Charakteristiky nových vegetativních slivoňových podnoží

Význam volby vhodné podnože při zakládání ovocného sadu je nezpochybnitelný. Podnož rozhoduje především o síle růstu a plodnosti naštěpované odrůdy. Ovlivňuje reakci stromu na vnější podmínky prostředí (mráz, chemické a fyzikální vlastnosti půdy). Neopominutelný je její vliv na kvalitu plodů, dobu zrání, životnost stromu. Všechny tyto vlastnosti mají dopad na ekonomiku výroby ovoce.

V současné době převažují ve slivoňových sadech silně vzrůstné podnože. Produkce slivoňových výpěstků v našich produkčních školkách je založena na podnoži myrobalán. Předpokládá se, že při zakládání nových slivoňových výsadeb se budou ovocnáři stále více zaměřovat na slabě a středně vzrůstné slivoňové podnože, které umožňují výsadbu v hustším sponu.

Výběr podnoží
Na rozdíl od jabloní, jsou možnosti výběru slabě a středně vzrůstných vegetativních podnoží pro intenzivní výsadby slivoní omezené.
Klon St. Julien A patří k mejrozšířenějším zástupcům skupiny středně vzrůstných podnoží. Podnož byla vyšlechtěna v Anglii. Botanicky se řadí k druhu Prunus insititia. Vyznačuje se střední intenzitou růstu, uniformním růstem stromů, dobrým ukotvením na stanovišti, raným nástupem do plodnosti (v porovnání s myrobalánem), absencí kořenových výmladků. Stromy na této podnoži by neměly být vysazovány na stanoviště s nedostatkem vláhy (citlivost na sucho). Vedle slivoní je tato podnož vhodná i pro meruňky a broskvoně.
Klon GF 655/2 byl vyšlechtěn ve Francii, je velmi podobný předchozí podnoži.
Růstové a výnosové parametry jsou obdobné jako u podnože St. Julien A. Vyznačuje se vysokou tvorbou kořenových výmladků. Podnoži se daří nejlépe v těžších a vlhčích půdách. Lze ji použít rovněž pro broskvoně a meruňky.
Pixy
Ze zakrslých slivoňových podnoží je třeba se zmínit o podnoži Pixy. Byla vyšlechtěna ve stanici East Malling v Anglii z potomstva St. Julien d´Orleans. Naštěpované odrůdy slivoní na ní rostou o 20 až 30 % slaběji v porovnání s podnoží St. Julien A. Podnož málo podrůstá, vyžaduje oporu. Plody mohou být menší. S některými odrůdami má horší afinitu (např. ´Zelená renklóda´). Je vhodná jen do dobrých půdních podmínek, nesnáší suché polohy.
Jaspi® (Fereley)
Se řadí mezi středně vzrůstné vegetativní podnož vyšlechtěné ve Franci. Jaspi® je výběrem z potomstva Prunus salicina x Prunus spinosa. Podnož dobře kotví v půdě, netvoří kořenové výmladky, má dobrou afinitu se slivoňovými odrůdami (včetně renklód), není citlivá na vyšší obsah vápna v půdě, snáší suché i vlhké polohy. Množí se tkáňovými kulturami a bylinnými řízky.
Ishtara® (Ferciana)
Vyšlechtěna ve francii mezidruhovým křížením (Prunus cerasifera x Prunus persica) x Prunus salicina. Podnož Ishtara® ovlivňuje zpočátku silný růst naštěpovaných odrůd. Později (v šestém roce) se intenzita růstu snižuje a stromy jsou o 15 až 25 % menší než na semenáči myrobalánu. Netvoří kořenové výmladky. Není vhodná do vlhkých poloh. Podle našich zkušeností je méně mrazuodolná. Množí se metodou in vitro a bylinnými řízky.

Podnožový pokus
Vzhledem k tomu, že uvedené podnože byly vyšlechtěny v agroklimatických podmínkách, které se více nebo méně liší od našich domácích, je nutné tyto nové klony vyzkoušet v podmínkách ČR. Z tohoto důvodu byl založen podnožový pokus s těmito novými klony podnoží na odrůdách, které se zde pěstují. Pokus byl vysazen v roce 1996 na pozemku v Holovousích. Výsadbový materiál byl připraven ve školce VŠÚO Holovousy. Byly zvoleny dva způsoby tvarování – vřeteno a zákrsek.
U zákrsku byl od třetího roku potlačován řezem centrální výhon tak, aby výška koruny nepřesahovala 3,5 m. Spon výsadby je 6 x 2,7 m (vřeteno) a 6 x 3,3 m (zákrsek). Každý strom byl při výsadbě opatřen dřevěným kůlem. V řadách stromů je herbicidní úhor, v meziřadí sežínané zatravnění.
Ve výsadbě se pravidelně každým rokem hodnotí výnos ovoce z jednoho stromu, tvorba podrostu a každý třetí rok se měří obvod kmínku ve výšce 10 cm pod korunkou. Přehled dosažených výsledků je v tabulkách 1 až 3.

Zjištěné výsledky
Z dosažených výsledků vyplývá, že nejvyšší plodnost byla dosažena u všech zkoušených odrůd na podnoži Jaspi® a to jak u vřetene, tak i u zákrsku. Poněkud nižší výnosy byly zjištěny u stromů na podnoži Ishtara® a to u všech tří odrůd a obou tvarů. Výrazně méně plodily stromy na kontrolních podnožích St. Julien A a GF 655/2. Vůbec nejnižší celkový výnos plodů za celé hodnocené období byl zaznamenán na zakrslé podnoži Pixy. Tato podnož vykazovala také nejhorší poměr mezi plodností a intenzitou růstu (nejnižší hodnoty specifické plodnosti). Naopak varianty s podnožemi Jaspi® a Ishtara® měly specifickou plodnost nejvyšší.
Průměrná intenzita růstu stromů ve tvaru vřetena byla u stromů na podnožích Jaspi® a Ishtara® na úrovni podnože GF 655/2. Výrazně slabší (zakrslý) růst byl u stromů na podnoži Pixy (mimo odrůdy ´Stanley´). U tvaru zákrsek byla intenzita růstu stromů na podnoži Jaspi® obdobná jako na kontrole St. Julien A. Kombinace na podnoži Ishtara® rostly v porovnání s kontrolními stromy slaběji. Celkový růst stromů ve tvaru vřetena byl slabší než u tvaru zákrsek. Je to dáno tím, že při tvarování vřetena se používalo ohýbání a vyvazování větví do vodorovné polohy a tím došlo k potlačení intenzity růstu. Na snížených rozměrech stromů vřeten měl zřejmě vliv i hustší spon výsadby.
Z hodnocení tvorby kořenových výmladků je zřejmé, že nejvíce podrůstaly stromy na kontrolní podnoži GF 655/2. Poněkud vyšší tvorba podrostu byla evidována i u podnože Jaspi®. Ostatní podnože téměř nepodrůstaly. Velikost plodů nebyla podnoží výrazně ovlivněna. Určitá tendence k tvorbě menších plodů byla zaznamenána pouze u odrůdy ´Valjevka´ na podnožích Pixy a Ishtara®.

Závěrečné hodnocení pokusu
1. U odrůd ´Stanley´, ´Čačanská lepotica´ a ´Valjevka´ měly nové podnože Jaspi® a Ishtara® vyšší výnosy ovoce a vyšší specifickou plodnost než kontrolní podnože St. Julien A a GF655/2.
2. Intenzita růstu podnoží Jaspi® a Ishtara® byla na úrovni kontroly. Podnože lze zařadit do kategorie středně vzrůstných.
3. Podnož Pixy rostla výrazně slaběji než kontrolní podnože a měla nižší absolutní i specifickou plodnost. Tato podnož by měla být vysazována pouze do dobrých výživných půd s dostatkem půdní vláhy. Stromy vyžadují na této podnoži oporu.
4. Podnož GF 655/2 tvoří velké množství podrostu a z tohoto důvodu je lepší dát přednost podnoži St. Julien A.
5. Vliv podnoží na velikost plodů byl zanedbatelný. Pouze stromy odrůdy ´Valjevka´ na podnožích Pixy a Ishtara® měly plody poněkud menší.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *