Fixné a variabilné náklady pri rajčiakoch na priemyselné spracovanie

Spomedzi všetkých skupín pestovaných zelenín na Slovensku patria rajčiaky k najvýznamnejším druhom. Na jedného obyvateľa SR pripadá v ostatnom období približne 12 - 13 kg všetkých rajčiakov na rok (zdravotníkmi odporúčané množstvo je 15 - 16 kg na rok).

Rajčiaky obsahujú pomerne vysokú refraktometrickú sušinu. Hlavný podiel tvoria glykozidy – jednoduché cukry (napr. glukóza, fruktóza), škrob, buničina, pektínové látky a dôležité minerály (draslík, sodík, železo, horčík) a tiež mikroprvky. Z organických kyselín obsahujú hlavne kyselinu jablčnú a citrónovú, ktoré podporujú trávenie a chuť do jedla. Čím sú rajčiaky zrelšie, tým majú menej kyselín a viac cukru. Ďalej plody rajčiakov obsahujú vitamíny, rôzne prchavé a aromatické látky.
Na konzervárenské spracovanie sa používajú plody červenej farby z vhodných odrôd, ktoré majú determinantný vzrast. Tieto plody sú vhodné aj na priamu konzumáciu. Pestovatelia alebo výrobné organizácie v južných oblastiach Slovenska v určitom rozsahu používajú spôsob pestovania rajčiakov na priemyselné spracovanie založený z priamych výsevov, uskutočnených v druhej dekáde apríla.
Technológia výroby vyžaduje strojovú mechanizáciu od prípravy pôdy cez presný výsev, ošetrenie porastu až po jednorazový deštrukčný kombajnový zber celej úrody. V našom sortimente máme dostatok vhodných odrôd, resp. hybridov s vysokou úrodovou výkonnosťou. Pri cielenom pestovaní sa do popredia dostáva problematika ekonomiky výroby, fixné a variabilné náklady smerujúce k možnej optimalizácii ekonomických podmienok tvorby úrody.
Skladbu variabilných nákladov sme vypracovali podľa autorov Chudý, J. – Čižmárik, L.: Normatívne technologické náklady, SPPK-VÚEPP Bratislava, 2001, II. časť, s. 101. Fixné náklady zodpovedajú metodike tvorby podľa Synek, M. a kol.: Manažérska ekonomika, Grada Publishing Praha, 2000, s. 480 a pochádzajú z takého podnikateľského prostredia výrobcu, ktorý dosahuje, vzhľadom na štatistický priemer úrodnosti v SR, nadpriemerné výsledky. Ekonomické parametre výroby rajčiakov na priemyselné spracovanie: pri úrodnosti 32 t.ha-1 tovaru 1. akosti pestovateľ realizoval tovar s cenou 3,67 Sk.kg-1.
Variabilné náklady zahrňovali celkovú činnosť v priebehu technológie výroby priemyselných rajčiakov a pozostávali z 27 položiek 8 skupín (spotreba materiálu a energie, oprava a údržba, služby, mzdové náklady a odvody, iné priame a finančné náklady).
Fixné náklady tvorili strojno-technické náležitosti technológie výroby vrátane kombajnového zberača a v hodnotovom zastúpení sú o 26,35 % vyššie ako variabilné náklady.
Príjmy z 1 ha predstavovali 117 440 Sk. U pestovateľov dlhodobo prevažuje výrobná činnosť nad obchodnou. Celkové náklady predstavovali sumu 96 200 Sk.
Bod zvratu, t. j. úhrada prislúchajúcich nákladov bola vo výrobe rajčiakov 27,51 t alebo v tržbách 100 985 Sk. Maximálny limit variabilných nákladov bol 53 000 Sk, fixných nákladov 64 200 Sk. Rentabilita výroby pri daných parametroch výrobného prostredia je 9,14 %. Minimálna cena produktu pri absolútnej výške minimálneho zisku vrátane stanovenej rentability výroby je 3,678 Sk za 1 kg na spracovanie v trhovej akosti. Poznanie tohto parametra je dôležité v prípade rokovania s odberateľskou sférou. Halierový ukazovateľ nákladovosti alebo aj nákladová náročnosť tržieb je 0,819 Sk.Sk-1. Na 1 Sk tržieb pripadá 0,819 Sk nákladov a na tento ukazovateľ vplýva mnoho výrobných činiteľov a organizácia technológie výroby. Vybrané parametre variabilných nákladov ukazuje tabuľka.

Vybrané skupiny variabilných nákladov (ha) Množstvo (Sk)
Spotreba materiálu 27 920
Spotreba energie 1 980
Spotreba ostatného materiálu 1 000
Opravy a údržba 1 200
Služby 8 200
Mzdové náklady a odvody 2 200
Iné priame náklady –
Finančné náklady –
Spolu 42 500

Ekonomika výroby rajčiakov na priemyselné spracovanie vyhodnotená členením podľa určitej metodiky nákladov na fixné a variabilné a ich presné sledovanie umožňuje kontrolu nákladov pri rozhodovacích procesoch technologických zásahov do výroby. Maximálny limit variabilných nákladov predstavoval 1 656 Sk na 1 t výroby rajčiaka. Pri rokovaniach výrobcu s odberateľom produktu je určenie ceny za trhový tovar dôležité preto, aby cena, vzhľadom na možné zníženie rentability a zvýšenie halierového ukazovateľa nákladovosti, neklesla pod minimálnu realizačnú cenu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *