Modul ekonomiky výroby cibule

V Slovenskej republike patrí cibuľa (Allium cepa L.) medzi obľúbené druhy zeleniny konzumovanej v čerstvom alebo kuchynsky upravenom stave. Nachádzajú sa v nej éterické oleje s obsahom síry a substancií s antibiotickými vlastnosťami.

Spotreba na jedného obyvateľa SR sa v ostatnom období pohybuje okolo 9 kg za rok, oproti zdravotníkmi odporúčanému množstvu 11 – 12 kg. Priemerná pestovateľská plocha cibule 3530 ha ± 227 ha s priemernou úrodou 43 250 t ± 13 050 t vykazuje tendenciu zvyšovania pestovateľskej plochy a znižovania úrodnosti na jednotku plochy. Výrobné organizácie v prevažnej miere pestujú cibuľu z priamych výsevov a do popredia sa dostávajú pestovatelia dbajúci na ekonomiku výroby.

Materiál a metóda
Za obdobie 1999 až 2000 sme stanovili úroveň fixných a variabilných nákladov výroby na 1 ha pestovateľskej plochy. Pri tvorbe modulu sme použili podpriemernú ( 16 t.ha-1), lepšiu (25 t.ha-1 ) a vyššiu úrodnosť ( 31 t.ha-1), ktoré zodpovedajú dosiahnutým výsledkom pri pestovaní v typickej oblasti južného Slovenska. Priemerná realizačná cena 1.triedy akosti trhového tovaru suchej cibule bola 6,0 Sk.kg-1. Parametre sme vypočítali podľa metodiky.
Výsledky a diskusia
Ekonomické parametre výroby cibule (Economy of Onion growing parameters)

Členenie nákladov na fixné a variabilné umožňuje spresniť kontrolu nákladov. Rastom objemu výroby od 16 t.ha-1 do 31 t.ha-1 sa celkové náklady na výrobu nezvyšujú, pričom na jednotku výroby sa fixné a variabilné náklady znižujú v reálnych podmienkach producentov. V sledovanom období sa podiel fixných a variabilných nákladov pri výrobe pohyboval v rozmedzí 60 : 40 %, pri dodržaní podmienky 20% fixných nákladov výroby ako minimálneho zisku.
Z výsledkov vyplýva stupeň využitia nielen výrobnej kapacity, ale tiež organizácie práce, technologická disciplína a využívanie faktorov tvorby úrody, ako je napr. hustota zberaných jedincov na jednotku plochy a závlaha. Maximálny limit variabilných nákladov na jednotku výroby pri rentabilite 8,27 % umožňuje pestovateľovi ekonomickejšie rozhodovať o použití osiva úrodnejších odrôd, priemyselných hnojív a o nákladoch na pesticídy na ošetrovania porastov cibule. Pri rešpektovaní zásad a ekonomických princípov výroby je pestovateľ s vyššou úrodnosťou flexibilnejší cenou svojho výrobku pri dovoze cibule za dumpingovú cenu a vytvára si vlastnú schopnosť konkurencie trhového tovaru 1.triedy akosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *