Deset let existence – Sečteno a podtrženo

Jeden z největších zahradnických podniků v České republice oslavil deset let svého trvání. Krátká zpráva, za kterou se skrývá mnoho usilovné práce, ale především výsledky. Možná, že logo ve formě zeleného čtyřlístku přineslo podniku Agro Brno-Tuřany tolik potřebné štěstí, skloubené ovšem s dobrým vedením.

Vraťme se trochu nazpět. Píše se rok 1992 a v prosperujícím Zemědělském družstvu Mír Brno-Tuřany dochází ke změnám. Známý, úspěšný podnik vstupoval do období transformace a podle zákona č. 42/1992 Sb., se snažil rozdělit čisté jmění družstva mezi oprávněné osoby. A to tak, že 50 % čistého jmění se rozdělovalo podle výměry pozemků jednotlivých oprávněných osob, 30 % podle vneseného živého a mrtvého inventáře a 20 % podle odpracovaných let v družstvu. Složitost procesu potvrdilo i 3000 osob, které se přihlásily do transformace. Vzhledem k obtížnému dělení majetku byli oprávněné osoby vyzvány, aby se sdružovaly do skupin, kterým bude majetek vydán.
Druhou skupinu tvořily oprávněné osoby, které neusilovaly o vydání majetku a měly zájem pokračovat v nějakém subjektu. Během krátké doby se podařilo nashromáždit více než 260 mil. korun majetkových podílů od více než 1500 osob. Těmto osobám byl vydán majetkový podíl ve formě akcií společnosti a staly se akcionáři nově založené akciové společnosti Agro Brno-Tuřany. Od 1. 3. 1993 tak vstupuje do života nový výrobní subjekt, kterému byly do vínku vloženy zápory – úvěry v bankách ve výši 45 mil. Kč, nedokončené investice (skleníky střediska 080, administrativní budova v Brněnských Ivanovicích, budova galvanovny …). Dobrá sudička mu však zachovala kvalitní zaměstnance středisek, kteří nepřerušili výrobu a kontinuitu.
Hospodaření podniku lze dokladovat dosaženým obratem. V prvním roce činnosti (1993) dosáhlo 608 pracovníků za deset měsíců obratu 173 mil. Kč. V roce 1994 již činil obrat 218 mil. Kč při počtu pracovníků 510 a v posledním uzavřeném roce 2002 se obrat vyšplhal na 325 mil. Kč při počtu pracovníků 367.
Za deset let investovala společnost do modernizace technologií a dalšího rozvoje 230 mil. Kč. Mezi největší investice patřil rozjezd nové pískovny v Hrušovanech.
Agro Brno-Tuřany se dělí na jednotlivé divize, kde vedle zahradnické a zemědělské produkce, dále Agrolaboratoře najdete Údržbu, Těžkou mechanizaci i Slévárnu přesného lití.
Největší divizí podniku je divize zahradnická, která vytváří 58 % obratu podniku. Je potěšitelné, že zdejší zahradnická výroba vždy patřila mezi přední v Československu, nyní i v České republice. Družstvo Mír původně obhospodařovalo 15 ha zasklených ploch, do akciové společnosti přešlo jen 10 ha a později se prodaly další 2 ha skleníků. Dnes najdete produkci v 8 ha skleníků různé technické úrovně.
Trh květin devadesátých let minulého století byl silně ovlivněn importem zboží, především z Nizozemska a dalších zemí s příznivějšími klimatickými podmínkami nebo levnější pracovní silou. Tento tlak vedl k omezování počtu druhů pěstovaných rostlin, ale i ke specializaci. Dnes ve společnosti přesně vědí, které druhy se vyplatí nakoupit jako hotové nebo k dopěstování a co si mají vypěstovat sami. Vlastní produkci doplněnou nákupem realizují ve dvou vlastních velkoobchodech, které úspěšně navázaly na obchodní řetězce specializované na byt, dům a zahradu.
Agro Brno-Tuřany, to nebyly pouze rostliny a květiny, ale také školkařská výroba, která byla ceněna i v zahraničí. Okrasná školka byla vždy výraznou ekonomickou oporou. Vzhledem k tomu, že v posledních letech poklesl odbyt ovocných dřevin, došlo v roce 2002 ke spojení ovocné a okrasné školky v jedno středisko.
Neodmyslitelnou součástí podniku je zelárna kvašeného zelí, jehož výborná kvalita je široce známá. Ani této tradiční výrobě se ale změny nevyhnuly. Především se změnila pěstitelská technologie, z výsevu se přešlo k výsadbě mladých rostlin tuzemské provenience. Tato změna přinesla i vyšší výnosy, které se pohybují přes 100 tun z 1 hektaru.
Zemědělská výroba Agro Brno-Tuřany se podílí na celkovém ročním obratu 20 %. Rostlinná výroba obhospodařuje 1600 ha zemědělské půdy, na které se pěstují především obiloviny, olejniny a luskoviny.
V živočišné výrobě na farmách Tuřany a Chrlice se ročně vyprodukuje více než 1 milion litrů mléka, 400 tun vepřového, 150 tun hovězího a 350 tun drůbežího masa. Problémy s výrobou mléka vedly představenstvo k nelehkému rozhodnutí zrušit chov skotu a tím změnit koncepci zemědělské výroby.
Nezemědělská výroba se podílí na obratu rovněž 20 %. Finanční situaci podniku stabilizuje středisko těžké mechanizace (těžba štěrkopísků, zakázkové zemní práce, doprava sypkých materiálů). Slévárna přesného lití si musela najít novou koncepci a dnes již má zakázky na 80 % projektové kapacity. Do nezemědělské činnosti spadá i středisko údržby, které likviduje akutní poruchy, ale je schopno zajistit i drobné investiční práce.
Samostatnou divizi tvoří divize ekonomicko správní, kde jsou soustředěny všechny administrativní agendy podniku.
Sečteno a podtrženo: Akciová společnost Agro Brno-Tuřany přestála velký třesk, kdy se hroutily staré systémy, končily dlouholeté obchodní vztahy, docházelo ke změně vlastnických práv. Začínalo se znovu a bylo těžké odhadnout, jak se podnik bude vyvíjet. Během deseti let však našel místo na podnikatelském nebi, získal si důvěru dodavatelů i odběratelů, finančních ústavů i státních institucí. Ale důvěra je vratká věc. Musí se o ni bojovat každý den.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *