Novinky ve Svazu květinářů a floristů ČR

V rámci veletrhu Flora Profi se začátkem v Olomouci června uskutečnila valná hromada Svazu květinářů a floristů. Účast byla zejména ze strany floristické části svazu o něco vyšší oproti předchozím rokům, nikterak však závratná. Nicméně se zde uskutečnily některé důležité změny, které by mohly posunout tuto profesní organizaci k lepšímu fungování a prospěchu všech členů.

Ve změně stanov lze za nejdůležitější považovat změnu názvu na Svaz květinářů a floristů České republiky a vznik dvou sekcí, a to květinářské a floristické. Tím byly splněny úkoly vzešlé z minulé valné hromady. Ke změnám došlo i v personálním obsazení předsednictva svazu. Byli zvoleni čtyři zástupci za květinářskou sekci a tři zástupci za sekci floristickou.
Novým předsedou se stal Ing. Jiří Horák ze Sempry a místopředsedy Ing. Petr Nachlinger za květinářskou sekci a Ing. Marie Bittnerové za floristickou sekci, dalšími členy jsou Ing. Jiří Valtera, Ing. Jiří Martínek, Ph.D. a Slávek Rabušic. Tajemnicí SKF ČR zůstává Bc. Jana Ischiová.

Nové místopředsedkyni Ing. Marii Bittnerové jsme v souvislosti s jejím zvolením do funkce položili pár otázek:

Jak se změny projeví ve fungování svazu a jaký přínos budou mít pro jednotlivé členy.
Důvodů, proč došlo k rozdělení svazu, bylo hned několik. Aby tyto skutečnosti nebyly špatně interpretovány, pokusím se je objasnit. Svaz se nerozpadl na nějaké dva další pod svazy, ale i nadále zůstává stejnou organizací sdružující profesionály a zájemce o tyto obory, pouze s tím rozdílem, že v současné chvíli adekvátně zastupuje dvě rozdílné profesní skupiny květinářů a floristů. Každá z těchto profesí řeší rozdílné problémy, které se týkají např. způsobu podnikání, problematiky ve stání správě případně další potřebou vzdělávání a doplňování potřebných informací z oboru. U floristů se k tomu přidružují ještě další akce, jako jsou soutěže, předváděcí a školící semináře atd. Pro jednotlivé členy se tyto sekce stanou zárukou řešení jejich individuálních problémů a potřeb, které jsou u jednotlivých oborů poněkud rozdílné. Každý ze zastupujících členů předsednictva bude mít na starosti řešení a organizaci předem určených akcí a úkolů postihujících snad všechny sféry květinářské a floristické praxe, včetně prezentace českých floristů a floristiky u nás i v Evropě. Členové svazu se mohou se svými náměty nebo i problémy na ně kdykoliv obrátit.
Můžete trochu přesněji říci jakými problémy a dalšími aktivitami se bude zabývat floristická sekce svazu?
Těch aktivit ze strany svazu, které bychom chtěli řešit, je celá řada a určitě jich ještě mnoho na základě podnětů jednotlivých členů přibude. Znovu bych chtěla připomenout, že veškeré aktivity, které svaz vyvíjí a bude vyvíjet by měly být přínosem především pro členy svazu. Ti by je měli pocítit v mnoha ohledech, např. na výraznějších slevách poskytovaných na semináře, zájezdy a další akce svazu, větším výběru seminářů a kurzů, rostoucím kreditu svazu a tedy i jednotlivých členů.
Chystáme se vytvořit vzdělávací program pro floristy v podobě pracovních seminářů s různou mírou pokročilosti a rozdílnou floristickou tématikou aplikovatelnou v praxi. Některé semináře budou certifikované, což zaručuje jejich maximální profesionální a informativní úroveň, kterou bude svaz garantovat. Tyto se budou konat v rámci celé republiky pod vedením vybraných floristů. Až bude tento systém podrobněji propracován, tak s ním členy svazu i čtenáře Floristiky podrobněji seznámíme. Hodláme se zabývat také problematikou floristického podnikání a legislativy. Nicméně z této oblasti nemáme zatím žádné impulsy poukazující na jakékoliv problémy, takže se zdá, že podnikat v oblasti aranžování květin je u nás zřejmě snadné a bezproblémové. Samozřejmě se i nadále budeme spolupodílet na organizování a propagaci významných republikových akcí, jako je Mistrovství floristů ČR Děčínská kotva, Brněnská růže, Flóra Olomouc, atd. Nové možnosti se nám také otevírají na základě členství SKF ČR ve FEUPF (Evropská federace profesních floristických sdružení), kterou bude mít na starosti Ing. Jiří Martínek. Letos nás, a potažmo celý český floristický obor, bude poprvé v soutěži Europa Cup ve Slovinsku reprezentovat náš florista, mladý a nadějný Přemysl Hytych, student Zahradnické fakulty MZLU v Brně. Vidíte, že aktivit, kterými se chceme zabývat a řešit je mnoho. O jejich průběhu budeme své členy pravidelně informovat.
Pokud mluvíte o tom, že budete informovat své členy, jakými prostředky to bude.
Standardně vychází svazový zpravodaj, který pravidelně dostávají členové svazu poštou. Samozřejmě některé zásadní a důležité informace budeme prezentovat i v odborných periodikách, jako je časopis Floristika. Chystáme se udělat také změnu webových stránek. Na základě podnětů členů hodláme změnit nejenom jejich vzhled, ale i obsahovou stránku. Rádi bychom například přidali službu, informující o nabídce i poptávce volných pracovních míst v oboru. Věřím, že se nám v rámci propagace svazu podaří prorazit i do jiných médií a sdělovacích prostředků.
Má podle Vás smysl členství v profesních svazech?
Kdybych o tom nebyla přesvědčena, tak nejsem členem takového svazu a ani nekandiduji do jeho předsednictva. Pro upřesnění chci jen dodat, že členství v předsednictvu i jakýkoliv jiný post, kromě tajemníka, je postem dobrovolným a neplaceným. Věřím, že taková organizace má své opodstatnění, ať již z hlediska určité profesní sounáležitosti a hrdosti, tak z hlediska řešení profesní a legislativní problematiky. Hlas svazu s velkou členskou základnou má větší sílu a váhu něž hlas a názor jednotlivce, a to jak při prosazování legislativních změn, tak dosažení na dotace. Možná se budu opakovat, ale nedá mi abych zmínila, že právě svaz a lobování jeho členů významně přispěl ke snížení DPH u okrasných květin z 19 % na 5 %. Pokud jsem měla možnost si všimnout, tak se to ale bohužel v prodejnách na zlevnění především řezaných květin nijak neprojevilo. Mohu si tedy dovolit říci, že díky svazu má téměř každý prodejce květin rozdíl 14 % k dobru. Nicméně stanovená výše DPH a čehokoliv jiného se mění a nevylučujeme tedy možnost, že po určité době budeme stát před podobným nebo jiným problémem, který bude potřeba řešit.
Byla jste zvolena místopředsedkyní floristické sekce – co to pro Vás znamená a čeho byste ve své funkci chtěla dosáhnout?
Pro mě je především velmi důležité, že k takové změně došlo a měla by probudit svaz k větším aktivitám. Zárukou toho by měli být právě jednotliví členové předsednictva, kteří mají, jak je znám, chuť a vůli investovat svůj čas a přijít s nápady, vedoucími ke zvýšení úrovně a obsahové náplni svazu. Věřím tomu, že se nám podaří zvyšovat profesní prestiž SKF ČR, který chceme dostat nejen do podvědomí profesionálů, ale také cílových zákazníků jednotlivých profesí. Dalším způsobem jak zatraktivnit svaz pro jeho členy je právě již zmiňovaný systém doplňkových vzdělávacích a předváděcích akcí, zájezdů, atd. Mým velkým cílem je zvyšování členské základny a aktivní zapojení jednotlivých floristů do tohoto dění. Chceme přenést povědomí o svazu a jeho fungování do všech koutů republiky. Při řešení problémů budeme vycházet vstříc nejen podnikatelům a vrcholovým floristům z velkých měst, ale především také floristům působícím na malých městech nebo vesnicích. Nicméně, aby mohl svaz takto fungovat, je zapotřebí zvyšovat počet jeho členů, kteří tvoří základ a srdce takové organizace. Budeme vděční za jakékoliv podněty, nápady a aktivity z řad členů svazu. Vynasnažíme se je prosadit a vyřešit. Současně věřím, že povedou k zatraktivnění svazu a zvýšení jeho renomé.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *