Japonsko testuje v Evropě

Stále se zvyšující poptávka, jak do množství tak i kvality, zemědělských produktů klade otázku, jak tyto požadavky uspokojit? Rozšiřováním stávajících pěstebních ploch sice zákonitě produkce pěstovaných plodin stoupne, ale limitujícím faktorem je zde především prostor pro rozšíření těchto ploch. Z těchto důvodů se v blízké budoucnosti budeme muset ubírat spíše směrem změn v dosavadních způsobech pěstování plodin.

Tyto změny a problémy s nimi spojené si uvědomují nejenom producenti zemědělských plodin, ale i jejich zpracovatelé. Dohromady s předními světovými výzkumnými ústavy a společnostmi se snaží najít řešení této situace, která se bude stále více dotýkat nás všech.
Dceřiná společnost firmy Cosmo Oil., ltd., která se řadí mezi největší Japonské společnosti zabývající se zpracováním surového oleje, jeho následným prodejem a distribucí, Cosmo Seiwa Agriculture Co., ltd., zasahuje svými výzkumnými aktivitami i do oblasti zemědělství. Ve svých laboratořích vyvinula sérii hnojivého kapalného přípravku Pentakeep – V, Pentakeep Super a Pentakeep – G.
Základem úspěchu je kyselina
Hlavní účinnou složkou roztoku je 5-amino-levulová kyselina (ALA), která je předchůdcem chlorofilu a rostlinného barviva. V rostlinách je vyprodukována fotosyntetickou bakterií. Tato chemická sloučenina je nezbytným zdrojem pro zvýšení chlorofylové biosyntézy, zlepšuje kapacitu fotosyntézy má vliv na temnostní dýchání rostlin a rozšiřuje skulinu průduchů. Tento vliv ALA se pozitivně projevuje na zvýšení výnosu plodiny, zkrácení její vegetační doby a vyšším obsahu cukru v plodech. Aplikací roztoku se výrazně posiluje odolnost rostliny ke stresu z prostředí, jako jsou nízké teploty, zasolená zemina nebo nedostatek světla. Pozitivně podporuje účinek hnojiva – jeho přijetí rostlinou kořenem nebo listem.
Všechny tyto aspekty mají přímý vliv na zdravý vývoj rostliny ve všech jejích růstových fázích. Přípravek také vyrovnává nerovnováhu mezi makroživinami a mikroživinami, které jsou dostupné pro rostliny v závislosti na půdním pH.
Účinnost přípravku není ovlivněna pouze zvoleným typem Pentakeep a jeho koncentraci, ale i dobou a způsobem jeho aplikace, technologickým pěstováním dané plodiny, půdními a klimatickými podmínkami a kombinaci s ostatními hnojivy.

Výměna zkušeností
Společnost Cosmo Seiwa Agriculture Co., ltd., přistoupila po testování přípravku ve své zemi k ověření jeho účinných látek v Evropě a USA. Výsledky testů prováděných v různých částech světa jsou stěžejními informacemi pro další výzkum tohoto přípravku.
Jednou z forem komunikace mezi členy společnosti a zástupci jednotlivých zemí, kteří zajišťují jak distribuci přípravku, tak i jeho testování jsou semináře.
Poslední setkání evropských zástupců se uskutečnilo v prosinci v České republice v hotelu Hilton v rámci dvoudenního semináře, na kterém zástupci zúčastněných zemí prezentovali své výsledky testování přípravku.

Očekávání se potvrdilo
V rámci evropského setkání zástupců Japonské společnosti se účastnici semináře seznámily s výsledky testování přípravku Pentakeep formou přednášek, kdy za pomocí srovnávacích tabulek a grafů bylo znázorněno pozitivní působení roztoku na ošetřené plodiny.
Z velkého množství prezentací vás seznámíme s některými výsledky, které nás zaujali.
V České republice prováděl testování přípravku ÚKZUZ – odbor hnojiv a půdy v Brně, který se zaměřil na účinek hnojiva na kvalitativní vlastnosti rajčat. Ověřování hnojiva bylo prováděno podle schváleného metodického pokynu v rámci registračního řízení v České republice. Pentakeep Super byl testován na
keříčkovém rajčeti ´Orbit´ pěstovaném v nádobách s lehkou písčitou zeminou obohacenou o hnojivo NPK ve standardní dávce doporučené pro rajčata. Výsledky potvrdili, že aplikací roztoku se zvýšil nejenom výnos plodů o čtyři procenta, ale i obsah jejich sušiny o 6,5 %, cukru a vitamínu C. Nezanedbatelné ani není zjištěné sníženého množství nitrátů o 14,2 % u rostlin ošetřených přípravkem, přestože rajčata zrovna nepatří k rostlinám kde se nitráty ukládají ve zvýšené míře.
Testování na sóje, které probíhalo na České zemědělské univerzitě v Praze, prokázalo zvýšení jejího produkčního potenciálu, vyšší olejnatost semen a obsah minerálních látek v rostlinách. Pozitivním zjištěním byla i zvýšená odolnost vůči chladu i vysokým teplotám. U porostech cukrovky ošetřené hnojivým roztokem se zvýšil obsah melasotvorných látek.

Pozitivní výsledky byly prokázány i v oblasti květinové výroby. Katedra okrasného zahradnictví Zemědělské univerzity Poznaň v Polsku se zaměřila na vliv přípravku na výnos a kvalitu cibulí a hlíz tulipánů, okrasných česneků, lilií a gladiolů. U okrasného česneku Allium Christophii byla zaznamenána vyšší hmotnost cibulí, u tulipánu ´Lucky Strike´ byl zvýšena jak hmotnost, tak i velikost cibulí. Největší účinek měl přípravek na liliích. U testované odrůdy ´Star Gazer´ byla prokázána výraznější barevnost květů a jejich počet na stonku, což pozitivně ovlivňuje stanovení její ceny na trhu. Zaznamenán byl i rozdíl ve hmotnosti a velikosti cibulí.
Testování jahod pěstovaných pod fóliovými tunely ve Španělsku prokázalo, že přípravek Pentakeep – S ovlivnil vyšší násadu květů a tím zvýšení výnosu o 18 % při jeho aplikaci závlahou a o osm procent při aplikaci na list oproti neošetřovanému porostu. Další testovanou plodinou byly papriky odrůdy ´California´, u které pokusy stále probíhají. Podle dosavadních výsledků z první sklizně se očekává až 30 % zvýšení výnosu a podílu sušiny v plodech.
Dr. Tettamanzi, zástupce Italské společnosti, seznámil všechny zúčastněné se zjištěnými výsledky testování přípravku Pentakeep – S hned na několika plodinách. Po aplikaci látky na porost salátu se zvýšil nejenom poměr sušiny, ale i hmotnost jednotlivých hlav o 24 %, snížili nitráty o 10,5 % a rostliny vykazovaly vyrovnanější růst během celé doby vegetace. U pórku, odrůdy ´Carlton´ se zvětšil průměr konzumní části o čtyři procenta, došlo k zesílení listů a jejich zelenému vybarvení. Zvýšení průměru se projevilo i u odrůdy kořene mrkve ´Nevis´ až o 23 %, jeho délka se prodloužila o sedm procent a hmotnost se zvýšila o 27 %, což vedlo automaticky k vyššímu výnosu. Na meruňkách odrůdy ´Portici´ byl zaznamenán větší průměr plodů a zvýšení výnosu o 16 %. Broskvoně ´Big Top´ a ´Cristina´ vykazovaly jak zvýšení výnosu o 31% a 12%, tak i zvětšení plodů. U odrůdy jahod ´Cadonga´ pěstovaných ve fóliových tunelech se aplikací přípravku dosáhlo časnější sklizně o sedm až devět dnů, což může pozitivně působit na jejich prodejní cenu.Hmotnost plodů se průměrně zvýšila o 5 % a celkový výnos o 12,5 %, obsah nitrátů se snížil o 14 %.
Zvýšení hmotnosti ovoce o 28 % prokázaly testy na porostech Kiwi odrůdy ´Hayward´. Na čtyřletých porostech stolního vína ´Seedless´ se aplikací přípravku dosáhlo zvýšení hmotnosti bobulí o 9 %, hroznů 16 % , průměru bobulí o 8 % . Roztok měl vliv i na zvýšenou cukernatost a začátek sklizně o tři až čtyři dny dříve než u neošetřovaných porostů.
Prezentace Dr. Robertem Kurlusem a Dr. Grzegorzem Lysiakem ze Zemědělské univerzity Poznaň v Plosku potvrdila, že hnojivý roztok, který byl aplikován na porosty hrušek ´Conference´ a jabloní ´Gala Must´, pozitivně ovlivnil jak hmotnost plodů a jejich pevnost, tak celkový výnos. Zemědělská univerzita Poznaň v Polsku prováděla testování přípravku na porostu třešních odrůdy ´Schneider´. Listová aplikace přípravku ovlivnila nejenom výnos o 4,5 %, ale i velikost plodů, která přispívá ke zvýšení jejich prodeje.

Výměna informací
Semináře společnosti Cosmo Seiwa Agriculture Co., ltd., nejsou pouze místem pro prezentaci výsledků testování z jednotlivých zemí. Jsou především diskusním fórem pro všechny zástupce výzkumných pracovišť, které prováděly nebo ještě stále provádí ověřování účinku hnojivého roztoku Pentakeep. Vzájemnou výměnou informací o způsobu použití a vlivu hnojivého roztoku na rostliny přispěje k jeho rychlejšímu a efektivnějšímu uvedení do praxe.
Zástupci společnosti na závěr setkání uvítali náměty a požadavky ze strany spotřebitelů a distributorů, které napomůžou směřovat další vývoj tohoto produktu správným směrem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *