Nové technologie třídění ovoce

Konkurenční prostředí na trhu s ovocem v ČR klade stále rostoucí požadavky na jeho kvalitu. Působením přírodních podmínek, ne vždy v optimálním termínu zvládnutím sklizně a skladováním dochází k nezvratným změnám ovlivňujícím finální kvalitu produktu.

Nejvýraznějšími markanty, negativně ovlivňujícími tržní hodnotu ovoce jsou v první řadě vzhledové vady, tj. velikostní a barevná nevyrovnanost jednotlivých plodů, vzhledové vady na jejich povrchu a v neposlední řadě konzumní (chuťová) kvalita, která má vliv na ochotu zákazníka k opakovanému nákupu.
V současnosti se tuzemští pěstitelé v oblasti zpracování, resp. třídění ovoce, zaměřují na splnění, v porovnání k nárokům trhu EU, velmi malým požadavkům svých odběratelů.
Pouhé velikostní třídění plodů, ať již na principu přepočtu hmotnosti plodů na velikost, nebo optické, v nejlepším případě doplněné o barevné třídění, již zdaleka není schopné splnit kvalitativní parametry finálního produktu, požadované vyspělými trhy.
Investice do třídících technologií jsou vzhledem k výši vynaložených prostředků investicemi se středně až dlouhodobou ekonomickou návratností a jako k takovým je nutné k nim přistupovat i z hlediska perspektivy splnění kvalitativních parametrů finálního produktu.
Ani nejmodernější systém třídění v ČR, opto-elektronická třídící linka, doplněná systémem pro barevné třídění plodů, italské firmy Unitec, provozovaná firmou Ekofrukt Slaný od roku 1998, již není, bez doplnění o další zařízení, schopna realizovat třídění ovoce se splněním parametrů, požadovaných odběrateli na zahraničních trzích.
Jako každoročně se v květnu konala v Ceseně, Itálie, největší specializovaná výstava v Evropě, Macfrut, zaměřená na technologie skladování, třídění a balení ovoce a zeleniny.
U jednotlivých vystavovatelů byla zřetelná snaha nabídnout zákazníkům nejen technologie pro standardní úpravu plodů, ale i další zařízení pro kontrolu jejich kvalitativních parametrů. Až na výjimky jsou tyto zařízení zatím řešeny jako samostatné stroje a jsou určeny pouze pro náhodnou kontrolu.
V současné době nejdokonalejší a ucelený systém třídění ovoce, respektující nejnáročnější požadavky v této oblasti, představila italská firma Unitec.
Jako jediná nabízí nejen technologie pro vlastní třídění, ale i periferní zařízení pro kontrolu plodů před sklizní, v podobě přenosného PC s integrovaným příslušenstvím, „quality station“.Tento přístroj, je určen pro kontrolu kvality ovoce a zeleniny nedestruktivní metodou přímo v sadu, nebo na poli. Ve standardním provedení je měřen obsah cukru, kyselin, tvrdost plodu. Na přání lze zařízení doplnit. Naměřené hodnoty jsou okamžitě k dispozici na integrovaném barevném monitoru a ve formě protokolu z vestavěné tiskárny. Na základě naměřených hodnot je regulována nejen sklizeň, ale i skladování ovoce a zeleniny v boxech.
Nová řada třídících linek „Unical“ je v oblasti posklizňové úpravy ovoce tím nejlepším, co v současné době trh nabízí. Především patentem chráněný systém transportu plodů „intel e veyor“ se systémem přenosu plodů z třídící dráhy na odsunové dopravníky „soft carting“, představuje v současnosti nejšetrnější mechanizovaný způsob transportu plodů.
Třídění plodů provádí linka na základě požadovaných parametrů na:
– velikost plodů podle jejich průměru
– barevný odstín plodů, včetně procentuálního zastoupení barvy na plodu
– hmotnost plodů s využitím pro evidenci a statistické účely
– automatické odstraňování plodů s viditelnými defekty na povrchu plodu
– automatické třídění plodů podle jejich stupně zralosti – obsahu cukru
Spolu s velmi šetrným systémem zpětného plnění plodů do skladovacích obalů a zařízením pro ošetření plodů proti skládkovým chorobám a jejich konzervaci, technologie umožňuje provádět třídění okamžitě po sklizni s následným skladováním a distribuci již vytříděného ovoce podle požadavků jednotlivých odběratelů. Preventivní odstranění bezcenných plodů, v lepším případě s minimální tržní hodnotou, v procentuálním poměru k tržním plodům snižuje náklady na skladování, při současném zvýšení skladovací kapacity.
V porovnání s uplynulými lety byl v tomto roce patrný zájem českých firem o tyto technologie, včetně doprovodných programů. Možnost získání dotací z programu EU Sapard zpřístupňuje tyto špičkové technologie i našim producentům ovoce a zeleniny a vytváří podmínky připravit se na vstup na otevřený evropský trh v dostatečném předstihu. Současná stagnace, v nejlepším případě reakce adekvátní stávajícím podmínkám, je neprozřetelná a v brzké budoucnosti bude pro řadu firem příčinou značných ekonomických potíží.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *