Jezírka a přírodní koupaliště s biologickým filtračním systémem

Budování přírodních jezírek a koupališť je bezesporu současným trendem. Důvodem je mimo jiné i to, že jde o systémy alternativní, inovativní a nezatěžující přírodu. Při jejich provozování se nepoužívají chemické přípravky, ani se voda po ukončení koupací sezóny nevypouští. Zároveň jsou pro své uživatele velmi atraktivní a koupání v biologicky čištěné vodě je daleko příjemnější než v chemicky ošetřovaných bazénech. Přírodní prostředí s vodními rostlinami a živočichy přispívá k relaxaci a zotavení návštěvníků.

Všechny výhody koupacích jezírek a přírodních koupališť vedly k velkému rozmachu jejich budování v 70. a 80. letech minulého století v Rakousku a Německu. Zpočátku se spoléhalo především na čistící schopnost vodních rostlin, což představovalo poměrně značné nároky na jimi osázenou plochu. Poměr čistící zóny ke koupací byl až 2 : 1. Tento systém byl navíc často nestabilní. Proto byl v 90. letech v Rakousku zahájen vývoj biologického systému Aquaviva, který umožňuje přesně spočítat filtrační výkon a tím pádem zaručit čistotu vody. V tomto systému je čištění zajištěno především bakteriemi, pro které jsou v tzv. filtrační zóně vytvořeny ideální životní podmínky. Vodní rostliny v tomto systému plní především funkci dodavatele kyslíku potřebného pro dobrý vývoj bakterii a samozřejmě také funkci okrasnou.
Jak filtrace funguje?
Voda z jezírka je nasávána do plovákového skimmeru umístěného v břehové zóně nebo ve zdi. Zde je uložen košík na hrubé nečistoty (např. listí). Sání vody je zajištěno čerpadlem umístěným v čerpadlové šachtě. Z této šachty je voda v přesně stanoveném množství (pomocí vodoměru, tlakoměru a ventilů) vytlačena do filtrační zóny a zbytek výkonu čerpadla je použit na výtlak vody do pramenišť (pramenné kameny, kaskády a pod.) Na dně této zóny jsou rozmístěny filtrační trubky zajišťující rovnoměrné proudění vody filtračními vrstvami (viz obr. 1).
Filtrační vrstva mocnosti 40 až 45 cm je složena z několika vrstev praných říčních štěrků a vybraných druhů zeolitů různých zrnitostí. Složení vrstev a množství protékající vody je závislé na mnoha faktorech, zejména obsahu živin v přiváděné vodě, počtu koupajících a spadu nečistot do jezírka a je vypočteno pro každé jezírko individuálně.
zde zhruba prosím umístit nákres 1
Plošné uspořádání jezírka
Pro správnou funkci jezírka je nezbytné, aby směr proudění vody v něm byl přibližně stejný, jako převládající vítr v dané lokalitě. Jedině tak bude docházet k rychlému stahování hladinových nečistot (listí, prach, hmyz) do skimmeru. V opačném případě, kdy vítr vane proti směru proudění vody, se v některých částech jezírka tvoří vrstvy hladinových nečistot. Ty potom klesají ke dnu, způsobují větší znečištění dna jezírka a vyžaduji jeho častější vysávání.
zde zhruba prosím umístit nákres 2 s popisem
Veřejná přírodní koupaliště
Dobře naplánovaná přírodní koupaliště se harmonicky spojí s okolím. Jejich využití může být celoroční – mohou sloužit jako centra pro volný čas návštěvníků. Tento typ v Rakousku a Německu již docela běžných koupališť nabízí několik výhod oproti klasickým, chemicky ošetřovaným koupalištím. Jde zejména o:
 pořizovací a provozní náklady dosahují 30 – 50 % běžných nákladů,
 nechemizovaná voda je vhodná i pro alergiky,
 voda z jezírka se nevypouští, v zimě je možné využít ledovou plochu k bruslení,
 přirozený ohřev vody v mělčinách (teplota vody dosahuje 25 – 27 °C).
Také z hygienického hlediska je přírodně biologický koncept předností. Choroboplodné zárodky se pomocí přírodní bakteriologické flory potlačují a tento ochranný mechanizmus působí permanentně. Oproti tomu je nebezpečí nákazy v chemicky ošetřených bazénech při nedostatečném dávkování chemie okamžité. Také nedochází k podráždění kůže a očí chlórem. Dobrou kvalitu vody, která odpovídá hygienickým předpisům, zajišťuje biologické čištění, nahrazující chemickou úpravu vody.
Počet koupajících je v přírodních koupalištích limitován množstvím vody a dále kyslíkem rozpuštěným ve vodě, který je potřeba pro biochemické procesy při čištění vody. Na jednoho koupajícího je třeba počítat přibližně s pěti až šesti krychlovými metry vody. Okysličení je možné zajistit jak přirozenou cestou (pomocí vodních rostlin), tak technickým způsobem (elektrolýzou). Elektrolýza dodává kyslík do vody při jeho nedostatku automaticky a umožňuje až zdvojnásobit počet koupajících.
Pro představu uvádíme několik údajů o přírodním koupališti velikosti 1800 m2 při použití okysličení vody elektrolýzou:

Tímto systémem byla postavena celá řada soukromých jezírek a veřejných koupališť v Rakousku, Německu a Švýcarsku. V České a Slovenské republice bylo doposud realizováno systémem Aquaviva přibližně 160 soukromých jezírek o velikosti 30 – 1200 m2. Projekty několika přírodních koupališť jsou před dokončením a první realizace se předpokládají v nejbližších letech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *