Odborníci na substráty

Rašelina má všestranné použití v zahradnictví, využívá se jako palivo, stelivo a pro přípravu léčivých lázní. Jako produkt přírodního charakteru je přidávána do substrátů pro zlepšení jejich fyzikálních a biologických vlastností, slouží k obohacení půdy o organické látky. Udržuje kyprost a vzdušnost půd a zlepšuje jejich záhřevnost.

Vzniká rozkladem rostlinných zbytků v prostředí s nadbytkem vody a nedostatkem vzduchu. Obsahuje 80 a více procent spalitelných látek. Místo výskytu rašeliny se nazývá rašeliniště. Rozeznáváme tři typy rašelinišť: slatinová, vrchovištní a přechodná. Slatinová rašelina bývá neutrální nebo mírně kyselá, minerálně bohatá. Vyskytuje se v nížinách a zamokřených prohlubeninách. Vrchovištní rašeliniště jsou kyselá, chudá na minerály. Tento typ rašeliny je i průmyslově těžen. Významné plochy pokryté vrchovištní rašelinou se vyskytují na severozápadě Německa, kam jsme se na pozvání společnosti Gramoflor zajeli podívat.

Společnost Gramoflor

Anton Gramann založil roku 1908 společnost na zpracování rašeliny ve Vechte. Hlavním účelem byla těžba a zpracování rašeliny pro účely vytápění a podestýlky. V roce 1991 vybudoval Josef Gramann, pravnuk zakladatele, jeden z nejmodernějších evropských závodu na výrobu substrátu. O osm let později došlo ke spojení s firmou Ostendorf, působící již tehdy na mezinárodních trzích se substráty s centrem ve Vördenu a Donstorfu. Od roku 2002 firma koncentrovala výrobu a prodej ve dvou nejmodernějších závodech ve Vechtě a ve Vördenu. Současně bylo investováno do koupi rašeliništˇ v těsné blízkosti závodu v rozsahu 450 hektarů. Zásoby kvalitní rašeliny z okolí Brém, Osnabrucku a Oldenburgu jsou tak zajištěny pro následující desetiletí. Zdroj vlastní rašeliny je velkou výhodou. Umožňuje dohled nad výběrem, těžbou a tříděním základní suroviny a garantuje její neměnnou kvalitu. Současně umožňuje plnou nezávislost na dodávkách z Pobaltí. Hlavními odběrateli substrátů jsou profesionální zahradníci, jen asi 25 % z celkové produkce zabírají hobby substráty dodávané do zahradních center. 60 % výroby je exportováno. Společnost zaměstnává 60 zaměstnanců, 14 na obchodním oddělení, ostatní jsou umístěni ve výrobě a v kontrole kvality. V sezóně je denně expedováno 50 – 60 kamionů z obou závodů, kdy v jednom kamionu jede přibližně 28 palet substrátů.

Pozice na českém trhu

Společnost působí na českém trhu čtvrtým rokem. Česká republika je jedním z předních odběratelů, z 30 států je na čtvrtém místě. V obratu vedou Německo, Španělsko a Itálie, v závěsu za ČR zůstaly například Rakousko a Slovinsko. V roce 2007 se zvýšil obrat o zhruba 60 %. Nárůst zákazníků je asi 40% a jejich celkový počet se přiblížil třem stům. Tři čtvrtiny z nich jsou pěstitelé květin, zbývající jsou školkaři, kteří spotřebují celou 1/3 dovezených substrátů.Celkem 70% školkařských směsí je připraveno přímo na míru. Ze všech dovezených substrátů je přes 50 % těch, které jsou vyrobeny pro konkrétní kulturu a podle pěstebních parametrů zákazníka.

Těžba rašeliny

Původně se rašelina těžila pro potřeby vytápění, dnes se těží výhradně pro zahradnictví, jinak to zákon ani nedovoluje. Průměrná výška rašeliniště v severozápadním Německu je tři metry – jeden metr bílé, jeden metr přechodové a jeden metr černé. Barevné rozlišení rašeliny odpovídá zabarvení tekutiny vytékající z dané rašeliny – z bílé vytéká bezbarvá či slabě zakalená, z černé tmavá. Přechod mezi oběma skupinami závisí na individuálním posouzení. Oproti baltské rašelině, která má listy jehličkovité, je německá tvořena kulatými listy. Ty jsou větší a výhodou je méně prachu v substrátech. Zásadní rozdíl oproti baltské rašelině je ve stáří. Německá rašelina je starší a je odolnější proti rozkladu. Nesléhá a delší dobu si uchovává požadované vlastnosti, zejména kapacitu na vzduch a stabilní pH.
Bílá rašelina se v Německu smí těžit jen borkováním a vzniká strukturní rašelina – vyorává se a rozřezává. Poté je vyrovnána do stěn pro vyschnutí. Během roku je dvakrát ručně překládána a právě přítomnost ruční práce způsobuje vyšší cenu bílé rašeliny. Po vyschnutí je pomleta a tříděna na sítech podle velikosti částic, zůstává neporušená struktura.
Černá je těžena metodou frézování, jelikož nedrží tvar. Tato metoda spočívá v postupném odebírání slabých vrstev rašeliny z povrchu částečně odsušeného rašelinového ložiska. Těžbu je závislá na průběhu počasí, je možné ji provádět jen v klimaticky příznivých dnech nejteplejších měsíců roku. Zpravidla trvá těžební sezóna od května do září. Těžba probíhá dva až čtyřikrát do roka a vždy se frézuje ta vrstva, která přes zimu promrzla. Těžební cyklus tvoří operace frézování, sušení, řádkování, sklízení a valování. Vyfrézovaná rašelina je navážena na hromadu a zde ponechána z důvodu homogenizace.

Úprava rašeliny

Po vytěžení a vyschnutí je základní surovina roztříděna a homogenizována ve velkých násypných silech. Homogenizace zajišťuje stejnorodost suroviny v průběhu celého roku. Po pomletí je bílá rašelina je propařována, což zaručuje eliminaci semen plevelů a zárodků smutnic. Propaření přispívá i k lepší nasákavosti, bohužel je tato operace velmi energeticky náročná. Dále je rašelina prosévána na hvězdnicových sítech na řadu velikostních a přesně definovaných frakcí – u černé rašeliny tři kategorie, u bílé pět a samostatná vlákna. V závislosti na podílu perlitu či černé rašeliny jsou přidávána smáčedla. Bílá borkovaná rašelina z Německa se vyznačuje především nízkým podílem prachových částic a velmi vysokou nasáklivostí pro vodu, čímž zajišťuje stálý dostatek vzduchu. Černá drží v substrátu vodu a obsahuje huminové kyseliny, zvyšující úrodnost substrátů.

Substrát = směs vybraných komponentů

Společnost vyrábí na 12 000 druhů možných substrátů. Část z nich je vyráběna opakovaně, většina je však uzpůsobena individuálně podle přání zákazníka se zohledněním na jednotlivé pěstební parametry. Technologie výroby rašelinových substrátů a pěstebních zemin je plně automatizována a umožňuje přesné dávkování jednotlivých surovin. Zajišťuje také průběžnou kontrolu dávkování a vytisknutí protokolu o průběhu výroby a spotřebě surovin pro konkrétní výrobek.
Zpracovaná rašelina je spolu s dalšími komponenty jako je jíl, kokosová vlákna, perlit, písek, bentonit, drcený keramzit aj. je pomocí počítačem řízeného dávkovače smíchána v určitém poměru. Přesnost zajišťují počítačem kontrolované vstupy a míchací zařízení. Vápenec a hnojiva jsou přidány kalibrovaným dávkovačem. Na produkčním pásu je přímo integrováno plně automatické zařízení pro odběr vzorků, jež pracuje v pětivteřinovém intervalu. Tak je zajištěn stejnorodý reprezentativní vzorek celé šarže. Tento vzorek je následně analyzován v laboratoři a případně i v nezávislé akreditované instituci. Každý substrát je třikrát analyzován a jeho vzorek je uchováván po dobu jednoho roku v chladícím boxu pro případnou reklamaci. Samozřejmostí je kontrola všech vstupních surovin. Plně automatická balící linka zajišťuje balení pytlů a big balů v kapacitě 40 palet za hodinu.
Firma se pyšní několika vlastními inovacemi. Volumat je prvním kalibrovaným zařízením na měření objemu v Evropě. Garantuje, že objednané množství bylo skutečně zákazníkovi doručeno. Frakciometr kontroluje strukturu vyráběného substrátu jeho zpětným tříděním na jednotlivé frakce.

Obnova rašeliniště
Jedním z rekultivačních způsobů blízkých přírodě je vytváření podmínek pro jejich revitalizaci. Ta spočívá ve snaze o vytvoření podobných podmínek, jaké byly při vzniku konkrétního rašeliniště. Vznikají tak biotopy s širokou druhovou rozmanitostí a velkou ekologickou hodnotou.
Jako základ k obnovení rašeliniště je ponecháno půl metru černé rašeliny. Podmínkou obnovy je vlhké prostředí a přítomnost mechu rašeliníku. Potřebná voda je přečerpávána z právě těžené oblasti. Jelikož rašeliník (Sphagnum sp.) roste v průměru jeden milimetr za rok, můžeme se těšit na rašeliniště v původním rozsahu za nějaké tři tisíce let …

Ve výrobně jsme zastihli Zbyňka Slezáčka, který má na starosti český trh a položili mu několik otázek:
1.Jak probíhá výroba substrátu na míru podle požadavků zákazníka a jaká jsou minimální množství odběru?
Příprava na míru vyžaduje značnou dávku citu, který se získává praxí. Kromě nároků pěstovaných druhů musím znát četnost a spolehlivost závlahy, kvalitu vody a současné problémy, se kterými se pěstitel potýká. U náročnějších kultur se může stát, že správný substrát trefím až na druhý nebo třetí pokus. Na míru nejčastěji připravuji substráty pro matečnice, trvalky, citlivé dřeviny a květiny k řezu. Minimální odběr je 6 palet, což odpovídá přibližně 18 m3 substrátu.

2.Jak zahradníci vnímají Vaši poradenskou činnost zaměřenou na substráty?
Po počáteční zdrženlivosti již většinou dobře. Uvědomují si, že se již několik let věnuji výhradně této profesi. Nejen že znám nároky každé jednotlivé kultury, ale mám za sebou silnou skupinu zahraničních poradců, kteří jsou ještě dál. Němci mají v tomto oboru velký náskok, který nemůžete dohonit za pár let.

3.Kolik druhů substrátů je vyráběno v základní řadě?
Gramoflor má 35 druhů substrátů dostupných při odběru od jedné palety. Pro zákazníky v ČR jsem vyvinul několik nových substrátů, které jsou díky masovému rozšíření rovněž dostupné od jedné palety. Patří sem kromě sortimentu školkařských substrátů, upravených pro kontinentální klima, např. substrát pro surfinie na tvrdou vodu, výsevní substrát pro begonie, které jsou k dispozici po 12 pytlích na paletě apod.

4.Jaké standartní substráty jsou k dostání v České republice, v jakých objemech a kde?
Standardní substráty jsou dodávány do zahradních center v deseti druzích jako hobby substráty od pěti až po 70 litrová balení. Našimi zákazníky jsou ta zahradní centra, která chtějí odlišit nabízený sortiment od řetězců, a navíc cítí potřebu nabídnout svým zákazníkům kvalitnější produkt. Součástí nabídky je možnost natisknout na obaly loga zahradních center ve špičkovém rozlišení, a to již od tří palet a bez přirážky.

5.Jaké jsou dodací lhůty a jak je řešena doprava?
Všechny substráty dodávám přímo k zákazníkovi a mezisklad nevyužívám. Díky četným rozvozům není problém dodat zboží na kterékoli místo v ČR. U kamionových objednávek je dodací lhůta jeden týden, u menších dva až tři týdny. Minimální odběr jsou tři palety celkem a všechny ceny zahrnují dopravu.

6.Jsou nějaká specifika u českého trhu?
Češi si umí velmi dobře spočítat, co se jim vyplatí. Proto jsou tolik nároční na kvalitu vstupů, mezi ty základní patří i substrát. Velké množství malých firem je rovněž český fenomén, pro ně mám pravidelné závozy malých objemů substrátu. Každý druhý kamión, který zamíří do Čech, rozváží zboží na více míst.

7.Co Vám případně vadí na trhu se substráty a co by jste si přál zlepšit?
Neexistuje systém měření a klasifikace kvality, takže za špičkový substrát může výrobce označit i vyvápněnou frézovanou rašelinu bez jílu. Vadí mi i podvody týkající se deklarovaného množství, zejména z Pobaltí. Big Baly 6,5 m3 jsou utopie, cena pak sice vypadá lákavě, na kamionu ale chybí 20 i více m3 substrátu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *