Hodnotenie drevín

Vypracovali sme metódu hodnotenia, ktorá sa dá vhodne použiť na to, aby sa získali pravdivé údaje o súčasnom zdravotnom stave, stupni poškodenia, sadovníckej hodnote a predpokladanej životnosti drevín vo verejnej zeleni.

Príčiny poškodenia vyjadrujeme 88 bodmi a niekoľkými pod bodmi. Návrh na ošetrenie vyjadrujeme 43 bodmi a niekoľkými pod bodmi. Získame tak mnoho informácií o každej hodnotenej drevine. Na prvý pohľad je to zložité, komplikované hodnotenie, ale z našej praxe môžeme potvrdiť, že je to pre odborníkov zvládnuteľná metóda. Užívateľ dostane kompletnú informáciu o hodnotenej drevine a na základe toho stanoví etapy ich ošetrenia. Tuto metodiku sme overili už na viacerých lokalitách na Slovensku (Juhásová, Serbinová 1996, Juhásová a kol. 2007, Juhásová, Tkáčová, Kobza 2003).

Jednoduché hodnotenie
Na hodnotenej lokalite zaznamenáme druh dreviny, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou, sadovnícku hodnotu podľa Machovca (1982), kde jedným bodom sú ocenené najkvalitnejšie dreviny a 5 bodmi stromy nevhodné na ďalšie pestovanie. Na hodnotenie stupňa poškodenia používame šesťbodovú stupnicu (0 stupeň dreviny bez poškodenia, 5 stupeň dreviny navrhnuté na asanáciu). Zistili sme, že zaraďovanie drevín do jednotlivých kategórií môže byť subjektívne. Komplexné hodnotenie súčasného zdravotného a kondičného stavu drevín sme preto doplnili 89 číslami. Na základe získaných výsledkov stanovíme 49 číslami návrh optimálnych ochranných opatrení. Užívateľ dostane úplnú informáciu o každej drevine, počet poškodených drevín v kategóriách od 0 do 5 stupňov, ich sadovnícku hodnotu v kategóriách od 5 do 1 bodu. Zároveň sa na základe získaných poznatkov stanoví životnosť drevín od 0 do 4 bodov. Bodom 0 označíme dreviny, ktoré sú poškodené vysokým stupňom poškodenia a nie je reálny predpoklad, že po ošetrení sa ich zdravotný a kondičný stav zlepší (0 okamžitá asanácia). Najhodnotnejšie dreviny, na ktorých nie sú nijaké príznaky poškodenia oceníme 4 bodmi, to znamená že na hodnotenej lokalite dreviny pri bežnej údržbe budú plniť svoju funkciu viac ako 40 rokov).
Práca v teréne ide pomerne rýchlo. Jeden pracovník hodnotí drevinu a diktuje pomocnému pracovníkovi čísla, ktoré vyjadrujú spôsob poškodenia dreviny a čísla, ktoré vyjadrujú návrh na ošetrenie.
Všetky dreviny hodnotíme z hľadiska ich stupňa poškodenia, sadovníckej hodnoty a predpokladanej životnosti. Na stromoch hodnotíme nasledovné znaky:
• druh dreviny – latinský a slovenský názov,
• obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou a na báze kmeňa,
• celkový zdravotný a kondičný stav: 1 – 5 bodov,
• príčiny poškodenia: 1, 2, 3, 4 ……… 88d,
• spôsob ošetrenia: 1, 2, 3, 4 …………43b,
• súčasný zdravotný a kondičný stav drevín zdokumentujeme farebnými fotografiami.

Zdravotný stav a stupeň poškodenia
0. stupeň – hodnotené dreviny sú zdravé – bez príznakov poškodenia,
1. stupeň – na hodnotených stromoch sa ojedinelo vyskytujú pôvodcovia ochorenia,
2. stupeň – výskyt mikroskopických a drevokazných húb má za následok čiastočné presychanie stromu, na kmeni sú dutiny malých rozmerov, stabilita nie je narušená,
3. stupeň – v dôsledku infekcie hubami, alebo poškodenia živočíšnymi škodcami usychajú konáre v objeme 1/3 koruny, na kmeni sú stredne veľké dutiny spôsobené drevokaznými hubami, drevokazným hmyzom, mechanickým poškodením, klimatickými faktormi a pod. Strom je vhodný po ošetrení na ďalšie pestovanie,
4. stupeň – pôvodcovia hubových chorôb, živočíšni škodcovia alebo abiotické činitele spôsobili usychanie konárov v objeme 1/2 koruny, prevažuje poškodenie hlavných a konštrukčných konárov, na kmeni sú rozmerné dutiny, v dôsledku rozkladu dreva hýfami mycélia drevokazný húb majú stromy zníženú stabilitu. Odporúča sa ošetrenie dutín, prípadne ponechať strom na dožitie,
5. stupeň – úplne suchý alebo usychajúci strom v rozsahu viac ako 2/3 objemu koruny. Rozsiahle hniloby kmeňa, stabilita výrazne narušená, strom sa odporúča na výrub.

Vlastné fytopatologické hodnotenie drevín
Spôsob poškodenia
1. Suché tenké konáre: a/ bočné konáre, zatienené inými stromami, b/ vnútri koruny stromu, c/ spodné, zatienené konáre.
2. Suché konštrukčné konáre: a/ bočné konáre, zatienené inými stromami, b/ vnútri koruny stromu, c/ spodné, zatienené konáre, d/ prestarnuté kríky s mnohými suchými konármi.
3. Preriedla koruna: a/ listy malé, len na konci konárov, b/ listy bledé, žlté, usychajúce, okraje listov suché.
4. Suchý vrcholec: a/ v dôsledku nesprávneho ošetrenia, b/ v dôsledku výskytu húb, c/ v dôsledku poškodenia živočíšnymi škodcami, d/ odlomený vrcholec, e/ zmladený vrcholec, f/ vrcholec koruny sa odpílil v okrasnej škôlke.
5. Rana: a/ na konároch, b/ na kmeni, c/ na báze kmeňa.
6. Dutina na konároch: a/ otvorená (cm), b/ zatvorená (cm), c/ okraje kalusujú, d/ priebežná dutina.
7. Dutina na kmeni: a/ otvorená (cm), b/ zatvorená (cm), c/ okraje kalusujú, d/ priebežná dutina, e/diery na kmeni, f/ sploštenosť konárov.
8. Dutina v mieste rozkonárenia (cm): a/ otvorená (cm), b/ zatvorená (cm), c/ okraje kalusujú, d/ priebežná dutina.
9. Dutina na báze kmeňa: a/ otvorená (cm), b/ zatvorená (cm), c/ okraje kalusujú, d/ priebežná dutina.
10. Povrchová dutina.
11. Nevyvážená koruna: a/ šikmo naklonený strom, b/ jednostranne zavetvená koruna, c/ stromy vysadené v skupine, vnútorné zatienené konáre sú úplne suché.
12. Znížená stabilita: a/ poškodené korene, b/ poškodený kmeň, c/ poškodená báza kmeňa.
13. Odlomené konáre: a/ odlomené konáre visia v korune stromov, ohrozujú bezpečnosť obyvateľov, b/ vetrom odlomené konáre.
14. Jednoduchý zlom konára.
15. Zlom s rozštiepením konára.
16. Zlom pri ktorom rozštiep zasahuje až do kmeňa.
17. Poškodené korene: a/ parazitickými hubami, b/ živočíšnymi škodcami, c/ vyčnievajúce korene, d/ neprimeraná zvýšená úroveň zeme okolo koreňov, e/ zabetónované, alebo asfaltom zakryté korene, f/ poškodené kosením okolo kmeňa, g/ vysoko vyčnievajúce korene, f/ korene sú poškodené navozenou zeminou zo stavby.
18. Drevokazné huby: a/ plodnice na konároch, b/ plodnice na kmeni, c/ plodnice na báze kmeňa.
19. Suchá hniloba.
20. Mokrá hniloba.
21. Doštičková hniloba.
22. Biela hniloba, červená hniloba.
23. Baktériovité zdureniny, nádory.
24. Huby z rodov: Nectria, Schizophyllum, Trametes, Phellinus, Fomes, Armillaria.
25. Huby z rodov: Cytospora, Diplodia, Fusarium, Phoma, …
26. Tracheomykózne huby.
27. Škvrny na listoch: a/ nepohlavné štádiá vreckatých húb z rodov: Cylindrosporium, Marssonina, Gnomonia, Septoria, Phyllosticta, Phytophthora, b/ dierkovitosť listov: Clasterosporium, Coryneum, …, c/ škvrny na plodoch.
28. Múčnatky.
29. Hrdze: a/ na listoch, b/ na konároch.
30. Černe
31. Živočíšni škodcovia.
32. Vošky, bzdôšky.
33 Poškodené pupene ihličnatých drevín (Rhyacionia buoliana, Rh. Duplana, …).
34. Ploskáčik.
35. Hálky na listoch.
36. Mínerky.
37. Fúzače.
38. Plstnatosť.
39. a/ roztoče, b/ Ips typographus, c/ bzdôšky, d/ húsenice na listoch.
40. Drevokazné mravce.
41. Červotoče.
42. Viscum album, Loranthus europaeus, Hedera helix.
43. Poškodenie klimatickými faktormi: a/ bleskom, b/ snehom, c/ mrazová trhlina.
44. Nezahojené rany, pahýle po odlomených alebo odpílených konároch
45. Úmyselné poškodenie človekom: a/ odcudzenie sadeníc, b/ olamovanie konárov pre dekoratívne účely, c/ záseky na kmeni, d/ odretá kôra na kmeni, e/ poškodenie ohňom, f/ orez konárov v blízkosti budov, g/ orez konárov pod elektrickým vedením, h/ nekvalitné ošetrenie stromov pri ceste, i/ poškodenie kmeňa pri kosení, j/ odpílené tenké pňové výmladky, k/ kmene sú mechanicky poškodené (v kmeni sú klince, železá a pod.), l/ odrezaný vrcholec stromu.
46. Nekvalitný rez na hlavu.
47. Nekvalitné ošetrenie v predchádzajúcich rokoch: a/ nekvalitné rezy konárov, b/ nekvalitné ošetrenie rezných rán, c/ nekvalitné ošetrenie dutiny.
48. Nesprávny rez: a/ vedený pred konárovým krúžkom, b/ vedený cez konárový krúžok, c/ nechané dlhé pahýle po rezoch, d/ rez nie je urobený (vedený) čisto.
49. Sadovnícky rez koruny sa robil dobre: a/ odpílené suché konštrukčné konáre, b/ odpílené suché tenké konáre, c/ odstránené konáre, poškodené drevokaznými hubami, d/ odstránené konáre, na ktorých boli parazitické mikroskopické huby, e/ rezné rany sa ošetrili farebne nevhodným náterovými látkami.
50. Sadovnícky rez urobený nesprávne: a/ odstránili sa zdravé konáre, b/ po odrezaní konárov je koruna jednostranne zavetvená.
51. Vidlicovitá koruna.
52. Vysoko vyvetvený kmeň.
53. Metlovitý rast konárov v korune.
54. Zle založená koruna.
55. Zdeformovaný kmeň.
56. Zdeformované konáre, vzájomné trecie rany sú mech. poškodené.
57. Hrozí rozlomenie koruny.
58. Nevyfrézovaný peň.
59. Malolistosť.
60. Neprimerane silný sadovnícky orez konárov v korune stromu.
61. Na rezných ranách sú drevokazné huby, robí sa dutina, hniloba.
62. Pahýľ po odlomených stromoch.
63. Odlupuje sa kôra na: a/ na kmeni, b/ báze kmeňa, c/konároch, d/ v rázsoche.
64. Strom nemá dobré podmienky na rast a vývoj, rastie v podraste.
65. V poraste je nadmerné množstvo burinných drevín.
66. Na báze kmeňa a na kmeňoch je mnoho výmladkov.
67. Strom zakreslený v pláne, alebo uvedený v zozname je už vyrúbaný.
68. Z pňa po vyrúbanom strome vyrastajú pňové výmladky.
69. Na pni je mnoho plodníc drevokazných húb.
70. Solitér, má dostatok priestoru, vhodný na ďalšie pestovanie.
71. V korune stromu sú zviazané konáre.
72. Veľké rezné rany začínajú kalusovať.
73. a/ Rezné rany sa kalusujú čiastočne, b/ rezné rany sa dobre kalusujú, c/ na rezných ranách sa vyskytujú plodnice drevokazných húb, d/ rezné rany sú rozrušené suchou hnilobou, e/ rezné rany sú rozrušené mokrou hnilobou.
74. Strom rastie v tesnej blízkosti: a/ domu, b/ pevného murovaného plotu, c/ pletivovej ohrady, d/ pomníka na cintoríne, e/ chodníka pre peších, f/ pri dopravnej tepne, g/ pri lavičke pri pomníku, h/ nad korunou vedie elektrické vedenie, ch/ blízko je stĺp elektrického osvetlenia, i/ pri mobilnej zeleni, j/ vedľa podzemných kanálov.
75. Na ošetrenie dutiny sa použila betónová výplň.
76. Sadovnícky netvárny strom.
77. Strom rastie tesne vedľa hnijúceho pňa.
78. Zdravotný stav hodnoteného stromu sa zlepšil po ošetrení.
79. Posúdiť zdravotný stav pri rekonštrukcii.
80. Hodnotená drevina sa môže presadiť na vhodnejšie stanovište.
81. Odstrániť konáre zo susedného stromu, ktoré poškodzujú hodnotený strom.
82. Korene hodnoteného stromu vrastajú do hrobu a znehodnocujú ho.
83. Hodnotený strom poškodzuje hrobový kameň.
84. Nová výsadba: a/strom nepučí, b/ neujal sa, c/ pučí čiastočne.
85. Náletové dreviny.
86. Koreňové výmladky znehodnocujú: a/ chodník, b/ obvodové múry budov.
87. Konáre mohutných stromov tienia novovysadené dreviny.
88. a/ konáre presahujú do predzáhradky alebo záhrady, b/ konáre prerastajú na strechu (cm), c/ konáre znečisťujú rýny, d/ konáre sú vzdialené od okraja strechy (cm).

Návrh na ošetrenie
1. Orezať suché a napadnuté konáre.
2. Orezať konštrukčné konáre.
3. Ošetriť rany.
4. Ošetriť dutiny.
5. Vyvážiť korunu (sadovnícky orez koruny, odstrániť konáre).
6. Ošetriť rany po odlomených konároch.
7. Opraviť staré rezné rany.
8. Ošetriť korene.
9. Odstrániť drevokazné huby.
10. Chemická ochrana (huby).
11. Chemická ochrana (živ. škodcovia).
12. Zviazať konáre v korune stromu.
13. Návrh na výrub.
14. Okamžitý zásah – odstrániť konáre.
15. Mechanická ochrana: a/ vyhrabať a odstrániť poškodené listy, b/ odstrániť (otriasť) suché ihličie, ktoré je napadané na konáre so zdravými listami.
16. Odstrániť koreňové výmladky.
17. Odstrániť pňové výmladky.
18. Nechať nádejný výmladok.
19. Odstrániť nálet.
20. Strom treba postupne zmladiť.
21. Stanoviť rozsah hniloby na báze kmeňa.
22. Pri rekonštrukcii stanoviť rozsah poškodenia kmeňa.
23. Urobiť zálievku koreňov kyselinou boritou, Biostimom, Supresivitom.
24. Ošetriť hodnotený strom prekyprením pôdy.
25. Zväčšiť priestor pri kmeni.
26. Odstrániť staré pne – vyfrézovať.
27. Pri rekonštrukcii zvažovať o výrube alebo výmene stromu.
28. Odstrániť oporu (kolík, špagát) od kmienka.
29. Odstrániť konáre so susedného stromu, aby sa zlepšili podmienky perspektívnej.
30. Na báze kmeňa zabezpečiť odtok vody.
31. Raz ročne stanoviť stabilitu stromu.
32. Navrhujem strom presadiť, lebo postupne nebude mať miesto na ďalší rast a vývoj.
33. Hodnotený strom nechať dožiť.
34. Pri rekonštrukcii, pri ošetrení stromu stanoviť stabilitu: a/ kmeňa, b/ bázy kmeňa, c/ konára, d/ rázsochovej dutiny.
35. Ponechať podrast pod drevinami.
36. Urobiť prebierku prehusteného porastu: a/ stromov, b/ kríkov.
37. Zrezať vrcholec, lebo nad nim je elektrické alebo iné vedenie.
38. Odburiniť kríky.
39. Odstrániť hodnotený strom, lebo tieni susedný cennejší strom.
40. Zobrať vzorky.
41. Ošetriť rezné rany vhodnými nátermi.
42. Vo vegetačnom období izolovať pôvodcu ochorenia.
43 a/ Zrezať spodné konáre z koruny stromu.
43 b/ Zrezať vrcholec koruny.

Životnosť drevín
Hodnotu (životnosť) drevín využívajú správcovia zelene pri kalkulácii nákladov na ošetrenie drevín a stanovia postup asanácie najviac poškodených stromov. Na základe zhodnotenia celkového zdravotného a kondičného stavu drevín posúdime ich predpokladanú životnosť v konkrétnych podmienkach, za akých sa pestujú. Životnosť drevín, na hodnotenej lokalite oceňujem bodmi 0 – 4:
0 – odporúča sa strom ihneď asanovať, 1 – po ošetrení strom bude plniť svoju funkciu viac ako desať rokov, 2 – po ošetrení strom bude plniť svoju funkciu viac ako 20 rokov, 3 – po ošetrení strom bude plniť svoju funkciu viac ako 30 rokov, 4 – po ošetrení strom bude plniť svoju funkciu viac ako 40 rokov.
Spôsob ošetrenia vyjadrujeme 88 bodmi a niekoľkými pod bodmi. Je to mnoho informácií o jednom strome, ale z našej praxe môžeme potvrdiť, že je to pre odborníkov zvládnuteľná metóda. Užívateľ dostane kompletnú informáciu o hodnotenej drevine a na základe toho stanoví etapy ich ošetrenia.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *