Kontrola jakosti a zdravotní nezávadnosti čerstvé zeleniny – výsledky zjištěné SZPI v roce 2002

Právní rámec kontroly Kontrola zeleniny, a současně i ovoce, tvoří v práci Státní zemědělské a potravinářské inspekce podstatnou část její činnosti. V roce 2002 představoval počet zkontrolovaných šarží čerstvé zeleniny a ovoce přibližně jednu třetinu z celkového počtu zkontrolovaných šarží potravin.

To je samozřejmě dáno postavením inspekce na poli kontroly potravin a současně i stavem zeleniny a ovoce v celém řetězci výroba – prodej.
Nebude jistě na škodu zopakovat jakými právními předpisy jsou upraveny povinnosti týkající se výroby zeleniny a jakými předpisy se vlastní kontrola řídí. Zde lze konstatovat, že s výjimkou zákona č. 110/97 Sb. o potravinách, nezůstal zde kámen na kameni a i samotný zákon 110/97 Sb. byl v loňském roce novelizován.
Kontrolu jakosti a zdravotní nezávadnosti čerstvé zeleniny vykonává Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Oprávnění pro tuto činnost je jí dáno zákonem č. 146/2002 Sb., kterým byla SZPI zřízena a který nahradil zákon o ČZPI. Zákonem č. 146/2002 Sb. byl současně novelizován zákon č. 110/97 Sb., do kterého se, mimo jiné, nově dostala i povinnost registrace podnikatelů uvádějících do oběhu, nebo vyvážející čerstvé ovoce, zeleninu nebo konzumní brambory. Tato povinnost je uvedena v § 11, odstavci 7 a 8 zákona č. 110/97 Sb. O této nové povinnosti SZPI informovala na podzim roku 2002 nejen Zelinářskou unii, ale i unii Ovocnářskou a svazy výrobců brambor.
Na počátku roku 2002 vešla v platnost vyhláška č. 53/2002 Sb., která upravuje limity cizorodých látek v potravinách. Z hlediska pěstitelů zeleniny jsou pak nejvýznamnějšími změnami v této vyhlášce úpravy limitů dusičnanů.
V listopadu vyšla Sbírkou zákonů a ihned nabyla účinnosti vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 465/2002 Sb., která upravuje maximální přípustné limity pro rezidua pesticidů. Tato vyhláška zcela nahradila původní vyhlášku č. 322/1999 Sb.
V letošním roce lze očekávat novelu vyhlášky č. 332/97 Sb., která upraví požadavky na jakost zeleniny, které budou platné po vstupu České republiky do Evropské unie. Tzn., že u těch druhů zeleniny, u kterých v EU upravuje jakost příslušné Nařízení se bude jakost kontrolovat dle příslušného Nařízení, pokud takové Nařízení nebude existovat, bude se jakost u příslušného druhu kontrolovat dle příslušné ČSN, samozřejmě ale pouze u tuzemské produkce. U stejného druhu avšak původem z EU bude možné kontrolovat pouze požadavky na zdravotní nezávadnost a označení. Naštěstí se tato skutečnost týká pouze ojedinělých komodit, za zmínku stojí některé druhy kořenové zeleniny – petržel a celer.
V souvislosti se vstupem do EU má být v roce 2003 provedena rozsáhlá novela zákona č. 110/97 Sb. o potravinách. SZPI je připravena do této novely poskytnout svoje připomínky. Zatím totiž ne všechna ustanovení z příslušných Nařízení EU týkající se jakosti zeleniny a organizace společného trhu se zeleninou byla do tohoto právního předpisu zapracována.
Na místě je zmínit se ještě o nařízení Evropské unie 902/2002, kterým byla Státní zemědělská a potravinářská inspekce uznána za orgán, který při vývozu čerstvého ovoce, zeleniny a hub do zemí Evropské unie může na jednotlivé vyvážené šarže vystavovat certifikáty a tyto certifikáty jsou členskými zeměmi uznávány. Jedním z nezbytných předpokladů pro vydání tohoto Nařízení bylo i úspěšné absolvování několika auditů provedených u SZPI pracovníky evropských institucí se zaměřením na kontrolu čerstvého ovoce a zeleniny.
Pro případné vývozce z toho vyplývá možnost požádat při vývozu do Evropské unie SZPI o vystavení certifikátu. Není to ovšem povinnost, tento certifikát může vystavit i inspekční orgán členské země EU při vlastním dovozu, resp. celním řízení.
Po vydání tohoto výše zmíněného Nařízení dostává SZPI i informace ze zemí Evropské unie o případném zjištění dovozu nejakostní zeleniny a ovoce z České republiky. Vzhledem k tomu, že tento vývoz je zatím vcelku nevýznamný, dostala SZPI v roce 2002 pouze dvě informace o vývozu třešní, které nesplňovaly požadavky EU. Jedna ze šarží nebyla řádně označena, druhá pak měla nedostatky ve značení a silně znečištěné přepravky. Ani na jednu z těchto šarží nebyl vydán ČZPI certifikát, obě šarže byly kontrolovány až při vývozu zahraniční inspekční službou a obě byly vráceny do ČR.
Výsledky kontroly
V roce 2002 bylo celkem kontrolováno 5457 šarží zeleniny, z toho bylo 3515 šarží z dovozu a 1942 z tuzemska. Zastoupení nevyhovujících bylo u obou skupin takřka stejné (dovoz 30 % tuzemské 33 %), celkem nevyhovělo 1711 kontrolovaných šarží tj. 31,4 % ( v roce 2001 to bylo 3196 šarží tj. 24,3 %.)
Nejčastěji byla v loňském roce kontrolována zelenina plodová. Celkem bylo zkontrolováno 2089 šarží, z toho požadavkům právního předpisu nevyhovělo 29,3 %.
Relativně nejvíce zjištěných nevyhovujících šarží bylo u zeleniny kořenové – 37,4% a dále u zeleniny cibulové – 33,5%. Toto zjištění je obdobné stavu v letech minulých.
Stále platí, že není podstatnějšího rozdílu v jakosti a zdravotní nezávadnosti co se místa vzniku produkce týče, tzn. podle místa výroby. Naprosto markantní jsou rozdíly ve výsledku kontroly podle místa provedené kontroly, tzn. zda je kontrola provedená v maloobchodě, nebo velkoobchodě.
Nejvíce závad bylo v roce 2002 zjištěno v maloobchodech, kde nevyhovělo 35,7 % kontrolovaných šarží (v roce 2001 – 25,2 % nevyhovujících), ve velkoobchodech to bylo již jen 7,3 % (2001 -7,4 % nevyhovujících šarží) a u výrobců 8,5 % nevyhovujících šarží, zde však bylo kontrolováno pouze 47 šarží čerstvé zeleniny.
Zde je nutné se zmínit o zřejmě stále nedostatečné pozornosti věnované maloobchodem některým skupinám zeleniny. Např. zde bylo zjištěno u kořenové zeleniny dokonce 44,1 % nevyhovujících šarží, u cibulové pak 37,1 %. V maloobchodní síti jsou často zjišťovány nedostatky i u zeleniny listové, které nevyhovělo 41,2 % kontrolovaných šarží. Prodej listové zeleniny je samozřejmě náročný z hlediska udržení jejího čerstvého vzhledu, ale i kořenová, resp. cibulová zelenina si jistě zaslouží náležitou pozornost.

Rozbor zjištěných závad
Jsou-li u zeleniny zjišťovány jakostní vady jsou to v rozhodujícím počtu především vady způsobené nedodržením minimálních požadavků na zeleninu kladených.
V praxi to znamenalo uvádění do oběhu zeleniny nečerstvého vzhledu, nepevné a znečištěnou zeminou a to zejména v maloobchodech. Z celkových výsledků kontrol vyplynulo, že zeleniny nevyhovující minimálním požadavkům bylo do oběhu uváděno cca 22,6 % šarží, tzn. že každá přibližně pátá kontrolovaná šarže zeleniny neodpovídala základním minimálním požadavkům. Tyto nedostatky se zřejmě dají jen těžko klasifikovat jinak, než jako nedostatek profesionality a neúctu vůči zákazníkům. Zákazníkům je naprosto běžně zelenina nabízena krajně nevhodným způsobem, kdy spotřebitelé jsou nuceni nabízené zboží přebírat a vybírat z velkých hromad a tím dochází k dalšímu a dalšímu poškozování těchto potravin. Prodejcům, kteří tak zeleninu nabízejí a nezabezpečí udržení jejího odpovídajícího stavu po celou dobu prodeje bude samozřejmě věnována odpovídající pozornost při plánování dalších kontrol.
Dále byly u zeleniny zjišťovány nedostatky spočívající ve výskytů plísní a hnilob. Takto bylo poškozeno 25,6 % kontrolovaných šarží. Nedostatečně označeno bylo 16,8 % kontrolovaných šarží.
Z hlediska výskytu cizorodých látek bylo vyhodnoceno jako nevyhovující 44 šarží z celkem 744 kontrolovaných, tj. 5,9 %. Nevyhovujících šarží z důvodu nadlimitního obsahu dusičnanů bylo zjištěno 22. Zajímavým může být zjištění, že po úpravě limitů obsahu dusičnanů nebyla u salátu a pekingského zelí zjištěna jediná nevyhovující šarže. Problematickými komoditami jsou kapusta, ředkvičky a ředkev bílá.
Postupnými úpravami právních předpisů stanovujících limity obsahů těžkých kovů docházelo i k postupnému snižování počtu šarží zeleniny s nadlimitním obsahem některého z těchto prvků. V roce 2002 to byla jediná šarže tuzemské mrkve, která nevyhověla z důvodu nadlimitního obsahu olova.

Kontrola reziduí pesticidů
Kontrole reziduí pesticidů byla v roce 2002 věnována značná pozornost. Celkem bylo analyzováno 330 šarží zeleniny. Jak naznačovaly některé informace, které na jaře roku 2002 ČZPI obdržela, bylo očekáváno, že by v roce 2002 mohlo dojít k četnějším výskytům šarží zeleniny s nevyhovujícím obsahem reziduí pesticidů.
Tyto informace se sice nepotvrdily v celém svém rozsahu, přesto bylo v roce 2002 zjištěno celkem 21 šarží zeleniny, které právě z důvodu nepovoleného výskytu reziduí byly vyhodnoceny jako nevyhovující. To je za poslední čtyři roky absolutně druhý nejčetnější výskyt. Více nevyhovujících šarží bylo zjištěno pouze v roce 2000, kdy nevyhovělo 22 šarží zeleniny.
Z 21 nevyhovujících šarží nebyla ani jedna šarže původem z České republiky. Nejvíce zjištěných nevyhovujících šarží, celkem pět, bylo zjištěno u salátu hlávkového, kde byla zjištěna rezidua captanu, imazalilu, folpetu a u dvou šarží tolclofos-metylu. Ze skupin zelenin pak bylo nejvíce nevyhovujících šarží zjištěno u zeleniny plodové. Jedna šarže okurek nevyhověla z důvodu nepovoleného výskytu reziduí endosulfanu, dvě šarže papriky, z nichž jedna obsahovala celkem tři nepovolená rezidua (endoslufan, chlorothalonil a malathion) a dále čtyři šarže rajčat, u kterých byly zjištěny rezidua endosulfanu (2 šarže) a dále dicofol a tetradifon.
V ostatních případech byla zjištěna rezidua ve velmi široké škále plodin (kedlubny, mrkev, ředkvičky, okurky salátové, lilek, hrachové lusky, petržel kadeřavá, rychlé čekankové puky ad.)

Výsledky celostátně řízených kontrol
V loňském roce byla provedena jediná celostátní kontrola zeleniny. Jednalo se o společnou kontrolu ovoce a zeleniny v maloobchodech se zaměřením na prodejce s celostátní působností a na některé lokální prodejce.
Kontrola byla provedena ve 150 provozovnách 31 kontrolovaných osob. Celkem bylo kontrolováno 2406 šarží čerstvého ovoce a zeleniny, jako nevyhovující bylo vyhodnoceno 371 šarží, tj. 15,4 %.
Z porovnání kontrolovaných osob s celostátní působností a prodejců místních vyplynulo, že mírně lepší jakost zeleniny i ovoce byla zjištěna u menších lokálních prodejců (celostátní řetězce – 15,7 % nevyhovujících šarží, lokální prodejci – 13,7 % nevyhovujících šarží). Nejhorší výsledky kontroly jakosti byly zjištěny u cibule a mrkve.
Tématicky stejná kontrola byla provedena i v srpnu roku 2001. Tehdy byly kontrolovány v obchodech všechny přítomné šarže čerstvého ovoce a zeleniny. Tomu tak při kontrole v roce 2002 nebylo, kontrolovány byly především šarže, u kterých bylo podezření, že by svými vlastnostmi porušily příslušný právní předpis. Nicméně inspektoři šarže, které nebyly kontrolovány, ale kontrolované osoby je do oběhu uváděly, spočítali a tak bylo zjištěno, že v době kontroly bylo kontrolovanými osobami nabízeno k prodeji celkem 6397 šarží čerstvého ovoce a zeleniny. Pokud by i na šarže, které byly po úvodní prohlídce inspektory shledány jako bezproblémové, byl vyhotoven posudek o jakosti, který by nekonstatoval nedostatky, pak by zastoupení nevyhovujících šarží kleslo pouze na 5,8 %. To by byl značně lepší výsledek kontroly ve srovnání s výsledkem kontroly provedené v roce 2001, kdy bylo zjištěno 14,0 % nevyhovujících šarží.
Lze tedy konstatovat, že se zohledněním celkového počtu šarží uváděných do oběhu došlo u kontrolovaných osob ke zlepšení jakosti prodávaného čerstvého ovoce a zeleniny v porovnání s obdobím měsíce srpna 2001.
Výsledky této kontroly již byly publikovány, takže je možné pouze připomenout, že při této kontrole byla velice slušná jakost ovoce a zeleniny zjištěna v obchodním řetězci Delvita, u kterého byly velmi dobré výsledky zjištěny i při kontrole uskutečněné v roce 2001.

Další ústředně řízené kontroly byly bohužel zrušeny z důvodů změn v organizaci kontroly způsobených živelnými událostmi v srpnu loňského roku. Inspektoři specialisté se spolupodíleli na kontrole potravin v postižených oblastech. Z jejich kontrol vyplynulo, že pokusy o prodej zeleniny, nebo ovoce, které bylo při povodních zaplaveno nebyly zjištěny a pokud se (jak naznačovaly informace některých sdělovacích prostředků) snad vyskytly, jednalo se o zcela marginální jevy.

Zaměření činnosti v roce 2003
V roce 2003 bude činnost v oblasti kontroly zeleniny Státní zemědělské a potravinářské inspekce zaměřena na kontrolu zdravotní nezávadnosti zeleniny uváděné do oběhu. Již nyní probíhá celostátní kontrola zaměřená na sledování obsahu reziduí pesticidů.
Další kontrola by měla být zaměřena na jakost zeleniny, a samozřejmě současně i ovoce, prodávané maloobchodem formou tzv. akcí. Při tomto způsobu prodeje je spotřebitelům předkládána zeleniny sice za nižší ceny než obvykle, ale jak naznačují některá dílčí kontrolní zjištění, je to za cenu velmi častého nedodržení minimálních požadavků a požadavků na řádné označení.
Případné další kontroly budou do programu činnosti zadávány operativně na základě zjištěných skutečností.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *