Komunální mechanizace

Ochrana přírody a životního prostředí v naší společnosti se stává klíčovým požadavkem na udržení, obnovování a nové utváření ekologického a estetického prostředí v rámci péče o krajinu a trvalou ochranu přírodních zdrojů jako nezbytného výrobního, životního i rekreačního prostředí pro lidi.

Na této činnosti se významně podílí obhospodařovatelé orné půdy, zelených travních ploch a lesů – zemědělci, lesáci a majitelé všech pozemků, mezi něž významnou měrou patří i komunální orgány a instituce.
Při udržování ploch, sloužících k pěstování kultur, je vždy snaha, aby finanční prostředky byly vynakládány co nejekonomičtěji, aby veškeré činnosti byly prováděny co nejpečlivěji a nejlevněji. Proto se na ošetřování půdy a jejích porostů využívají stále více úspornější pracovní postupy za pomoci soudobé mechanizační techniky.
Na tyto okolnosti musí brát zřetel zejména komunální podniky služeb a společenské organizace, obhospodařující vesměs veřejné finanční prostředky, vyčleněné pro ošetřování a úklid veřejných, rekreačních a sportovních areálů, především travních ploch.
Pro úspěšné plnění těchto činností využíváme tzv. Komunální mechanizaci.
Řadíme sem mechanizační prostředky pro:
– sečení
– mulčování,
– údržbu okrasných porostů,
– drcení zbytků,
– dopravu materiálu,
– manipulaci s materiálem a
– čištění ploch
Tyto mechanizační prostředky se vesměs vyznačují širokým využitím, snadnou obsluhou, vysokou kvalitou a spolehlivostí.
Obecná charakteristika uvedených skupin komunální mechanizace:
Stroje pro sečení (žací stroje) udržují:
– požadovaný estetický vzhled a biologickoaktivní stav intenzivních typů travních ploch,
– stejnoměrnou výšku strniště kolmým hladkým řezem ve výšce 10 – 70 mm.
Rozdělení žacích strojů podle žacího ústrojí:
– travní žací lišty s přímovratným pohybem,
– rotační žací stroje se svislou osou rotace nebo s vodorovnou osou rotace.
Činnost žacího ústrojí je řešena na principu řezu s oporou od 15 do 60 m.s-1.
Stroje pro mulčování (drtiče – mulčovače)
Jde o stroje pro drcení zelené hmoty, které se s výhodou využívají pro drcení posklizňových zbytků a při udržování zeleného pokryvu meziřadí v trvalých porostech. Jsou vhodné zejména při ošetřování ploch veřejné zeleně, při údržbě sportovních areálů atd.
Stroje při této operaci drtí svými pracovními orgány nadzemní části rostlin a rozprostírají podrcenou hmotu na povrchu pozemku.
Rozdělení drtičů-mulčovačů podle pracovního ústrojí:
– drtiče s vertikální osou rotace jsou tvořeny 2-3 rotory opatřenými letmo uchycenými noži (nebo řetězy) s vertikální osou rotace. Volně uložené pracovní orgány drtí nadzemní části rostlin a rozprostírají je na povrchu pozemku. Určeny výhradně pro mulčování zelené hmoty.
– drtiče s horizontální osou rotace, jejichž pracovním orgánem je horizontálně uložený robustní rotor, na kterém jsou části výškově stavitelné hroty umožňující lepší nabírání a lámání drcených rostlin. Určeny pro drcení zelené hmoty a posklizňových zbytků (větviček).
Stroje pro údržbu okrasných porostů
Představují velmi širokou a různorodou škálu nářadí a strojů, které lze používat při všech operacích údržby okrasných porostů, údržby trávníkových ploch a při ostatních zahradnických činnostech.
Tyto stroje slouží pro:
– tvarování keřů a stromů, stříhání živých plotů,
– vystříhávání a zkracování výhonů,
– vyžínání trávy a odstraňování plevelů n a hůře přístupných místech,
– zmlazování dřevin a provádění řetězů.
Rozdělení strojů dle prováděné operace:
nůžky: – ruční,
– ruční pákové,
– pneumatické,
– elektrické akumulátorové,
– hydraulické.
pily: – ruční–rámové,
– bezrámové – pevné
– zavírací
– řetězové – motorové – univerzální
– prořezávací (vyvětvovací)
– elektrické – univerzální
– kotoučové – motorové prořezávací.
– stříhací lišty – motorové,
– elektrické
křovinořezy motorové:
– ruční
– zádové.
Stroje pro drcení a štěpkování organických zbytků
Drtiče jsou stroje pro zpracování drobných větviček do průměru 30 – 40 mm, zbytků květin, listí apod.
Štěpovače zpracovávají dřevní zbytky na štěpky do různé velikosti (zakládka do kompostů, mulč nebo topení).
Rozdělení drtičů a štěpkovačů podle:
– způsobu pohonu drtícího a štěpkovacího ústrojí (elektromotor, spalovací motor),
– drtícího a štěpkovacího ústrojí
– množství a velikosti zpracovávaných organických zbytků,
– způsobu přepravy (přenosné, převozné).
Stroje pro přepravu materiálu
Slouží k přemisťování materiálu na místo potřeby, uskladnění, vyskladnění, balení, pytlování, lisování, vážení a podobně.
Rozdělení strojů podle:
– síly způsobující pohyb (ruční, tažná, tlačná síla),
– počtu náprav – jednonápravové,
– dvounápravové,
– jednonápravové s třetím kolem
– způsobu brždění – brzděné ruční brzdou,
– brzděné nožní brzdou,
– nebrzděné,
– samojízdné – vesměs účelové.
Stroje pro manipulaci s materiálem
Jednou z nejčastějších operací je přemísťování materiálu na krátkou vzdálenost, výkonová práce, úklid ploch od materiálu a sněhu, manipulace s objemovým materiálem. Většinou se využívá přídavných zařízení.
Rozdělení strojů:
– stroje pro přemisťování zeminy nebo sněhu (radlice),
– stroje pro nakládání zeminy nebo sněhu (nabírací lžíce),
– stroje pro zemní práce (podkopové lžíce),
– stroje pro manipulaci s objemovým materiálem (drapáky).
Stroje pro čištění ploch
Jde o typickou komunální techniku. Jsou to stroje či mechanismy, určené pro použití při údržbě veřejných prostranství, jako jsou např. pěší zóny, chodníky, náměstí a komunikace, ale i prostranství uzavřené, jako jsou vnitropodnikové plochy a nádvoří, výrobní haly, soukromá parkoviště, okolí domů apod.
Operaci čištění ploch lze rozdělit na:
– letní údržbu – zametání,
– zametání se samosběrem,
– vysávání,
– kropení,
– umývání
– zimní údržbu – shrnování sněhu radlicí,
– frézování,
– odhrnování,
– sypání.
Rozdělení strojů pro čištění ploch:
Zametací stroje:
– podle způsobu pohonu
– pohon zametacího kartáče od pojezdových kol – pojezd ruční silou,
– pohonná jednotka jednonápravový traktor, zametací adaptér,
– pohonná jednotka dvounápravový traktor, zametací adaptér,
– jednoúčelový stroj
– podle typu pracovního orgánu
– válcový kartáč,
– kruhový kartáč
– podle umístění pracovního orgánu
– před energetickým prostředkem,
– za energetickým prostředkem
– podle materiálu pracovního orgánu
– plast,
– ocel,
– přírodní materiál.
Vysávací stroje – vysavače:
– podle konstrukce
– ruční
– mobilní
– podle typu motoru
– elektrický
– spalovací.
Mycí stroje – tlakové myčky:
– ruční,
– samojízdné.
Obecný přehled skupin komunální mechanizace ukázal, že lze používat jak jednoúčelové stroje tak i stavebnicové systémy komunální techniky. To se může projevit zejména v rozdílné potřebě a použitelnosti ve velkých městech či menších obcích, u sportovních organizací, v podnicích, poskytujících různé služby pro komunální instituce.
Podrobnější popisy činností některých uváděných skupin komunální mechanizace s uvedením a vyobrazením konkrétních strojů a jejich výrobců budeme uveřejňovat jako pokračování této problematiky v některých dalších číslech našeho časopisu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *