Genofondy květin v Průhonicích

Studium genofondu obecně souvisí s počátky šlechtění, shromažďování a hodnocení krajových materiálů i zahraničních odrůd, jejich zlepšování výběry nebo přímo uvádění do praxe. Genetická variabilita většiny hlavních druhů kulturních rostlin se v posledních desetiletích rychle zužuje. Nové odrůdy nahrazují staré (ztrácejí se i krajové populace, primitivní formy kulturních rostlin a planě rostoucí druhy), které v současné době již neodpovídají požadavkům, ale jsou nenahraditelnými zdroji dalších znaků a vlastností, na jejichž základě jsou nové odrůdy vytvářeny. Každá ztráta části genofondu znamená omezení možnosti využití přirozeného bohatství rostlinných zdrojů. Proto většina států věnuje velkou pozornost sběru, uchování, dokumentaci a hodnocení genetických zdrojů a prohlubuje na tomto úseku výzkum.

I když okrasné rostliny zaujímají malou část spektra kulturních rostlin, byl uchováním jejich genofondu, zahrnující květiny a okrasné dřeviny, pověřen VÚKOZ Průhonice. Hodnocení kolekcí okrasných rostlin má v Průhonicích dlouhou tradici. V rámci výzkumu světových sortimentů, který předcházel dnešnímu projektu, se již koncem padesátých let začalo se shromažďováním významných rodů a koordinací prací se šlechtitelskými stanicemi. Spolupráce s národním koordinátorem pro genofondy – genovou bankou (GB) VÚRV Praha-Ruzyně trvá již více jak 14 roků. Intenzívní činnost se datuje od roku 1994, kdy docházelo na šlechtitelských stanicích ke změnám (často i zániku) a podmínky pro další uchování genetických zdrojů květin byly velmi nejisté (ŠS Libochovice, Lysá nad Labem, Veltrusy). Z tohoto důvodu začalo systematické vyhledávání, shromažďování a ukládání nejprve starších (později také současných) odrůd květin.
Kolekce generativně množených květin zahrnuje letničky, dvouletky a trvalky. Po zjištění základních parametrů je u semen uložených v GB (v současnosti 280 položek), nebo u nově získaných položek z domácích zdrojů je v případě nízké klíčivosti prováděn přesev. Každý rok je z genové banky odebrán, regenerován (přeséván) a vyhodnocen (popsán) nezbytný počet položek (odrůd), s přihlédnutím k technickým a personálním podmínkám našeho pracoviště. Pro výsadbu jsou využívány pozemky ústavu v lokalitě Průhonice-Michovka. Největší skupinu představují letničky. Regenerace probíhají podle metodik udržovacího šlechtění, včetně techniky pěstování a izolačních vzdáleností. Pro některé druhy používáme také izolační skleníky. Sklizené osivo je předáno do GB k vysušení a zamrazení při –5 ˚C nebo –20 ˚C podle typu kolekce.
Vegetativně množené květiny zahrnují vegetativně množené letničky a hrnkové květiny. U každého rodu (kolekce) jde o regeneraci udržovaných odrůd a sledování zdravotního stavu. Cibulnaté a hlíznaté květiny představují poměrně rozsáhlé skupiny položek (odrůd nebo klonů) rodů Tulipa (303), Dahlia (290) a Gladiolus (208). Rovněž se provádí každoroční regenerace udržovaných odrůd a sledování zdravotního stavu s důrazem na hodnocení množitelského koeficientu, včetně získávání popisných dat.
Celkové výstupy řešení nepředstavují jen semenné vzorky s regenerovaným osivem pro genovou banku či vegetativně přemnožené elitní rostliny, nýbrž slouží také pro ostatní zájemce. VÚKOZ jako řešitel kolekce si vyhradil podmínky, za kterých je možné poskytovat vzorky rostlinného materiálu jak pro tuzemsko, tak pro zahraničí. Na druhé straně uvítáme veškeré nabídky k uložení a rozšíření genofondů jak ze strany privátního, tak státního sektoru. V rámci projektu spolupracujeme s MZLU – Zahradnickou fakultou v Lednici na Moravě, kam byly ke stávajícím rodům Canna, Helianthus a Carthamus předány rody Tagetes, Salvia, Callistephus a Zinnia.
Vedle regenerace se provádí základní hodnocení položek. Nedílnou součástí je také aktualizace pasportních dat a ukládání popisných dat v programu EVIGEZ. Pasportní data zahrnují všechny dostupné průvodní informace o genetických zdrojích (např. evidenční číslo národní, botanická charakteristika, kultivar, stupeň ploidie, vytrvalost, rok ukončení šlechtění, rok povolení, rok restrikce apod.). Celkový počet za okrasné rostliny je 2076 dat, z toho 1832 v Průhonicích a 244 v Lednici na Mor. Postupně se předávají popisná data. Popisné deskriptory jsou jednoznakové a nabývají hodnot stupnice 9 – 1 od nejlepšího k nejhoršímu projevu znaku. Pro rod Tulipa byl vypracován podrobný klasifikátor se 67 hodnocenými znaky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *