Autor
Kategorie:
Nezařazené

Evropská unie podporuje zahradnické vzdělávání

Vstup České republiky do Evropské unie neznamenal pro naše zemědělce a zahradníky jen množství problémů a narůstající konkurenci, ale také šanci začít využívat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Tyto fondy byly od prvopočátku založeny s cílem podpořit chudší nebo problematické regiony (např. oblasti s vysokou nezaměstnaností nebo nutností restrukturalizace území), například Evropský sociální fond přispívá na rozvoj lidských zdrojů a finance z něj lze využít i na vzdělávání v zahradnictví.

Prostředky z fondů EU většinou ve větší míře využívají její noví členové, a to zejména ke snížení regionálních rozdílů a zvýšení investic do oblasti životního prostředí. Fondy se různou měrou podílejí na výstavbě infrastruktury, investic do lidských zdrojů a podpory podnikatelského prostředí. Jeden z nejstarších, Evropský sociální fond (ESF), byl založen již v roce 1957. Jeho hlavním posláním je rozvoj rovných příležitostí v přístupu na trh práce. Podporuje různé formy vzdělávání, školení, poradenství (tzv. celoživotní vzdělávání), a také přístup znevýhodněných osob či skupin na trh práce.
Pro čerpání podpory z Evropského sociálního fondu v České republice (www.esfcr.cz) bylo možné v minulém období využít Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ). Zahradnická fakulta MZLU v Brně uspěla v konkurenci ostatních a získala v rámci priority nazvané Rozvoj celoživotního učení finanční prostředky pro dva projekty ESF. Jedná se o projekt Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkce a projekt Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině. Podrobné a aktuální informace o obou projektech je možné získat na internetových stránkách Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin, který je jejich nositelem (http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/554/). Vzhledem k financování ESF a Státním rozpočtem ČR je účast v obou kurzech pro účastníky bezplatná.
Profesní vzdělávání učitelů
Oficiálním partnerem Zahradnické fakulty a spoluřešitelem projektu Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkce je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno.
Střední odborné školství je velmi důležitým článkem v systému vzdělávání odborníků – absolventů, připravených nejen k bezprostřednímu vstupu do zemědělské praxe, ale také k dalšímu studiu na vysoké škole. Z tohoto důvodu je zásadní otázkou vytvoření systému cyklicky se opakujícího (celoživotního) vzdělávání učitelů těchto škol. Základním cílem projektu je tedy vytvoření pilotních vzdělávacích kurzů pro učitele středních stupňů odborných i obecněji zaměřených škol. Dlouhodobějším cílem (po ukončení projektu) je poté na základě zájmu (poptávky) středních škol i samotných učitelů realizovat s využitím potenciálu Zahradnické fakulty podobné kurzy ve formě periodického vzdělávání každé dva až tři roky.
V současnosti je vzdělávání realizováno formou intenzivních čtyřdenních kurzů a v rámci zmíněného projektu proběhne celkem deset kurzů s těmito pěti nosnými tématy: školkařská produkce, ovocnářství, produkce zeleniny, produkce okrasných rostlin a šlechtění a množení zahradnických rostlin. Protože se jedná o pilotní kurzy, obsahově se žádný z nich nebude opakovat. Po ukončení projektu budou všechna témata vyhodnocena a ve spolupráci s frekventanty a po konzultaci se středními školami bude obsah kurzů upravován vždy dle aktuálních potřeb a požadavků.
Několik kurzů již úspěšně proběhlo, struktura je vždy obdobná – učitelé absolvují odborné přednášky, praktické ukázky a exkurze. Lektory jsou přizvaní odborníci z MZLU Brno, ÚKZÚZ Brno, ale i odborníci z výzkumu a praxe. Součástí kurzů je také konzultační činnost a vypracování studijních materiálů, využitelných pro další pedagogickou činnost učitelů. Po absolutoriu obdrží účastníci certifikát.

Časový harmonogram kurzů připravovaných v letech 2007 a 2008
Termín Tématické zaměření
22. – 25. 8. 2007 Kurz D2: Produkce okrasných rostlin
10. – 13. 10. 2007 Kurz A1: Školkařská produkce
21. – 24. 11. 2007 Kurz B2: Ovocnářství
13.2. – 16.2. 2008 Kurz E2: Šlechtění a množ. zahradnických rostlin
12. – 15.3. 2008 Kurz C2: Produkce zeleniny
21. – 24. 5. 2008 Kurz A2: Školkařská produkce

Ovocné dřeviny v kulturní krajině
Ovocný strom je považován za významný krajinotvorný prvek, pramenící z historického přístupu k hospodaření na půdě. Ovocné stromy jsou také podstatnou složku krajinné zeleně a tvoří důležitou část doprovodné zeleně venkovských sídel. V souvislosti s otázkami udržitelnosti zemědělské krajiny, krajinného rázu i nutnosti rozvoje marginálních oblastí vzrůstá potřeba extenzivních výsadeb ovocných dřevin. Jedná se zejména o obnovu krajinné zeleně ve formě alejí, stromořadí, větrolamů, remízků, solitér, doprovodné zeleně, obnovu extenzivních sadů v obcích nebo na pozemcích málo vhodných pro zemědělskou výrobu. Současné vzdělávací aktivity v oblasti ochrany přírody zabezpečují různé vzdělávací instituce, mj. i vzdělávací sítě neziskových nestátních organizací. To vyžaduje rozšíření znalostí o problematice vztahu krajiny a extenzivního ovocnářství. Projekt Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině se mimo jiné zaměřuje i na vzdělávání pracovníků, kteří s touto problematikou přichází do kontaktu v rámci své profese, což jsou zejména pracovníci úřadů různých stupňů.
Účastníci kurzů získají celistvý pohled na úlohu ovocných dřevin v krajině. Vzdělávací projekt je realizován tak, aby posluchači měli možnost seznámit se s danou problematikou v průběhu celého vegetačního období. Kurz je realizován v devíti třídenních experimentálních výukových blocích probíhajících vždy od čtvrtka do soboty v předem stanovených termínech (viz internetové stránky projektu). Součástí každého výukového bloku jsou přednášky a minimálně jeden den práce v terénu (řezové práce, hodnocení fenologických fází či krajinného rázu, pomologická sledování apod.). Frekventanti také pod odborným vedením lektorů vypracovávají závěrečnou práci s tématem hodnocení extenzivních výsadeb z pohledu ovocnářského či krajinářského. Zájemci mohou své práce konzultovat také v rámci workshopu realizovaného koncem roku ve spolupráci s řešiteli záchranných programů z různých organizací ČSOP z řady míst České republiky. V roce 2006 se uskutečnil první pilotní dvousemestrový kurz, od února 2007 probíhá již druhý výukový cyklus.
Na závěr bych rád upozornil na skutečnost, že v podzimním období letošního roku budou vyhlášeny první výzvy k podávání projektů v rámci nového operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), který umožní získat podporu pro další rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanosti v období let 2007 – 2013.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *