Klíčové choroby jádrovin a ochrana proti nim

Moderní produkce zdravého a kvalitního ovoce vyžaduje velmi dobrou znalost všech faktorů, které ji mohou ovlivnit. Nedílnou a jednou z nejvýznamnější součástí je i dobrá orientace v ochraně proti chorobám a škůdcům ovocných výsadeb.

Základním předpokladem efektivní chemické ochrany je dobrá znalost bionomie a biologie původců chorob a živočišných škůdců.
Mezi nejvážnější choroby jádrovin patří strupovitost jabloně a hrušně, ale i padlí jabloňové.

Strupovitost jabloně (Venturia inaequalis)
Choroba napadá listy, květy, plody, někdy i letorosty. Na postižených částech rostlin vznikají sazovité skvrny, které později nekrotizují. Silně napadené listy a květy opadávají, plody jsou často deformované a taktéž opadávají.

Houba přezimuje na napadených opadlých listech. Na jaře se postupně vyvíjejí
a dozrávají plodnice s vřecky a askosporami, které jsou pak zdrojem primárních infekcí. První bývají zralé už v období rašení jabloní. Během května a června, v závislosti na počasí, postupně dozrávají a uvolňují se. Největší nebezpečí infekcí nastává od fáze růžového poupěte a zpravidla trvá do období dvou týdnů po odkvětu. Askospory se šíří vzdušnými proudy za deštivého počasí. K vyklíčení askospor a ke vzniku infekce je nezbytně nutná určitá doba ovlhčení a teplota. Infekce nastává v rozmezí teplot 0,5 – 30 C. Optimum je 17 – 24 C. Obecně platí, že čím příznivější je teplota, tím kratší je potřebná doba ovlhčení k vyklíčení spory. V suchých periodách k infekcím nedochází, na napadených částech vzniká konidiová forma choroby, která je pak zdrojem sekundárních napadení až do konce vegetace.

Strupovitost patří mezi hospodářsky nejvýznamnější choroby jádrovin, proto je třeba komplex zásahů k její eliminaci.
Významná jsou všechna preventivní opatření, která mohou omezit vhodnost podmínek pro šíření onemocnění, ale základem úspěchu je správně načasovaná chemická ochrana. Nejdůležitější je zvládnutí primárních infekcí, které vyloučí potřebu dalších ošetření. Ochranu můžeme provádět preventivně nebo kurativně, případně jako kombinaci obou systémů. Při preventivním způsobu ošetření se provádí ochranné zásahy po celou dobu nebezpečí primárních infekcí, podle lokality, podmínek a odrůdy, zpravidla od vyrašení do konce června. Interval mezi jednotlivými zásahy volíme podle síly infekčního tlaku, intenzity růstu (přírůstek až 3 listy týdně) a možnostmi použitého fungicidu. Obvykle to odpovídá rozmezí 7 – 14 dnů.
Při kurativní ochraně se ošetřuje až po splnění podmínek pro infekci, většinou fungicidy se systémovým a lokálně systémovým účinkem.

Padlí jabloňové (Podosphaera leucotricha)
Houba vytváří na letorostech, listech, květech a mladých plodech bělavé moučnaté povlaky. Následně dochází k redukci růstu a k deformacím až zasychání napadených rostlinných částí. Na plodech se projevuje tzv.síťovitá rzivost, která zůstává patrná až do sklizně.
Patogen přezimuje v pupenech a na jaře vytvořené konidie jsou zdrojem sekundárních infekcí. K šíření dochází již 1 – 2 týdny před květem, ke škodlivému napadení pak především v období intenzivního růstu stromů.
Padlí se šíří zejména za teplého počasí při vyšší vlhkosti vzduchu. Optimální teplota je 22 – 24 C. Za ideálních podmínek se houba velmi rychle rozšiřuje a může způsobit snížení výnosu až o 30 %.
Stejně jako v případě strupovitosti je významnou součástí ochrany komplex preventivních pěstebních opatření, jako výběr stanoviště, odrůdy, podnože, tvaru
a vyrovnaná výživa.
Chemická ochrana je nezbytná na místech pravidelného výskytu a u náchylných odrůd. Poprvé se ošetřuje v období těsně před nebo na začátku šíření choroby a pak podle potřeby do července. Většina fungicidů používaných proti strupovitosti je účinná i proti padlí, proto postřikový plán lze v mnoha případech sestavit proti oběma chorobám.

K přímé chemické ochraně nabízí společnost BASF hned několik účinných a praxí ověřených fungicidů.
Především je to fungicid DISCUS, který svým spektrem a mechanismem účinku patří ke špičce v ochraně proti strupovitosti, padlí, ale i některým dalším chorobám (sazovitá kroužkovitost, muší skvrnitost, septoriová a alternariová skvrnitost, rez hrušňová, americké padlí angreštové a plíseň šedá). Discus je první ze skupiny strobilurinů, který úspěšně prokázal excelentní působení této aktivní látky. Protože zabraňuje sporulaci a klíčení spor, je těžištěm použití přípravku Discus vždy preventivní aplikace před vznikem infekce. Předpokladem úspěchu je jeho zařazení v bloku 2 – 3 ošetření za sebou. Discus se používá v dávce pouze 200 g na hektar. Jeho aplikace není závislá na teplotě, lze ji provádět i na vlhké listy nebo za mírného deště. Discus ovlivňuje pozitivně zdravotní stav ošetřeného porostu, významně se projevuje tzv. green effect, tzn., že listy zůstávají po delší dobu zelené a není omezena fotosyntéza.
Kontaktní fungicid DELAN 700 WDG má široké spektrum účinnosti proti houbovým chorobám jádrovin a peckovin (moniliózy, listové skvrnitosti, kadeřavost broskvoní a tzv. „letní choroby“), především však proti strupovitosti. Jeho velkou výhodou je fungování i za nízkých teplot, lze ho tedy zařadit mezi první zásahy zjara. Delan je fungicid pro preventivní ošetření, musí být aplikován v pravidelných intervalech 7 – 14 dnů v dávce 0,7 kg na hektar.
SAPROL NEW je systémový fungicid se zaměřením proti padlí jabloňovému, strupovitosti, listovým skvrnitostem peckovin a moniliózám. Má preventivní i kurativní účinek s výrazným akaricidním efektem. Je mimořádně šetrný k ošetřeným rostlinám a životnímu prostředí. Proti padlí jabloňovému je doporučená dávka 1,25 l ha hektar v 7 – 14 denních intervalech.
Kontaktní fungicid POLYRAM WG má rovněž široké možnosti použití proti houbovým chorobám. Přípravek má rychlý počáteční účinek a dlouhý reziduální efekt. Předpokladem úspěchu je preventivní aplikace, přípravek nemá kurativní účinek. Proti strupovitosti ošetřujeme preventivně ve fázi tzv. myšího ouška v dávce 2 kg na hektar. Polyram WG je velmi vhodný zařadit před aplikaci přípravku Discus.
Posledním v řadě je sirný fungicid KUMULUS WG s kontaktním účinkem proti houbám ze skupiny pravých padlí s vedlejší akaricidní účinností. Jabloně se ošetřují před květem v dávce 10 kg na ha a po odkvětu 4,5 – 6 kg na hektar. Opakujeme v 5 – 10 denních intervalech. Výhodné jsou kombinace přípravků Polyram WG a Discus.

Tyto přípravky spolu se správným zařazením v postřikovém plánu zajistí komplexní ochranu proti nejvýznamnějším, ale i ostatním houbovým chorobám v sadech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *