Chemická probírka násady plodů ve starších výsadbách jabloní

Pokud má pěstitel v současné vysoké konkurenci na trhu obstát, musí se naučit pěstovat jablka v co možná nejvyšší kvalitě. Rozhodující podíl na kvalitě plodů má jejich velikost. Významným nástrojem, který pěstiteli umožňuje dosáhnout požadovanou velikost plodů, zejména v letech s vyšší jejich násadou a především u vysoce produktivních odrůd, je redukce jejich nadměrného počtu probírkou.

Snížit počet květů nebo plodů na stromě může buď ručně, mechanicky nebo chemicky. Bezpochyby nejefektivnější, ale také nejpracnější, je probírka ruční, která však spotřebuje 10 – 15 % celkových nákladů na výrobu jablek. Ruční probírkou lze docílit téměř ideální rozmístění plodů v koruně stromů a optimální poměr mezi listy a plody. Rychlejší, i když často přinášející horší výsledky, je použití mechanické probírky plodů, kterou lze vykonat buď setřásáním nebo údery do větví např. tyčemi, hadicemi nebo metlami. Často při tomto způsobu redukce násady dochází k poškozování kůry a dřeva.
Nejméně nákladná, nejrychlejší, ale bohužel stále ještě spojená s určitými riziky pokud jde o konečný výsledek, je probírka chemická, která snižuje pracnost doplňkové ruční probírky minimálně o 50 – 60 % a v mnoha případech potřebu ručního zásahu zcela eliminuje. V současnosti je tato probírka běžným opatřením u jabloní v intenzivních ovocných výsadbách EU, kde je zařazena mezi doporučované pěstitelské zásahy. Od roku 1997 je v našem seznamu registrovaných přípravků pro ochranu rostlin zařazen pro účely chemické probírky přípravek Rhodofix (účinná látka NAA-kyselina alfa-naftyl octová). Pěstitelé si mohou objednat tento přípravek u firmy fa Agro Aliance s. r. o., 252 26, Třebotov 304, Praha – západ.
Obecně se pozitivní účinek probírky projevuje především zvýšením podílu jakostních tříd na celkové sklizní. Lepší zhodnocení sklizně je podmíněno vypěstováním plodů větší velikosti, zlepšením jejich barvy a organoleptických vlastností. Neméně důležitý efektem tohoto zásahu, který má hlavní podíl na stabilitě sklizní, je omezení střídavé plodnosti. Tento vliv je zvláště důležitý u odrůd s vyšším sklonem ke střídání výše sklizní.
Nezkušený pěstitel může namítnout, že probírka plodů snižuje v roce aplikace výši sklizně. Bývá to často pravda, avšak tuto ztrátu kompenzuje vyšší cena za prodané kvalitní partie jablek a hlavně kumulace celkové sklizně za víceleté období, která jednoznačně vychází ve prospěch probírky. Stromy, u kterých se uplatňuje pravidelná probírka plůdků jsou vždy v lepší fyziologické kondici. Naproti tomu již násada o 10 – 15 % vyšší, než je optimum, může negativně ovlivnit konečnou velikost plodů při sklizni a navodit střídavou plodnost stromů. Účinnost probírky záleží na velikosti objemu koruny stromů a na odrůdě. Po probírce násady se zkvalitňuje diferenciace květních pupenů, protože nepůsobí tolik inhibičních vlivů na jejich tvorbu. Navíc se snižuje i riziko nežádoucího šíření chorob a škůdců ve srovnání se stromy s vysokou hustotou plodů v koruně.
Z ekonomického hlediska je rovněž významné, že po probírce plodů klesají celkové náklady na sklizeň, manipulaci a skladování vyprodukovaných jablek. Výkon při sklizni se významně zrychlí a to až o 50 %, protože pro česáče je mnohem snazší sklízet velké a snadněji odlučitelné plody. Sklizňová zralost je ve většině případů ranější, což může mít rovněž kladný vliv na kvalitu plodů u pozdních odrůd.
Pěstitel však musí také počítat s tím, že se při chemické probírce mohou projevit i negativní účinky tohoto zásahu. V některých případech může nastat příliš silná redukce násady, která má za následek významné snížení výnosu v roce aplikace této probírky. Důsledkem, v tomto případě, je vznik plodů nadměrné velikosti vyznačujících se špatnou skladovatelností a vyšším výskytem fyziologických a skládkových chorob. Při nedodržování doporučených zásad aplikace probírkového přípravku může dojít i k poškození stromů. V celkové bilanci efektů chemické probírky však pozitivní účinky jednoznačně převažují.
O úspěšnosti chemického zásahu rozhoduje splnění některých obecně platných podmínek jeho použití:
1. Bohatá intenzita kvetení, účinné opylení a dostatečná následná násada plůdků. Čím je vyšší násada plůdků, tím lépe reagují stromy na chemickou probírku a naopak. Stromy s nižší násadou jsou méně citlivé k probírkovému preparátu. Nezbytnou podmínkou je včasnost tohoto zásahu, nejlépe v první fázi vývoje plůdků (do 3 – 4 týdnů po opadu korunních plátků), kdy v plůdcích probíhá intenzivní dělení buněk. Jejich počet rozhoduje o velikosti plodů při sklizni. Důležitým faktorem je i rychlost odkvětu. Byl-li odkvět rychlý, bývají plůdky v růžici skoro stejně vyvinuté a v těchto případech bývá větší problém s účinností chemické probírky, která vyžaduje větší dávku přípravku nebo opakovanou aplikaci. Výhodnější pro chemickou probírku je pomalý odkvět, po kterém jsou „královské květy“ a z nich vyvinuté plůdky více velikostně odlišeny. V těchto případech postačí jen jeden probírkový zásah.
2. Odrůda. Některé odrůdy lépe reagují na probírkový přípravek a je možné u nich použít nižší hektarové dávky přípravku než u odrůd méně citlivých. Proto je důležité dodržovat u jednotlivých odrůd vyzkoušené postupy aplikace probírkového přípravku a jeho dávkování.
3. Stáří a fyziologický stav výsadby. Mladé stromy reagují na chemickou probírku lépe než stromy starší, které již několikrát prošly cyklem střídavé plodnosti. V nové výsadbě se začíná s probírkou nejdříve ve 3 – 4 roce po výsadbě, kdy se již u stromů dostavují významné sklizně. Stromy se slabým růstem a stromy nemocné jsou na probírkový zásah citlivější. Přestože redukce násady může přinést největší efekty právě u starších výsadeb, mohou u nich nastat po aplikaci chemické probírky také větší potíže. Platí to především o výsadby, ve kterých tato probírka ještě nebyla používána a stromy mají rozkolísanou plodnost. V těchto případech první dva roky aplikací přinášejí spíše i negativní výsledky. Často trvá 3 – 4 roky, než se navodí pravidelná každoroční plodnost stromů a samotná chemická probírka je dostatečně účinná. Do té doby musíme po chemické probírce častěji a u některých stromů intenzivněji dokončovat redukci násady ručně. Tyto roky jsou nezbytným přechodným obdobím k postupnému odstranění střídavé plodnosti. Rozkolísanost násady plodů na jednotlivých stromech je z praktického hlediska lépe řešit nižší koncentrací přípravku a ruční korekcí, než individuálním hadicovým postřikem.Uplatňuje se již zmíněný autoregulační princip, kdy na vyšší násadu můžeme použít nižší koncentraci přípravku. Hadicový postřik lze doporučit na menších plochách s cíleným postřikem pouze na stromy s vysokou násadou. Samotná NAA však působí i na stromy s nízkou násadou tím, že zlepšuje diferenciaci květních pupenů. Proto se jeví výhodnější výsadby s rozkolísanou plodností ošetřit celoplošně nižší koncentrací přípravkou (je tím myšlena spodní hranice doporučené koncentrace) a regulaci násady jednotlivých stromů dokončit ruční probírkou.
4. Použitý přípravek. V našich metodikách je zatím povolen pouze přípravek Rhodofix. Probírková účinnost tohoto preparátu je asi do 14 – 18 dnů po opadu korunních plátků. Pozdější aplikace mohou naopak působit negativně tím, že plody neopadnou, ale ani se nevyvíjejí a zůstanou na stromě až do sklizně. V příštích letech se u nás předpokládá rozšíření skupiny probírkových preparátů o přípravky na bázi NAD (amid kyseliny alfa-naftyl octové), které působí šetrněji, ale stejně účinně. V současné době je ověřován přípravek české provenience NAA 10%, a je zde připravenost firmy Agrovita tento produkt na výjimku vyrábět a distribuovat. Podle vlastních výsledků a dosavadního ověřování můžeme NAA 10 % ovocnářské praxi doporučit. Se stejnou účinnou látkou jsou registrovány v zemích EU ještě přípravky Amid-Thin, Pomonit aj. Tyto produkty však nejsou zapsány v registru povolených přípravků České republiky.
5. Koncentrace a technika aplikace. Koncentrace přípravku značně ovlivňuje výsledný efekt. Proto je velmi důležité dodržovat doporučené dávky. Výhodné je použít raději nižší hranici koncentrace a zhruba za týden zásah znovu zopakovat. Účinnost se tím zvýrazní, přičemž můžeme kontrolovat reakci po prvním zásahu. Toto včasné posouzení účinnosti vyžaduje určitou zkušenost a praxi, avšak již v té době lze rozpoznat, které plody byly již dostatečně zasaženy, protože jsou více nažloutlé a začínají u nich černat semena. Důležité je rovněž použití větších objemů vody, nejméně 1500 – 2000 l/ha a aplikovat jíchu pomocí velkých trysek. Stromy musí být dokonale smočeny a je žádoucí, když postřiková jícha zůstane co nejdéle na listech a plůdcích, aby penetrace účinné látky do rostlinných pletiv byla dostatečná.
6. Rovněž povětrnostní podmínky v době aplikace mají významný vliv na účinnost zásahu. Přípravky na bázi NAA vyžadují především vysokou vzdušnou vlhkost. Nejlepší jsou aplikace těchto přípravků po dešti, kdy je vosková vrstvička listů změklá a příjem aktivní látky je proto lepší. Dokonce není na závadu ani krátký mírný déšť v době aplikace nebo jestli při aplikaci nebo po aplikaci drobně mží, což znamená, že přísun jemného deště listy jenom zvlhčuje. Pro dostatečný průnik účinné látky do rostliny po aplikaci je nezbytná doba pět hodin. Přijde-li tedy prudký déšť před uplynutím této doby, dochází ke snížení účinnosti zásahu úměrně k délce doby vymezené dobou aplikace a příchodem deště. Pokud je tato doba příliš krátká, je nutno tento zásah opakovat. Důležitá je rovněž teplota. U Rhodofixu se doporučuje aplikace při teplotách v rozmezí 10 – 15 °C. Nižší teplota výrazně snižuje účinnost, avšak vyšší teplota než 22 – 25 °C je sice příznivá pro pronikání NAA do pletiv, ale může při ní docházet k poškozování listů. Zvlášť citlivá je k tomuto poškození odrůda ’Idared’. Aby postřiková jícha na stromech rychle neosychala, je lépe postřik aplikovat za bezvětrného počasí v podvečerních hodinách. Pro lepší účinnost u Rhodofixu přidáváme smáčedlo v koncentraci 0,05 %. Nedoporučuje se kombinovat tento postřik s jinými zásahy ochrany rostlin nebo foliární výživou.

Stručný návod použití přípravku Rhodofix pro chemickou probírku jablek

Způsob aplikace: Optimální termín zásahu je v období, kdy má střední plod v růžici příčný průměr v rozmezí 9 – 14 mm, což nastává asi 10 – 14 dnů po opadu korunních plátků. Termín ošetření je nutno zvolit podle průměru plůdků, který by se neměl odhadovat, ale vždy určovat změřením, nejlépe posuvným měřítkem (zjišťujeme průměrnou hodnotu alespoň z 50 plůdků odebraných z různých částí koruny). Optimální termín, budeme-li měřit průměr plůdků vyvíjejících se z královských květů, je poměrně dlouhý a trvá v průměru jeden týden. Tato doba je dostatečně dlouhá pro zajištění ošetření celé plochy výsadeb. Postřik aplikujeme nejlépe navečer nebo za podmračného bezvětrného počasí při teplotách 10 – 15 °C a vysoké vzdušné vlhkosti (nad 80 %). Při teplotách nad 20 °C již může docházet k poškozování listů. Odvážené množství přípravku nejdříve dobře rozmícháme v menším množství vody (hůře se rozpouští) a tento koncentrovaný roztok potom nalijeme do postřikovače a doplníme vodou. Na aplikátor namontujeme trysky s větším průměrem (vytvářející velké kapky). Nedoporučuje se kombinace s jinými přípravky ochrany rostlin a listovými hnojivy.
Přípravek: Rhodofix (účinná látka NAA – kyselina alfa-naftyl octová ).
Dávkování: U odrůd ’ Jonagold’ a u odrůd ’Jonathan’, ’Spartan’, ’Starkrimson Delicious’ a ’Idared’ se nejvíce osvědčuje dávka 2 kg/ha. U odrůd typu ’Golden Delicious’ a u odrůd ’Elstar’, ’Gala’ a ’Gloster’ je nutno zvýšit dávku na 3 kg/ha. Dávka vody volíme v rozmezí 1500 – 2000 l/ha v závislosti na velikosti korun. Pro lepší účinnost přidáváme smáčedlo Rosemox nebo Citowet v koncentraci 0,05 %. V opodstatněných případech aplikujeme postřik 2x při koncentraci 2 kg/ha, po prvé asi týden po opadu korunních plátků a druhý postřik za 7 dnů po prvním.
Reakce stromů nemusí být každý rok stejná a také závisí na půdně klimatických podmínkách dané lokality a na celkovém stavu každé konkrétní výsadby. Proto si v prvním roce vyzkoušíme aplikaci u každé odrůdy jen na menším počtu stromů a při použití několika dávek nebo opakované varianty postřiku. Podle výsledků tohoto průzkumného ošetření provedeme v příštím roce ošetření celé plochy za předpokladu, že nedojde ke změně intenzity násady plodů apod., která by vyžadovala další adjustaci.

Přípravek NAA 10 % lze používat, bude-li jeho registrace v ČR povolena na výjimku stejným způsobem a za stejných podmínek jako Rhodofix. Přípravek lze objednat u firmy NOVUM CZech, s.r.o., Za Jalovým dvorem 851/5, 142 00 Praha – Krč (kontakt: Radim Hanuš, tel. 603 813 894). U přípravku NAA 10 % je účinná látka je stejná, navíc se snadněji používá, protože je distribuován v tekuté dobře rozpustné formě a obsahuje již smáčedlo, takže jeho příjem rostlinami je daleko lepší než u Rhodofixu. Rozdílná je ovšem použitá koncentrace. Doporučená dávka finálního produktu je 10 x menší než v případě Rhodofixu. Proto volíme koncentrace v rozmezí 0,02 až 0,03 % /ha a používáme sníženou dávku vody – 1000 l/ha, což má své provozní i ekonomické výhody. Předpokládaná cena přípravku na jedno ošetření se bude pohybovat v částce 150 – 200 Kč/ha.
V případě rozšíření nabídky probírkových přípravků na našem trhu se jeví do budoucna výhodná jejich vzájemná kombinace. Pro aplikaci v prvním termínu (přibližně 3 – 5 dnů po opadu korunních plátků) je lépe použít NAD a potom (asi za 10 dnů později) po posouzení výsledku tohoto zásahu se lze v případě nutnosti rozhodnout ještě pro další zásah s využitím přípravku na bázi NAA.

Práce byla realizována v rámci řešení projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum č. QD0166
Ing. Antonín Svoboda, VŠÚO Holovousy s. r. o.,
Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc., MZLU Brno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *