoj společného odbytu pěstitelů zeleniny a brambor. Organizace se snaží o zajištění plánované produkce zboží a jejím přizpůsobení poptávce v daném množství a jakosti, snížení výrobních nákladů a stabilizaci výrobních cen a také využití vhodných výrobních postupů a šetrné nakládání s odpady s ohledem na životní prostředí.
Družstvo se snaží o vytvoření soustředěné nabídky zeleniny a brambor pro dodávky do tržní sítě a zpracovatelskému průmyslu. Společný odbyt zeleniny v roce 2006 je zajištěn smluvně mezi vedením Litozelu a jednotlivými členy.
1. Cílem bylo a je sloučit nabídku členských subjektů a dosáhnout tak příznivějších odbytových cen a větší jistoty odbytu. Pro většinu členů je spojení jediným způsobem, jak obchodovat s velkoodběrateli typu nadnárodních společností. Dalším důvodem je nutnost dosáhnout srovnatelných podmínek se zahraniční konkurencí. Dotační podpora EU je totiž směřována téměř výhradně přes sdružení producentů.
2. Našimi zákazníky většinou nejsou koneční spotřebitelé, ale velkoodběratelé. Ti mají u odbytového družstva možnost nákupu širšího sortimentu ve větších objemech, než kdyby obchod proběhl s jednotlivými pěstiteli. Díky spojení výrobců jsme schopni odběratele zásobovat po delší časové období, což je velmi vítáno.
Tím, že družstvo pomáhá zlepšovat členům schopnost uspět v konkurenci, dává možnost běžným občanům nakoupit v našich obchodech tuzemskou zeleninu. Ta je zpravidla pěstovaná šetrnějším způsobem, s použitím nižších dávek hnojiv a pesticidů a má vždy náskok v udržení čerstvého stavu proti dovážené.
3. Trh se hlásí o své požadavky průběžně, neboť naše produkce zboží rychlé spotřeby nás udržuje v nepřetržitém kontaktu s konečným spotřebitelem. Zavádí se nové druhy zelenin, provádí se potřebné kroky v praní, třídění, balení, zboží je dodáváno ve zchlazeném a svěžím stavu. Bohužel obchodní řetězce zatím odmítají investovat do chlazených prodejních pultů, proto i naše kvalitní zelenina nemusí v obchodech po delším pobytu v obchodě vydržet čerstvá.
4. Naším cílem je produkce jednotného vzhledu a kvality, ať se jedná o zboží kteréhokoli člena. Jsou stanoveny standardy, jaké zboží se obchoduje prostřednictvím družstva. V současné době je většina členů družstva zapojena do programu IPZ, což je zkratka pro systém integrované produkce zeleniny. Od roku 2007 by se měla na pultech obchodů začít prodávat zelenina s tímto logem. Znamená to, že zboží pochází od člena, který vyrábí zeleninu šetrnějším způsobem podle přesně daných kritérií a dodržování předepsaných postupů je pravidelně kontrolováno nezávislými institucemi.
5. Nasmlouvaná cena je v tuto dobu používaná jen při sjednávání odběrů zboží určeného ke zpracování. Smlouvy nabízené obchodními řetězci, jsou řešeny zcela jednostranně. Řetězce jako odběratele téměř v ničem nezavazují a především nezaručují odběr zboží od dodavatele.
6. Sdružení producentů u nás narážejí na neochotu vzájemné spolupráce mezi výrobci. Když se tato situace nezmění, dávají tuzemští výrobci zbytečně velký náskok zahraničním subjektům. Ti již dlouhodobě využívají výhod, které spojení výrobců svým členům nabízejí. Tím si vytvářejí konkurenční výhodu. Přes tuto skepsi jsem přesvědčen, že naši pěstitelé se v situaci zorientují a odbytových družstev u nás přibude.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *