Autor
Kategorie:
Nezařazené

Dohoda mezi ČR a Společenstvím o recipročních preferenčních obchodních koncesích pro určitá vína

(Příloha C Protokolu o úpravách obchodních aspektů evropské dohody mezi Českou Republikou a Evropskou unií)

1. Dovozy následujících produktů, pocházejících z ČR, do Společenství budou podléhat níže stanoveným koncesím:
KN kód Popis Celní sazba Roční množství (hl)
ex 2204 10

ex 2204 21

ex 2204 29 Šumivé víno

Víno z čerstvých hroznů bez cla 13 000
2. Společenství poskytne preferenční nulové clo pro tarifní kvóty uvedené v bodu 1, pod podmínkou, že na tato množství při vývozu z ČR nebudou vypláceny žádné vývozní subvence.
3. Dovozy následujících produktů, pocházejících ze zemí Společenství, do České republiky budou podléhat níže stanoveným koncesím:
číslo v celním sazebníku ČR Popis
Celní sazba Roční množství (hl)
2204 10 11
ex2204 10 19

2204 2111-78
2204 2181-82
2204 2187-98
2204 2912-75
2204 2981-82
2204 2987-98
Jakostní šumivé víno
Jakostní šumivé víno

Jakostní víno z čerstvých hroznů bez cla 20 000
2204 29 Víno z čerstvých hroznů 25% 300 000
4. ČR poskytne preferenční nulové clo pro tarifní kvóty zmíněné v bodu 3, pod podmínkou, že na tato množství při vývozu ze Společenství nebudou vypláceny žádné vývozní náhrady.
5. Tato dohoda se týká vína,
(a) které bylo získáno z čerstvých hroznů plně vyprodukovaných a sklizených na území dotyčné Smluvní strany a
(b) (i) které pochází z EU a bylo vyrobeno v souladu s pravidly pro enologické postupy a ošetřování podle hlavy V Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17.5.1999 o společné organizaci trhu s vínem 2;
(ii) které pochází z ČR a bylo vyprodukováno v souladu s pravidly pro enologické postupy a ošetřování podle českých právních předpisů. Tyto enologické postupy musí být v souladu s právem Společenství.
6. Koncese na dovozy vína podle této Dohody budou poskytnuty, jen bude-li předloženo osvědčení, vydané vzájemně uznaným úředním místem, zapsaným ve společně vypracovaném seznamu, které potvrdí, že dané víno splňuje podmínky bodu 5(b).
7. Smluvní strany, na základě vývoje obchodu s vínem mezi Smluvními stranami, posoudí možnosti vzájemně si poskytnout další dodatečné koncese.
8. Smluvní strany zajistí, že vzájemně poskytnuté výhody nebudou zpochybňovány jinými opatřeními.
9. Konzultace se uskuteční na žádost kterékoliv Smluvní strany k jakémukoliv problému vztahujícímu se k fungování této Dohody.
10. Tato dohoda se uplatňuje na jedné straně na území České republiky a na straně druhé na územích, na kterých platí Smlouva o založení Evropského společenství a za podmínek stanovených v této Smlouvě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *