Autor
Kategorie:
Nezařazené

Analýza okrasného zahradnictví z pohledu strukturálních fondů II. – Okrasné rostliny v Přehledu o stavu zemědělství za rok 2005

V prvním ze seriálu článků analyzujících produkci ze speciálních pěstebních ploch v ČR jsme již otiskli informace o současném stavu hospodaření na krytých plochách pod sklem a fólií v rámci zelinářství a květinářství a také o plochách kontejneroven. Nyní přistupujeme k porovnání hrubé produkce v rámci rostlinné výroby v ČR a údajích o nárůstu české okrasné produkce oproti jiným kulturám.

Podíl českého květinářství a školkařství (ovocného i okrasného) na české zemědělské produkci v období posledních let vzrůstá, v roce 2005 dle dat ČSÚ stoupla produkce těchto zahradnických odvětví v ČR téměř o 2 % a zvýšil se i její podíl na celkové tuzemské zemědělské produkci na 2,3 % z 1,9 % v roce 2004. Od dubna 2004 podléhají živé rostliny základní sazbě (19 %) daně z přidané hodnoty (mimo výjimky pro zboží s kódem KN 0602 2090 od data 10. 11. 2005). Tato skutečnost se promítla i v 2005 na růstu cen především živých rostlin a ovlivnila možnosti jejich prodeje. Parlament ČR však v první polovině roku 2006 projednal a schválil návrh zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, jehož součástí je změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zákon je zveřejněn pod č. 319/2006 Sb. v částce 99 Sbírky zákonů a je účinný od 15. července 2006. Na jeho základě se oproti dosavadnímu stavu bude sazba DPH 5 % uplatňovat i v případech, kdy se mj. jedná o semena a rostliny, přísady a krmiva. Snížené sazbě podléhají též stromy, zákrsky, keře a keříky, i roubované, těch druhů, které rodí jedlé ovoce a ořechy uvedené pod číselným kódem 06022090.
Bilance zahraničního obchodu produkty květinářství a školkařství, včetně vnitrounijního obchodu, je výrazně pasivní, nedostatečná tuzemská produkce nepokrývá celkovou spotřebu. Pozitivní skutečností je stálý meziroční růst vývozu tuzemských produktů. V roce 2005 došlo k výraznému nárůstu vývozu zahradnických produktů z ČR – důvodem jsou spekulativní reexporty zboží (především živých hrnkových rostlin a řezaných květin), které procházelo přes ČR do Ruska z důvodů ruských fytosanitárních obchodních opatření.
Produkce květin roste
Tuzemská květinářská produkce vykazuje v posledních letech rostoucí trend především v pěstování hrnkových a záhonových rostlin, odklon je patrný v pěstování čerstvých řezaných květin a zeleně. V roce 2004 dosáhla produkce květinářství hodnoty 1,5 mld. Kč, což znamená nárůst o 5,1 % oproti předcházejícímu roku. Na rozdíl od většiny zemí EU vykazuje v ČR růst také spotřeba květin, která byla kryta českými produkty téměř z 49,1 %. V roce 2004 spotřeba květin narostla o 9,5 % oproti předcházejícímu roku na hodnotu 7,8 mld. Kč ve spotřebitelských cenách. Největší podíl na tuzemské květinářské produkci zaujímalo v roce 2004 pěstování květin hrnkových (44,5 %) a záhonových (40,5 %), jejichž produkce se v posledních letech v souladu s trendem zvyšuje. Své postavení mají stále čerstvé řezané květiny (8,0 %) a čerstvá řezaná zeleň (3,1 %), jejichž produkce však každoročně klesá. Kolísavou tendenci vykazuje produkce sušených květin, cibulovin a osiv květin, které se v roce 2004 na celkové produkci podílely celkem 3,9 % (tj. 1,7 %, resp. 0,4 % a 1,8 %). Výměry pěstebních ploch květinářství v posledních letech stagnují, dle odhadu Svazu květinářů a floristů se květiny pěstují na 126 ha krytých ploch a 89 ha volné půdy.
Bilance zahraničního obchodu ČR květinářskými produkty je výrazně pasivní. Pozitivní skutečností je stoupající trend exportu našich výpěstků od roku 1999, a to zejména u skupin pokojových a venkovních květin a řezané zeleně. Celkový objem vývozu je však proti dovozu nepatrný. V roce 2005 Česká republika dovezla květinářské produkty v hodnotě téměř 1,9 mld. Kč, největší podíl představovaly čerstvé řezané květiny ostatní, čerstvé řezané růže a pokojové rostliny okrasné květem a okrasné listem. Hlavní dodavatelskou zemí květinářských produktů bylo v roce 2005 Nizozemsko se 76 % podílem na dovozu květinářských produktů do ČR, dále pak Německo a Kolumbie. Za stejné období byly z ČR vyvezeny květinářské produkty v hodnotě 244,1 mil. Kč, což představuje 28 % nárůst vývozu květinářského zboží z ČR oproti roku 2004. Důvodem jsou především výše uvedené spekulativní reexporty zboží do Ruska. Nejsilnějšími vývozními artikly byla v roce 2005 sušená a upravovaná zeleň, venkovní jednoleté rostliny a ostatní řezané květiny, které směřovaly především do Německa (37,8 %), Ruska (32,9 %) a na Slovensko (21,7 %).
Školkaři zlepšují kvalitu
Tuzemská produkce okrasných dřevin dosahuje v posledních letech dle šetření Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví celkové hodnoty přibližně 0,7 mld. Kč. Charakteristický pro okrasné školkařství je mírný meziroční růst produkce, shodný trend má také spotřeba živých okrasných rostlin v ČR, která je v roce 2004 odhadována téměř na 1,6 mld. Kč ve spotřebitelských cenách. Česká produkce pokrývá spotřebu živých okrasných rostlin více než ze 65 %. Okrasné rostliny a dřeviny byly v roce v ČR v poslední době pěstovány celkem na přibližně 925 ha, z toho na zhruba 200 ha kontejneroven (ploch pro pěstování v kontejnerech). Rostoucí plochy kontejneroven dokazují zvyšující se intenzitu školkařské produkce, jež je společně se stále zlepšující se kvalitou hlavním znakem českého školkařství posledních let. Největší podíl ve skupině školkařských produktů mají právě výpěstky v kontejnerech, kterých bylo v roce 2003 vyprodukováno 25,1 mil. ks. V současné době výrazně roste podíl produkovaných výpěstků domácích druhů určených pro programy obnovy a údržby krajiny. Od roku 1997 vzrostla nejvýznamněji produkce listnatých stromů, dále školkařských výpěstků dřevin a trvalek v kontejnerech, pozadu v růstu produkce nezůstávají ani další skupiny produktů: jehličnany, listnaté keře, vřesovištní rostliny a popínavé rostliny.
Dovoz školkařských výpěstků okrasných rostlin nezaznamenal v roce 2005 obdobný nárůst jako v předcházejících letech, do ČR byly dovezeny výpěstky v celkové hodnotě 464 mil. Kč. Hlavními dodavateli byli v roce především Německo (53 % z celkového objemu dovezených okrasných rostlin), dále Nizozemsko (20 %) a Itálie (11 %). Vývoz z ČR naopak vzhledem k výše uvedeným spekulativním reexportům do Ruska v roce 2005 vzrostl o 43 % a dosáhl objemu téměř 93,3 mil. Kč. Výpěstky z ČR směřovaly především na Slovensko (57 % z celkového objemu vyvezených okrasných rostlin) a do Ruska (25 %). Vyváženy byly nejvíce stromy, keře a víceleté rostliny.

Ovocné školkařství v ČR
Produkce českého ovocného školkařství je Školkařským svazem při OU ČR odhadována pro rok 2004 na celkem 179 mil. Kč v cenách zemědělských výrobců (bez DPH). Ovocné školkařské výpěstky se v současné době v ČR pěstují na ploše přibližně 450 ha. V roce 2004 bylo dle statistiky ÚKZÚZ uznáno k expedici celkem 1,9 mil kusů výpěstků tzv. velkého ovoce a dalších přibližně devět milionů kusů výpěstků drobného ovoce. V roce 2004 došlo k poklesu produkce stromků jabloní, hrušní, višní, broskvoní, černého rybízu a ostružiníku. Naopak ve stejném období lze zaznamenat nárůst produkce stromků třešní, vlašského ořešáku, výpěstků červeného a bílého rybízu, angreštu, maliníku, lísky a jahodníkové sadby.
V roce 2005 došlo dle předběžných výsledků celní statistiky k výraznému prohloubení schodku zahraničního, včetně vnitrounijního, obchodu ovocnými školkařskými výpěstky. V tomto období byly do ČR dovezeny školkařské výpěstky ovocných druhů v hodnotě 39 mil. Kč především z Nizozemska (32 %), Itálie a Maďarska. Z ČR bylo v roce 2005 vyvezeno o 42 % méně ovocných výpěstků oproti roku 2004, a to celkem v hodnotě téměř 10 mil. Kč. Tuzemské produkty pak ve stejném období směřovaly především na Slovensko (58 %), do Litvy a na Ukrajinu.
Odbyt produktů okrasného zahradnictví zabezpečují odbytové organizace CZ-FLORA, odbytové družstvo a CZ VITA PLANT, odbytové družstvo. Odbyt školkařských produktů ovocných druhů oblasti zabezpečuje odbytová organizace CZ VITA PLANT, odbytové družstvo.
Hrubá produkce zahradnické výroby
V tabulce 2 je uvedena hrubá produkce odvětví zahradnictví podle plodin a výrobků v časové řadě od roku 1999 – 2004. Téměř všechny skupiny plodin a rostlin vykazují v roce 2005 navýšení oproti roku 2004. Nejvyšší celkový podíl zahradnictví na hrubé produkci rostlinné výroby byl dosažen v roce 2000 (13,3 %) a v roce 2003 (13,2 %). Již tato hrubá čísla nám ukazují životaschopnost zahradnického oboru.
Porovnáme–li roků hrubou produkci rostlinné výroby v letech 2004 a 2005 získáme jeden z významných argumentů pro zvýšení zájmu o zahradnické obory a pochopení perspektivy českého okrasného zahradnictví v rozšířené Evropě. Ozdobné květiny totiž dosahují navýšení o 42 %, přičemž podobný meziroční nárůst byl docílen jen u máku setého. V grafu je uvedena struktura produkce zemědělství v ČR za rok 2004 včetně podílu zeleniny a zahradnických výrobků ve výši 3,37 % na HP a ovoce ve výši 1,47 %. V neposlední řadě si musíme uvědomit, že zahradnictví tvorbou a údržbou krajiny ovlivňuje nejen celé zemědělství, ale i další navazující služby jako je perspektivní venkovská turistika a agroturistika.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *