Alternativy hnojení zeleniny

Pro zvýšení nebo udržení půdní úrodnosti vyžadují při intenzivním pěstování zelinářské půdy doplňování organické hmoty. Jejím zdrojem jsou kromě posklizňových zbytků kvalitní chlévský hnůj, statkové a průmyslové komposty, sláma, močůvka, kejda nebo zelené hnojení. Specializací podniků na rostlinnou výrobu se chlévský hnůj stává nedostatkovým. Na druhé straně vzniká jeho nadbytek v podnicích specializovaných na živočišnou výrobu.

Řešením nedostatku a přebytku hnoje je jeho zpracování, fermentování, sušení, případně granulování. Trh dále nabízí organická hnojiva zahraniční i domácí výroby, získaná aerobní fermentací drůbežích, hovězích, vepřových exkrementů, případně s podílem slámy, pazdeří a dalších organických látek. Jejich předností je absence klíčivých semen plevelů (díky fermentaci). Používají se v nízkých dávkách a jako granulovaná se snadněji aplikují. Vliv vybraných alternativních hnojiv na výnos a obsahové látky salátových okurek byl předmětem našeho experimentu.
Metodika pokusu
Ve dvouletém období (2004 – 2005) byl na pozemcích Zahradnické fakulty MZLU v Lednici založen pokus se salátovými okurkami odrůdy ´Linda F1 Mix´, s použitím černé mulčovací textilie a kapkové závlahy. Výsev proběhl v obou letech v polovině května do sponu 1,2  0,3 m. Ochrana proti plísni okurkové byla provedena dle metodiky státní rostlinolékařské správy (SRS).
Bylo sledováno celkem sedm variant hnojení – čtyři varianty alternativních organických hnojiv (Dvorecký agroferm, Agormin T, organické hnojivo Agro a zahradnický kompost), jedna varianta s chlévským hnojem, jedna varianta s minerálním hnojivem a nehnojená kontrola.

červeně označené písmo prosím do jednoho rámečku zhruba někam na toto místo v textu
Charakteristika použitých alternativních hnojiv
 organické hnojivo Dvorecký agroferm je fermentovaný, sušený chlévský hnůj, granulovaný (dodavatelem je Agro Dvorce, s.r.o.)
 organické hnojivo Agro je vyrobeno z drůbeží podestýlky s přídavkem melasových výpalků, granulované (dodavatelem je AGRO CS, a. s., výrobcem je MeMon B. V. Nizozemsko)
 organominerální hnojivo Agormin T je vyrobeno na bázi rašeliny s přídavkem základních živin (dodavatelem je AGRO CS a.s.)
 zahradnický kompost je organické hnojivo vyrobené z rostlinného materiálu s přídavkem dolomitického vápence (výrobce je AGRO CS, a.s.)

Dávky organických hnojiv byly stanoveny dle doporučení výrobce hnojiv (viz tabulka). Na základě půdní analýzy byly jednotlivé varianty dohnojeny dle předpokládaného výnosu a odběru živin jednou tunou produkce na stejnou úroveň živin. Korekce byly provedeny na organické hnojivo, předplodinu a obsah živiny v půdě. Obsah humusu v půdě před založením pokusu byl v prvním roce 2 % a ve druhém roce 4,3 %.
Sklízelo se v týdenních intervalech, plody byly tříděny dle ČSN 463155. Ranost byla zjištěna součtem hmotností prvních tří sklizní. U sklizených plodů byla zjištěna nutriční hodnota – vitamin C a obsah minerálních látek. Stanovení vitaminu C proběhlo pomocí kapilární chromatografie HPLC. Minerální látky K, Na, Ca, Mg byly stanoveny na izotachoforetickém analyzátoru IONOSEP 900.1.

Výsledky pokusu
Při hodnocení tržního výnosu salátových okurek byla zjištěna nejvyšší hmotnost u varianty s chlévským hnojem, následovala kontrolní varianta. Tyto rozdíly však byly statisticky nevýznamné. Ostatní varianty s alternativními organickými hnojivy dosáhly přibližně stejných výnosových hodnot. Obdobně byly statisticky nevýznamné rozdíly v ranosti.

Při hodnocení obsahových látek v plodech byly zjištěny statisticky významné rozdíly pouze u Na, Ca, Mg. Nejvyšší obsah sodíku jsme zaznamenali u varianty hnojené Agorminem, nejnižší hodnotu u varianty s kompostem. Nejvyšší obsah vápníku byl zjištěn u varianty hnojené Agrem, následovala varianta s minerálním hnojivem. Nejnižší obsah vykazovala opět varianta s kompostem. Statisticky průkazné v obou letech jsou rozdíly mezi variantou s minerálním hnojivem a variantou s Agorminem, a to ve prospěch minerálního hnojiva . V obsahu Mg byly nejvyšší hodnoty zjištěny v plodech z varianty hnojené chlévským hnojem, nejnižší opět u varianty hnojené kompostem. .

Závěr
Z dvouletých výsledků vyplývá, že při vysokém obsahu humusu v půdě, jsou rozdíly ve výnosu okurek salátovek vlivem použití různých druhů organického hnojiva minimální. Mezi jednotlivými variantami organických hnojiv byly ve výnosu malé, statisticky nevýznamné rozdíly. V obsahu vitaminu C a minerálních látek (draslíku, sodíku, vápníku a hořčíku) v plodech okurek byly významné rozdíly vlivem použitých organických hnojiv pouze v obsahu sodíku (mezi hnojivy Dvorecký agroferm a kompost) a v obsahu vápníku (mezi Agorminem a ostatními variantami pokusu s výjimkou chlévský hnůj a kontrola).

Poděkování: Práce vznikla za podpory grantu MZe ČR QF 4195.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *