Harmonizačné stretnutie inšpekčných služieb – Veľká Británia 2008

Jedným z trojice medzinárodných stretnutí v oblasti kontroly kvality ovocia a zeleniny je aj Harmonizačné stretnutie inšpekčných služieb vo Veľkej Británii. Na rozdiel od medzinárodného kurzu v Mojmírovciach (Slovensko), ktorý je určený pre vzdelávanie výkonných pracovníkov a konferencie Kvalita ovocia a zeleniny (Nemecko), ktorej sa zúčastňujú zástupcovia obchodu, pestovatelia a inšpekční pracovníci, je toto stretnutie zamerané na diskusiu o harmonizácii inšpekčných postupov a interpretácii noriem kvality, predovšetkým v rámci EÚ.

Záhradnícka inšpekcia Veľkej Británie je súčasťou Poľnohospodárskej platobnej agentúry od roku 2006 a keďže toto stretnutie sa koná raz za dva roky, prvý krát sme sa stretli v rámci novej organizačnej štruktúry v Readingu.
Hlavnou témou stretnutia boli samozrejme očakávané zmeny v legislatíve EÚ, ktoré budú v čase publikovania tohto článku už zrejme schválené. Aktuálny návrh nariadenia Komisie, ktorý nahrádza nariadenie 1148/2001 o kontrole zhody ovocia a zeleniny s obchodnými normami vzbudil živú diskusiu.

Nový návrh – zásadné zmeny
Keď sa v roku 2007 dosiahla politická dohoda o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, nebolo ešte jasné do akej miery sa bude týkať reforma organizácie trhu s ovocím a zeleninou. Práve v tom čase k mimoriadnej popularite „krivých uhoriek a banánov“ prispeli vo veľkej miere médiá, ktoré si vybrali asi najmenej podstatnú časť noriem, ale pre bežného spotrebiteľa práve z tejto vyrobili kauzu o smiešnosti a nepotrebnosti noriem kvality. Treba si však uvedomiť, že normy nie sú určené pre spotrebiteľa, ale slúžia k udržaniu transparentnosti v medzinárodnom obchode. Európska komisia zverejnila návrh nariadenia, ktoré reformuje spoločnú oprganizáciu trhu s ovocím a zeleninou 31. decembra 2007, vykonávacie nariadenie pre kontrolu zhody s obchodnými normami je momentálne predmetom diskusie v Riadiacom výbore pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov EK.
Návrh prináša zásadné zmeny – Komisia navrhla napriek nesúhlasu veľkej väčšiny členských štátov EÚ zrušiť 26 noriem kvality a zavádza takzvanú všeobecnú normu kvality. Táto sa má vzťahovať na všetky druhy ovocia a zeleniny, ktoré nie sú medzi „šťastnou desiatkou“ – čiže tými plodinami, ktoré si zachovajú svoju špecifickú normu. Práve všeobecná norma kvality bude zrejme spôsobovať dosť veľké problémy. Hoci na prvý pohľad je to jednoznačné zjednodušenie legislatívy, aspoň podľa predstaviteľov Európskej komisie, už malý test pre účastníkov stretnutia ukázal, že opak je pravdou. Všetci účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že Európska únia bude zrušením 26 noriem postavená do nevýhody v obchode s tretími krajinami, ale aj v obchode vo vnútri EÚ. Ak budeme pri dovoze postupovať podľa všeobecnej normy, umožníme v niektorých prípadoch dovoz podstatne nekvalitnejšieho ovocia a zeleniny, avšak kúzlom nechceného je napríklad aj to, že niektoré druhy predovšetkým zeleniny nebudú vyhovovať všeobecnej norme a tak ich nebude možné uvádzať na trh. Je totiž proti pravidlám medzinárodného obchodu (WTO), aby EÚ vyžadovala plnenie požiadaviek noriem kvality pri dovoze z tretích krajín, ak ich neuplatňuje vo svojej legislatíve. Môže sa teda stať, že jednotlivé členské štáty, aby chránili vlastný trh, začnú na národnej úrovni uplatňovať normy kvality EHK/OSN, čo však skrýva opäť jednu záludnosť – tieto normy sa môžu uplatňovať iba na produkciu domácu a z tretích krajín, čo jednoznačne spôsobí diskrimináciu domácich producentov ovocia a zeleniny oproti ostatným členským štátom EÚ.
Pri hodnotení 25 vzoriek rôznych druhov, ktoré nebudú mať špecifickú normu kvality sme napríklad zistili, že pór s upravenými listami nevyhovuje požiadavkám na neporušenosť vo všeobecnej norme. Tá istá situácia nastane pri karfiole a ďalších druhoch. Mrkva so zlomenými koreňmi sa stane tiež nevyhovujúcou, lebo už nebude možné uplatňovať 25% toleranciu v rámci II. triedy. Na základe výsledkov diskusie pripravia zástupcovia Veľkej Británie stanovisko k predloženej všeobecnej norme a budú ho prezentovať na nasledujúcom zasadnutí Riadiaceho výboru v júli 2008 ako spoločné pripomienky zúčastnených členských štátov. Snáď aj toto prispeje k prehodnoteniu postoja Európskej komisie. Zvláštne je však najmä to, že Komisia od začiatku rokovaní neberie do úvahy názor kvalifikovanej väčšiny členských štátov ani ich odborné agrumenty.

Uplatňovanie sankcií
Ďalším problémom, o ktorom sa diskutovalo, je uplatňovanie sankčných postihov voči podnikateľským subjektom, ktoré nedodržiavajú požiadavky na kvalitu. Pracovníci Veľkej Británie prezentovali systém postupu pri správnom konaní, spôsob rozhodovania o druhu a výške sankcií. Napriek tomu, že sankcie a ich uplatňovanie sú v kompetencii členských štátov EÚ, väčšina účastníkov uviedla, že ich postupy sú veľmi podobné.
Už niekoľko rokov uplatňujú inšpekčné služby metódy objektívneho skúšania vnútornej zrelosti plodov podľa príručky OECD. Napriek tomu nie sú ešte stále všetky postupy úplne harmonizované. Otvorená ostáva otázka kontroly pomeru obsahu cukru a kyselín v stolovom hrozne. Väčšina účastníkov má názor, že tieto kontroly by sa mali vykonávať iba v krajine pôvodu v období zberu a neskôr to už nie je potrebné. Problémom je aj technické vybavenie inšpektorov, iba v niektorých štátoch majú k dispozícii digitálne refraktometre na kontrolu obsahu cukru a stanovovanie obsahu kyselín si vyžaduje laboratórne vybavenie, ktoré inšpektori v teréne obvykle nemajú k dispozícii.
Na záver sa všetci zúčastnení zhodli na tom, že aj napriek plánovanému drastickému zredukovaniu špecifických noriem kvality pre ovocie a zeleninu sú potrebné školenia a stretnutia za účelom harmonizácie kontrolných postupov, ba možno ešte vo väčšom rozsahu ako doteraz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *