Jak si stojí zahradnictví v Německu?

Zahradnická produkce tvořila v Německu v roce 2007 12 % hodnoty zemědělské výroby. Spolu se zahradnickými službami ve výši 5,5 miliardy eur dosáhl její celkový objem 11 miliard eur.

Ovoce, zelenina a okrasné rostliny byly pěstovány celkem na 220 400 hektarech. Nejvíce se na celkovém objemu produkce podílelo pěstování zeleniny (1,8 miliardy eur, 35 % zahradnické produkce), květin (1,5 miliard, 28 %), školkařství (1,1 miliardy, 21 %) a nejmenší podíl vykázalo ovocnářství (0,9 miliardy, 15 %). Oproti předcházejícím rokům mají tyto hodnoty mírně stoupající nebo alespoň vyrovnanou tendenci.

Ovoce a zelenina
Největší plochy v rámci zahradnické produkce zaujímá v Německu zelinářská výroba a v posledních letech mírně klesá pěstování zeleniny ve volné půdě na úkor pěstování v krytých plochách. I tak dosáhla produkce polní zeleniny v roce 2007 rekordních 3,2 miliónů tun. Německým specifikem je skutečnost, že přibližně 20 000 ha z celkových 107 000 ha polí je využíváno k pěstování chřestu. Přibližně o polovinu méně, tedy necelých deset tisíc hektarů zaujímá druhá v pořadí mrkev (Německo je druhým největším producentem mrkve v EU), kterou následují bílé hlávkové zelí a květák. V případě krytých pěstebních ploch je pěstování hlavních druhů zelenin relativně vyrovnané (rajčata, salát a okurky).
Relativně vysoký podíl půdy (necelých 30 %) připadá na ovocnářskou produkci. Roční spotřeba ovoce na obyvatele byla v Německu vypočtena na více než 75 kg, přičemž soběstačnost Německa v této komoditě činila 22 %. Nejvíce se pěstují jablka (cca 900 000 t/rok), následují jahody (146 000 t/rok), třešně a višně (51 000 t/rok), švestky (39 000 t/rok) a hrušky (36 – 46 000 t/rok).

Okrasné rostliny
Němečtí zahradníci se zaměřují především na pěstování balkónových a záhonových rostlin, jakož i rostlin kvetoucích a hrnkových. Podle údajů agentury ZMP, která sleduje a analyzuje zemědělský, lesnický a potravinářský trh našich sousedů, se zdejší produkce pokojových rostlin pohybuje okolo 45 %, zatímco řezané květiny se na celkovém objemu podílely o něco méně než dvaceti procenty. Podle odhadů ZMP zaplatili v roce 2005 němečtí spotřebitelé za květiny a okrasné rostliny více než 8,5 miliardy eur. Přepočtem na jednoho obyvatele získáme výdaj 106 eur/rok, což jen potvrzuje kladný vztah Němců ke květinám a okrasným rostlinám.
Květiny se v loňském roce pěstovaly celkem na 7167 hektarech, z toho 2250 ha připadlo na kryté pěstební plochy (skleníky) – 370 ha květin k řezu, 1700 ha hrnkových rostlin a přibližně 200 ha mladých rostlin, semenářských a množárenských porostů. I tak rozloha krytých pěstebních ploch oproti předchozím rokům poklesla, naopak stoupající tendenci vykázalo pěstování květin k řezu ve volné půdě (2800 ha).
Co se týče produkce záhonových a balkónových rostlin, jednoznačně vedou vřesy a vřesovce (Calluna vulgaris a Erica gracilis) s plochou necelých 1000 ha, následované Pelargonium zonale a P. peltatum (416 ha). Z kvetoucích a hrnkových rostlin je nejpěstovanějším druhem Euphorbia pulcherrima (227 ha), dále bramboříky (159 ha) a chryzantémy (114 ha).
V roce 2005 se školkařská produkce podílela na rozloze zahradnicky využívaných ploch v Německu přibližně deseti procenty. Školky rozšířily sortimenty opadavých i stálezelených dřevin včetně parkových a alejových stromů, okrasných ovocných stromů, keřů, půdopokryvných rostlin i rostlin popínavých. Statistiky uvádějí 3743 školkařských podniků hospodařících na 21 000 hektarech.

Zahradnické služby
Důležitou součástí zahradnické produkce jsou služby. Německá Federální agentura pro zemědělství a potravinářství k nim ve svých statistikách řadí služby zahradních a krajinných architektů, realizační a trávníkářské firmy. Všechny tyto podniky se podílejí na tvorbě a údržbě soukromých zahrad, veřejné zeleně měst a obcí, a také sportovních a dětských hřišť. Realizace kromě toho ještě zahrnují střešní zahrady, interiérové květinářství, rekultivace a ozdravování stromů. Za samostatné odvětví se v Německu považuje také osazování a permanentní údržba hřbitovů, a to protože péče o ně je totiž zčásti realizována odbornými zahradnickými firmami.
Necelou polovinu (47 %) obratu společností působících v zahradnických službách tvoří soukromé zahrady, osmnácti procenty jsou zastoupeny plochy veřejné zeleně a 17 % tvoří zeleň jako součást komplexů průmyslových objektů a dalších velkých společností. Počet firem působících v zahradnických službách neustále stoupá, v roce 2007 zaznamenaly statistiky 14070 podniků, tj. zhruba o 700 více než o rok dříve. Zajímavostí je, že bezmála tři čtvrtiny všech zakázek tvořilo zakládání nových ploch zeleně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *