Intenzifikace pěstování a zpracování okurek nakládaček v Německu

Okurky nakládačky náleží ve SRN k oblíbeným druhům zeleniny. Ačkoliv pro jejich pěstování nejsou v zemi zdaleka tak příznivé podmínky jako na jihovýchodě Evropy, jejich produkce se stále zvyšuje.

Rychleji nežli pěstitelské plochy (průměr let 1993 – 2001 2900 ha) rostou jejich výnosy, blížící se 50 t. ha-1 (průměr let 1993 – 2001 39,10 t. ha-1). Tempo růstu výnosu dosáhlo + 6,38 %.
Průměrná roční produkce činily v produkčních podnicích 113 600 t.
V letech 1993 – 2000 se ve SRN spotřebovalo 240 490 t všech druhů zpracovaných okurek. Dovoz sterilovaných okurek dosáhl 48 500 t. Dominantní pozici v dovozu zaujímá Turecko (65 %), na Maďarsko připadá 12 %, na Nizozemsko 7 %, na Polsko a Dánsko po 3 % celkového dovozu do SRN. Dovoz z ČR nedosahuje 50 t ročně (0,1 % celkového dovozu hotových výrobků z okurek). Překvapivě vysoký je na druhé straně vývoz zpracovaných okurek ze SRN, dosahující 30 600 t ročně. Ceny sterilovaných okurek se pohybují kolem 1,40 DEM. kg-1, polotovarů, jejichž dovoz nepřesahuje 3000 t, asi 0,95 DEM.kg -1
Bohužel, neexistují samostatné údaje o zahraničním obchodu s čerstvými nakládačkami, statistika je vykazuje společně se salátovými okurkami pro přímý konzum.. Nicméně mezi největší dovozce čerstvých nakládaček-kornyšonek patři Maďarsko, Polsko a Nizozemsko.
Celkový objem zpracovaných okurek ve SRN v podnicích s více jak deseti zaměstnanci dosáhl v uvedených letech 236 000 t, z čehož připadá na mléčně kysané okurky 1800 t. Jejich produkce je značně kolísavá v závislosti na ročníku.
Pěstování nakládaček se stále více koncentruje do třech hlavních pěstitelských regionů: jižního Bavorska, Braniborska (Spreewald) a dolního Porýní. V posledních letech došlo k rozsáhlé modernizaci zpracovatelských podniků a k nebývalému nárůstu koncentrace pěstitelských ploch zvláště oblasti Spreewaldu, ale i v jižním Bavorsku. Souběžně se prosadily nejmodernější pěstební technologie. Většina okurek se vysévá pod mulčovací fólii. Využívá se kapková závlaha a sklízí se pomocí křídlové sklízecí plošiny.
Mezi největší zpracovatele nakládaček patří konzervárenská společnost Develey-Group se sídlem v Unterhachlingen poblíž Mnichova. Ve svém závode v Pfarrkirchenu produkuje pod značkou Specht široký sortiment výrobků – od kornyšonek v různých druzích nálevů až po okurkové řezy i tradiční kvašáky. Podnik surovinou zásobují dolnobavorští pěstitelé. Zdejší pěstitelský region o výměře nakládaček kolen 1500 ha představuje nejuzavřenější a největší areál pěstováni nakládaček v Evropě vůbec. Firma organizuje vlastní poradenskou službu pro pěstitele, orientovanou na výběr nejvhodnějších pozemků, racionální hnojení a ochranu porostů, na výběr odrůd nejlépe vyhovujících požadavkům pro zpracování (stejnoměrnost vybarvení plodů, jejich pevnost a odolnost vůči mechanické zátěži, vyloučení náchylnosti ke tvorbě dutin). Široce využívaná kapková závlaha dovoluje dosahovat vysoký výnos nakládaček i v ročnících s vláhovým deficitem. Preferuje se používáni biodegradovatelných fólii. Splnění vysokých nároků na kvalitu produktů vyžaduje dokonalou koordinaci přisunu suroviny ke zpracování během relativně krátké kampaně, probíhající za vysokých teplot. Firma v produkci a odbytu výrobků z nakládaček s velkým náskokem zaujímá v SRN první místo. Třetím největším zpracovatelem nakládaček v Německu je konzervárna Spreewaldhof (Spreewaldkonserve Golssen GmbH) v Golssenu v Braniborsku (části bývalé NDR). Své surovinové zázemí má v tradiční uzavřené pěstitelské oblasti Spreewaldu. Majitelem a provozovatelem konzervárny je soukromá firma působící dříve v dolním Porýní. Do modernizací a novostaveb investovala na 90 mil.DEM. Podnik je rozložen na ploše 18,20 ha, zastavená plocha dosahuje 6,00 ha. Vedle 160 stálých zaměstnává dalších 250 sezónních pracovníků. Ročně se zde zpracovává na 15 000 t nakládaček, což představuje kolem 60 % celkové kapacity konzervárny. Druhým produktem zpracovatelského podniku jsou jablečné kompoty
Provoz konzervárny probíhá celoročně ve dvou devítihodinových směnách, v případě potřeby i o nedělích. Klidnějším obdobím je leden-duben.
Okurková kampaň trvá 8 – 9 týdnů. Denně zpracovávají kolem 250 t okurek, tj. asi 170 000 sklenic, při ručním plnění sklenic např. okurkovými řezy je výkon kolem 70 000 sklenic denně Paleta výrobků zahrnuje na 30 různých pasterovaných produktů, obsahujících kyselé nálevy typické pro značkové výrobky Spreewaldu. Velmi pozoruhodný je vývoj nových druhů výrobků. S úspěchem se setkaly v roce 1998 na trh uvedené okurky s česnekem. Cenu za obal získala na světové výstavě v Hannoveru v roce 2000 velká okurka balená do válcovité plechovky (Get One) s víčkem opatřeným očkem. Je určena k nabídce v kioscích čerpacích stanic, na diskotékách aj.
Svůj marketing buduje firma na tradičním pěstování a zpracování okurek ve Spreewaldu. Nakupuje výhradně surovinu pěstovanou v tomto regionu, což dovoluje jak pěstitelům, tak zpracovateli využívání podpor ze zdrojů EU, určených pro regionální agrární produkty. Stranou pozornosti však nezůstávají jen dějiny Spreewaldu.
Veřejnost může k seznámení s pěstováním okurek během celého roku využívat cyklostezek, probíhajících tímto územím. Firma vydala i názornou mapku, umožňující dokonalou orientaci v terénu. Uživatelé cyklostezky mohou navštívit i svérázný obchod firmy na území Spreewaldhofu a nakoupit si některé výrobky, ale i upomínkové předměty s logem firmy. Celá reklama je natolik sofistikovaná, aby nalákala návštěvníky k dalšímu seznamování s firmou a jejími produkty. Návštěvníci mohou zde získat i osivo okurek, informace o pěstování, kvalitě a přednostech domácích produktů.
Nejeden pěstitel zeleniny ze starých spolkových zemí SRN se po sjednocení Německa odhodlal přesídlit na území bývalé NDR a zde začít ve velkém podnikat. Jedním z úspěšných přesídlenců je i Hainz-Peter Frehn, který úspěšně zelinařil v Neukirchenu v Porýní. Známost s majitelem, nové konzervárny v Gol3enu, který získal v restitucích i jednu z provozoven bývalého družstva (LPG) v Gol3enu, jej přivedla do Sellendorfu ve Spreewaldu. Majitel konzervárny tak získal nejen poctivého nájemce rodinného majetku, ale především zkušeného a spolehlivého dodavatele suroviny pro konzervárnu.
Pan Frehn hospodaří na 520 ha zemědělské půdy, z čehož pro pěstování zeleniny využívá na 170 ha. Hlavním druhem, zeleniny jsou nakládačky, doplňkově pěstuje rovněž pro konzervárnu červené zelí z přímého výsevu, tykve a kopr. Začal s pěstováním pro něj perspektivního póru. Odbyt veškeré produkce je zajištěn smluvně, jediným odběratelem je zmíněná konzervárna.
Půdní a klimatické podmínky jsou typické pro Spreewald: mělčí
– 400 mm, spodní voda až v hloubce přes 50 m. K závlaze proto může využívat pouze vodu z vlastních vrtů hlubokých více než 80 m, odkud ji čerpá pumpou s motoem 37 kW o výkonu asi 550 m3.h-1. Kapková závlaha je rozvedena na ploše
130 ha, délka hadicových rozvodů přesahuje 1000 km. K regulaci závlahy slouží asi 200 časových spínačů. Obsah vláhy sleduje pomoci tensiometrů, se kterými je velice spokojen a považuje je za spolehlivé.
Rozsáhlými rekonstrukcemi starých hospodářských budov (stájí, skladů atd.) získal prostory pro ubytování více než 300 sezónních zaměstnanců s dalším sociálním zázemím a provozní objekty pro velkokapacitní třídění a chlazení okurek i dalších druhů zeleniny. Okurky řadí v osevním postupu ve tříletých intervalech. Vysévá je pod černou fólii a nakrývá nejméně do doby květu netkanou textilií. Nejnáročnějším obdobím je sklizeň, při které se nasazuje šest třicetimetrových a dva jedenadvaceti metrové křídlové sklizeče (plošiny). Pracovníci se střídají ve dvou směnách po šesti hodinách. Při sklizni
nakládaček se praktikuje časová odměna. Třídění okurek probíhá v pěstitelském podniku na velkokapacitní třídičce (podle délky plodu), obsluhované 8 – 10 pracovníky. Podnikatel již nehodlá své aktivity dále rozšiřovat, ale podnik konsolidovat. Domnívá se, že již se mu podařilo dosáhnout stanoveného
cíle.
Mezi konzervárnou a producenty nakládaček se vytvořila
„moderní symbióza“. Dva producenti regionu Spreewald (druhým je pan Johannes Knösel, pěstitel, pocházející rovněž z Porýni a pěstující okurky i červené zelí přímo v Go13enu) dodávají konzervárně 70 % nákupu okurek tříděných. Zbývajících 30 % suroviny produkuji další čtyři pěstitelé, kteří svoji sklizeň dodávají ke třídění k panovi Frehnovi do Sellendorfu. Přerostlé a deformované plody se zpracovávají mléčným kvašením v sudech přímo u producenta.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *