Cytokininy – alternativa pro probírku plodů?

Cytokininy patří mezi regulátory rostlinného růstu. Jsou to přírodní substance, které indukují za přítomnosti auxinu buněčné dělení a regulují diferenciaci pletiv. Stimulují dále větvení, zpomalují stárnutí, redukují prolongační růstovou fázi a iniciují tvorbu semen. Cytokininy dále ovlivňují transport asimilátů a podprují akumuaci glicidů, aminokyselin a minerálních látek.

Při napadení rostliny chorobami se zvyšuje hladina cytokininů v rostlině, takže exogenní aplikací před napadením lze dosáhnout zvýšení rezistence rostliny vůči těmto patogenním činitelům. Po ukončení dormance cytokininy zvyšují v pupenech aktivitu. Exogenními cytokininy lze inhibovat proces rhizogeneze. S giberelinem působí synergicky, s auxinem někdy synergicky, jindy antagonisticky.
Jako první cytokinin byl isolován z DNA kinetin v roce 1959, který ovšem nebyl nalezen v rostlinných pletivech. Přírodní cytokinin byl extrahován z nezralých zrn kukuřice v roce 1963 a nazván zeatin. Dnes je známo přes 30 přírodních cytokininů. Biosyntéza cytokininů probíhá zejména v kořenových špičkách, odkud jsou translokovány xylémem. Mechanizmus účinku není dosud plně vysvětlen, ale využití moderních analytických metod umožňuje kvantifikovat extrémně malá množství cytokininů, a to bez použití značených materiálů. Tento vývoj analytických metod povede v brzké budoucnosti k hlubšímu poznání mechanizmus účinku. Předpokládá se, že cytokininy jsou součástí aparátu syntetizujícího v buňce bílkoviny, kdy se na genové úrovni inkorporují do nukleových kyselin buňky.
Ze syntetických cytokininů je významný zejména 6-benzylaminopurin (6-benzyladenin, BA, BAP). Praktický význam mají exogenní cytokininy zejména jako součást živných medií u tkáňových kultur, ale jsou studovány i další možnosti jejich praktického využití. Jednou z těchto možností je užití BA k probírce plodů ovocných plodin.
Jako probírková substance je BA účinný v koncentraci 0,05 – 0,1 g na 1 litr (50 – 100 ppm), nad 0,15 g na 1 litr (150 ppm) hrozí nadměrná probírka. Nejvhodnější aplikace je při průměru plodů 10 mm, což odpovídá zhruba 14 – 18 dní po plném květu. BA penetruje do plodů snadněji než do listů. Do listů proniká lícní i rubovou stranou. Penetrace je přímo úměrná koncentraci v rozsahu 0,04 – 0,2 g na 1 litr (40 – 200 ppm). Při silnější koncentraci může negativně ovlivnit vybarvení plodů. Při nerovnoměrném rozdělení postřikové jíchy na plodech a vyšší koncentraci může dojít k tvorbě asymetrických plodů. Probírkový efekt má pouze při postřiku na listy. Při postřiku na plody může někdy ovlivnit pevnost plodů. Někdy může být zaznamenán i vyšší výskyt skládkových chorob. BA jako probírkový preparát byl dosud zkoušen např. u odrůd ´McIntosh´, ´Delicious´, ´Idared´, ´Empire´, v našich pokusech pak na odrůdách ´Denár´, ´Golden Delicious´ a ´Rubín´. Ve většině zahraničních pokusů došlo k redukci násady a zvětšení velikosti plodů. V některých pokusech došlo k podpoře zakládání květních pupenů na příští rok.
V pokusech realizovaných na naší katedře v letech 1997 – 1999 byl studován účinek jednak čistého BA, jednak maďarského přípravku Paturyl 10 WSC. Přípravek byl k těmto pokusům poskytnut firmou Reanal Budapest. Tento přípravek obsahuje 10 % BA a má sloužit především jako podpůrný prostředek pro tvorbu plodonosného obrostu u mladých jabloní a hrušní. Látky byly aplikovány v koncentraci 0,15 g na 1 litr (150 ppm), pro zvýšení přilnavosti bylo přidáváno smáčedlo Tween 20. Průměr plůdků při aplikaci byl cca 10 mm.
Z pokusů vyplynuly následující závěry. Čistý BA i Paturyl vykazovaly shodně uspokojivý probírkový efekt. V pokusných variantách bylo sklizeno méně, ale větších plodů při menším snížení celkové sklizně. Výsledky nebyly zcela konzistentní, málo výrazně reagovala odrůda Rubín. BB index, vyjadřující míru alternativní plodnosti, byl ovlivněn BA méně.
Listová diagnóza prokázala po aplikaci BA zvýšený obsah dusíku v absolutní hodnotě. K tomuto zvýšení dochází i po aplikaci některých jiných biologicky aktivních látek. Naopak poměr K: (Ca + Mg) je vyšší u kontroly než u ošetřených stromů.
Chemický rozbor listů (odrůda ´Denár´)
*N:*P:*K:*Ca:*Mg:
Ošetřeno*2,43*0,14*1,58*1,41*0,16
Kontrola*2,22*0,12*1,63*1,36*0,15

Chemický rozbor plodů (odrůda ´Golden Delicious´)
*Sušina:*Refrakce:*Veškeré*Redukující*Celková*Vitamín C:
*(%)*(%)*cukry: (%)*cukry: (%)*kyselost: (%)*
Ošetřeno*15,15+*10,95*12,10*7,60*0,85+*17,00
Kontrola*12,51*10,80*12,10*8,10*0,42*20,00

Po aplikaci BA je patrno statisticky významné zvýšení sušiny a celkové kyselosti. Při doplňkových pokusech vykázal BA mírně stimulující vliv na klíčivost vybraných druhů zelenin, dále retardující vliv na prorůstání pylové láčky a konečně slabý toxický vliv na včely.
Na základě pokusů i literárních údajů lze soudit, že BA a preparáty, které BA obsahují by mohly být perspektivně používány jako probírkové substance. Jejich předností by nepochybně bylo, že BA je blízký přírodním cytokininům, že se dále aplikuje ve velmi malé dávce a že i vzhledem k dlouhé časové prodlevě mezi zásahem a sklizní nehrozí aktuálně problémy s rezidui. Na druhé straně by určitým problémem mohla být finanční bilance, kdy náklady se zásahem spojené by v současnosti představovaly zhruba jednu korunu na jeden kilogram jablek. Zásah by se pochopitelně zlevnil, pokud by přípravek byl k dispozici z domácí produkce.
Předložené výsledky je třeba brát jako orientační a obecně informující. Vlastní užití v praxi by ovšem vyžadovalo prověření účinnosti v dalších pokusech a samozřejmě příslušné schválení kompetentními orgány a zařazení do Seznamu povolených přípravků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *