Do dalšího období bez větších změn

Prostory Vyšší odborné školy zahradnické a Střední zahradnické školy v Mělníku hostily ve druhé únorové dekádě Květinářský a floristický den pořádaný Svazem květinářů a floristů ČR (SKF ČR). V dopoledním bloku zazněly přednášky na aktuální problematiku používání pesticidů, odpolední část se v rámci valné hromady zaměřila na aktuální svazové úspěchy a problémy.

Jako první přednášející vystoupil Ing. Pavel Minář, Ph. D., vedoucí sekce přípravků na ochranu rostlin ze Státní rostlinolékařské správy. Změny v registraci přípravků v EU by měly zaručit zvýšení ochrany zdraví a životního prostředí, zlepšit podmínky společného trhu, urychlit rozhodování a sjednotit procedury. Jedním z cílů by mělo být omezení závislosti na chemických přípravcích a zavádění zásad integrované ochrany. V rámci navrhovaného zonálního hodnocení by mělo dojít ke zjednodušení a zrychlení schvalování a vzájemného uznání registrace účinné látky.

Aktuální problematika
O své poznatky v aktuální problematice ochrany rostlin se s posluchači podělila i Ing. Eva Dušková, nezávislá poradkyně v tomto oboru. „Problémem květinářské výroby jsou stále chybějící metodiky integrované ochrany pro okrasné rostliny a nedostatečné informace o efektivní účinnosti přípravků pro okrasné rostliny a jejich škodlivé činitele,“ prohlásila začátkem svého vystoupení. Za nevyřešené problémy v ochraně považuje chybějící metodiky pro rostlinolékařská opatření či to, že není známá skutečná účinnost, vliv a vhodnost fungicidů a insekticidů na růst rostlin. Jedním z řešení by podle ní mohlo být přebírání registrací i pro minoritní indikace a nebytné je i vyčlenění prostředků na stálou práci s vytvářením metodik integrované ochrany rostlin (jako reakce na průběžné změny v sortimentech rostlin, pesticidů, technologii pěstování, výskyt nových chorob a škůdců, změny v odolnosti rostlin či rezistenci patogenů aj.). V České republice chybí poradenská služby, které jsou například v Německu běžnou záležitostí, jež by poskytovala zázemí a zdroj informací pro pěstitele.

Jak jsme si vedli v roce 2008?
Odpolední program přinesl zhodnocení roku 2008 za květinářskou i floristickou sekci SKF ČR. Za květinářskou sekci se slova ujal místopředseda SKF ČR Ing. Petr Nachlinger. Roční produkce květin dosáhla v roce 2008 hodnoty 1,8 milionů Kč, což představuje oproti roku 2007 nárůst zhruba pět procent. Nejvyšší přírůstek byl dosažen v produkci hrnkových a balkónových rostlin. Došlo ke zvýšení pěstebních ploch a vzrostla i produktivita práce v květinářské výrobě. Celková spotřeba dosáhla 8,5 mld. Kč, z čehož nejvíce zaujímaly hrnkové rostliny, v těsném závěsu za nimi květiny řezané.
Co se týká prosazených legislativních změn mohlo by zahradníkům pomoci přeřazení části zemědělských staveb z odpisové skupiny 5 (4) do skupiny 3, což přinese nezanedbatelnou roční úsporu na daních.
Rok 2008 přál díky silné koruně zahraničním dodavatelům. Další špatnou zprávou bylo také zvýšení nákladů na energie – u plynu až o 25 %. Zvýšení sazby DPH od 1. 1. 2009 přesunulo osiva květin do 19% sazby, což se může projevit na konečné ceně produktů. Jako negativní vidí Ing. Petr Nachlinger také pokles žádostí o dotace proti prvnímu kolu. V probíhajícím šestém kole je podle něj pro specializované zahradnické podniky nižší možnost na úspěch díky zavedení preferenčních bodů i v rostlinné výrobě za velké dobytčí jednotky.
Jedním z úkolů letošního roku bude snaha o zařazení členských příspěvků jako danově uznatelný náklad.

Široká škála působnosti
Za floristickou sekci přednesla zprávu za rok 2008 Ing. Marie Bittnerová. SKF ČR se podílel na veletrhu For Garden, Flora Olomouc (výzdoba kašny na náměstí, svazová expozice), Zelený svět (spoluorganizace doprovodného floristického programu), Zahrada Čech (ukázky aranžování mělnických studentů) a Zelené Perly (aranžmá k historii parků). Je pořadatelem floristických soutěží jako Flora Olomouc, Děčínské kotvy či Brněnské růže. V rámci soutěže Euroskills (soutěž dovedností v rámci EU) vyslal SKF ČR své zástupce.
V průběhu roku 2008 proběhly v rámci čtyři certifikované semináře a jeden ve spolupráci s MZLU ZF v Lednici vedený Wally Klettovou určený pro členy svazu. Dále proběhl předváděcí seminář Dokonalost a elegance v Zubří. Členové svazu (Floraservis, Květiny Mimosa a Karafa, s. r. o.) realizují květinovou výzdobu Kongresového centra v rámci předsednictví ČR EU. Mezi další aktivity SKF ČR patří i vydání kalendáře s představením práce předních českých floristů na rok 2009.
Na začátku ledna proběhla schůzka členů předsednictva SKF ČR s předsednictvem FEUPF. Jednou z řešených otázek bylo floristické školství, výše platby příspěvku do FEUPF či možnost pořádání významné evropské soutěže.
Jednou z akcí, plánovaných pro letošní rok je květinové korzo v rámci akce „Havířov v květech“. Členové SKF ČR byli požádáni o vytvoření květinové výzdoby – Pohádkových soch při této akci v červnu 2009.

Volba předsednictva
Letošní valná hromada členů Svazu květinářů a floristů ČR byla volební. Na její úvod byl schválen jednací a volební řád SKF ČR. Obě sekce SKF ČR mají v předsednictvu po třech členech a ti jsou voleni na dva roky, stejně jako předseda. Členové SKF ČR měli možnost navrhovat kandidáty prostřednictvím webových stránek či přímo na valné hromadě. Do předsednictva floristické sekce byla zvolena Ing. Marie Bittnerová, Ing. Jana Jaroňová a Ing. Jiří Martinek, Ph.D. Květinářskou sekci budou nadále reprezentovat Ing. Petr Nachlinger, Ing. Jiří Valtera a Ing. Jiří Horák a tajemnicí zůstává Bc. Jana Ischiová. Na další dva roky byl předsedou SKF ČR zvolen Ing. Jiří Horák. Místopředsedy jednotlivých sekcí byli zvoleni Ing. Marie Bittnerová a Ing. Petr Nachlinger.

Rozhovor se znovu zvoleným předsedou SKF ČR Ing. Jiřím Horákem:
Čeká Vás další období ve funkci předsedy SKF ČR. Máte nějaké vize do budoucna?
Nejdříve bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za to, že do Mělníka přijeli i za důvěru, kterou všem zvoleným kandidátům do předsednictva a revizní komise dali. Došlo k minimální obměně obsazení těchto dvou orgánů SKF ČR, takže můžeme kontinuálně pokračovat v práci, jíž jsme se v předchozích dvou letech věnovali a naše činnost se zaměří na několik pro nás důležitých oblastí. Nadále se chceme věnovat rozvoji svazového života a současně zapojit do činnosti svazu více členů, což je poměrně obtížné a stále se nám to úplně nedaří. Budeme pracovat na větší informovanosti týkající se aktivit svazu a snažit se o získání nových členů, což je opět poměrně složité, protože většina květinářů, floristů, květinářských prodejen, velkoobchodů nebo firem je stále přesvědčena, že členství v profesních organizacích pro ně nemá význam. Samozřejmě jsou o tom přesvědčeni jen do té doby, než se objeví nějaký problém, neřešitelný z pozice jednotlivce. S tím souvisí i naše další důležitá iniciativa – spolupráce s orgány státní správy, komorami a ostatními profesními svazy v hájení zájmů našeho oboru i členů. Hodláme se také zaměřit na pomoc studentům a mladým lidem při vstupu do květinářské a floristické praxe.

Byl jste spokojen s účastí členů na valné hromadě? Jaké budou snahy o zvýšení její návštěvnosti?
S účastí na valné hromadě SKF ČR jsem spokojen nebyl, účastní se jí stále stejný počet členů. Další valnou hromadu bychom chtěli uspořádat jako dvoudenní, protože zjišťujeme, že problémů, které chceme my nebo samotní členové mezi sebou diskutovat, je mnoho. Samozřejmě budeme pracovat na tom, aby se naše členská základna co nejvíce rozrostla, ale rozhodně nemáme v plánu k tomu používat žádných radikálních metod. Byl bych rád, kdyby všichni profesionálové svého oboru chápali účast v profesním svazu jako jistou hrdost, můžeme říci až „cechovní“ záležitost. Svaz už je jen prostředek k tomu, aby jim po stránce odborné a legislativní pomáhal. Mnohdy totiž dochází k tomu, že výhod, kterých svaz či jeho členové dosáhli, využívají i nečlenové, kteří činnost svazu mnohdy odsuzují. Tuto skutečnost se budeme v rámci možností snažit eliminovat, nelze to však v oblasti, jež se přímo dotýká zvyšování profesní úrovně jednotlivých oborů. Síla svazu je dána silou jeho členské základny a aktivitou všech jeho členů, nikoliv jednotlivce.

Co přesně v současnosti nabízí SKF ČR svým členům květinářům? Připravujete v tomto směru nějaké změny?
Standardně svaz nabízí celou řadu seminářů, účast na výstavách, soutěžích, zájezdy na veletrhy do zahraničí atd. Nicméně i v tomto směru chceme své aktivity rozšiřovat. Jisté mezery máme v komunikaci s ostatními zahraničními svazy, a to se budeme snažit napravit. Musíme být aktivnější v AIPH, což je mezinárodní květinářská asociace. Velmi důležitou oblastí, které se chceme v následujícím období věnovat je legislativa a vztah s Mze. Budeme pracovat na tom, aby z Programu rozvoje venkova mohli naši členové čerpat prostředky na obnovu a rekonstrukci skleníků a dalších zahradnických staveb, ale i technologií.
Chceme pokračovat v rozvoji spolupráce s odbornými zahradnickými školami. Aktivit máme opravdu mnoho, a já věřím, že se nám i vzhledem k pracovní vytíženosti všech členů předsednictva a členů svazu podaří všechny stanovené aktivity zdárně realizovat.
Více informací o SKF ČR naleznete na www.svazkvetinaruaflistu.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *