Autor
Kategorie:
Nezařazené

Anketární šetření u pěstitelů jablek k otázkám odrůdové skladby a k rezistentním a tolerantním odrůdám

U pěstitelů jablek byl proveden průzkum týkající se odrůdové skladby jabloní, nových výsadeb a rezistentních odrůd jabloní. Celkově bylo vyhodnoceno 91 anketních odpovědí, které představují téměř 60 % výměry intenzivních sadů jabloní.

Respondenti byli rozděleni do tří kategorií podle velikosti podniku z hlediska výměry sadů jabloní. V první kategorii byly podniky o velikosti do 20 ha, ve druhé v rozmezí 20 až 80 ha a ve třetí nad 80 ha.

Nové výsadby
Z dotázaných respondentů realizovalo nové výsadby jabloní v letech 1990 až 2000 celkem 78 %. Nejvíce vysazovaly nejmenší a největší podniky. Mezi podniky se střední velikostí vysazovalo jen 60 % z dotázaných respondentů.

Hlavní odrůdy v nových výsadbách
Za hlavní odrůdy v nově realizovaných výsadbách respondenti uvedli celkem 22 odrůd. Velké rozdíly byly mezi jednotlivými kategoriemi respondentů. Nejvíce odrůd bylo vysázeno u menších podniků a farem, zatímco největší podniky realizovaly ucelené partie a za hlavní odrůdy považovaly jen devět odrůd jabloní. U menších podniků bylo v nových výsadbách vysazeno nejvíce ´Idared´, ´Rubín´ a ´Bohemia´. U větších podniků převažovaly v nových výsadbách odrůdy ´Jonagold´, ´Golden Delicious´ a ´Jonagored´, teprve pak následovaly ´Idared´ a ´Rubín´. U středně velkých podniků nebyl zaznamenám výraznější rozdíl mezi prvními třemi a dalšími odrůdami. Odrůdový sortiment nových výsadeb tak zřejmě souvisí s možnostmi skladování jednotlivých podniků. Jestliže nejhůře jsou skladovacími technologiemi vybaveny menší podniky, pak je jasné, že jedničkou zde zůstává odrůda ´Idared´, která je u větších podniků vysazována jako odrůda na čtvrtém či pátém místě.

Rezistentní odrůdy v nových výsadbách
V letech 1990 až 2000 bylo podle respondentů vysázeno ve výsadbách na 27 rezistentních a tolerantních odrůd jabloní. Opět platí, že nejvíce těchto odrůd bylo vysazeno u menších podniků, zatímco velké podniky vysázely zhruba polovinu těchto rezistentů.

První tři odrůdy jednoznačně převažovaly. U odrůd na čtvrtém až desátém místě byly jen malé rozdíly.

Význam rezistentních odrůd jabloní
Na otázku, jaký význam přikládáte rezistentním odrůdám, odpověděli pěstitelé jablek takto:

Velký význam 13 %
Spíš velký význam 17 %
Střední význam 32 %
Spíš malý význam 38 %
Žádný význam 0 %

Podle vyhodnocení respondentů v jednotlivých kategoriích jednoznačně převažoval u velkých podniků názor na spíše malý význam (65 %) a nikdo z této kategorie nepřikládal rezistentům velký význam a jen 13 % význam spíše velký. U menších podniků převažoval názor na střední a spíše velký význam téměř v 70 %. Střední podniky měly zhruba stejné hodnocení u všech kategorií, kromě odpovědi žádný význam, který neoznačil nikdo z dotázaných.

Tržně významné rezistentní a tolerantní odrůdy jabloní
Respondenti měli vyznačit tři nejperspektivnější rezistentní nebo tolerantní odrůdy z hlediska pěstitelského i tržního. Mezi jednotlivými kategoriemi respondentů nebyly v názoru na první dvě odrůdy rozdíly a v hodnocení jednoznačně vynikaly.

Poptávka obchodních partnerů po rezistentních odrůdách
Respondenti se měli v otázce vyjádřit, zda jejich obchodní partneři mají zájem o některé rezistentní odrůdy. Mezi jednotlivými kategoriemi respondentů nebylo v odpovědích rozdílu. Většina se přiklání k názoru, že největší zájem je o rezistentní odrůdy tzv. „rubínového typu“. V obchodních vztazích hraje roli cena a kvalita, aniž by většina obchodníků věděla o rezistenci odrůd.

Tržně významné odrůdy jabloní v následujících 10 letech
Respondenti měli vyznačit pět nejperspektivnějších odrůd z hlediska pěstitelského i tržního, tedy odrůdy, které by se měly začít v následujících letech prioritně vysazovat. Mezi kategoriemi respondentů středních a větších podniků nebyly v názoru na pořadí odrůd významné rozdíly. V kategorii menších podniků a farem byla výrazně výše postavena odrůda ´Idared´ a také rezistentní odrůdy ´Topaz´ a ´Rubinola´. Naopak na nižších příčkách u těchto menších firem se umístily odrůdy ´Gala´, ´Elstar´ a ´Gloster´. Také určitý podíl respondentů z menších podniků považuje za perspektivní letní odrůdy, zejména pak odrůdu ´Julia´. U středních a větších podniků však letní odrůdy nezískaly žádné procento.

Odrůdy jabloní, které by se již neměly vysazovat
Respondenti měli vyznačit pět odrůd, které se ještě dnes v intenzivních sadech pěstují, a které by se již neměly nově vysazovat. Mělo by jít o odrůdy tržně i pěstitelsky na ústupu. Mezi jednotlivými kategoriemi respondentů nebyly v názoru na pořadí odrůd významné rozdíly.

Z rezistentních odrůd se nejvíce negativních názorů hlásilo k odrůdám ´Vanda´ a ´Melodie´.
V názorech na odrůdy, které by se měly perspektivně pěstovat i v názoru na ty, které by se již vysazovat neměly, jsou v pořadí prvních deseti dvě odrůdy, které se vyskytují u obou kategorií. Jde o odrůdu ´Idared´, kterou více negativně hodnotí velké podniky a o odrůdu ´Gloster´, která je více negativně hodnocena menšími podniky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *